Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Estadísticas Generales de 2021

CATEGORÍAS SESIONES TIEMPO VISITAS
Sesiones plenarias extraordinarias y urgentes 1 00:05:48
Sesiones plenarias extraordinarias 5 05:42:36
Sesiones plenarias ordinarias 10 21:49:21
VISITAS DE LAS SESIONES

RESULTADOS ORDEN DEL DÍA * Total de puntos = 220

Aprobada (73.64%)
162 puntos
No aprobada (3.64%)
8 puntos
Informa (0.45%)
1 puntos
Dar cuenta (15%)
33 puntos
Otros (7.27%)
16 puntos

Aprobadas

FECHAPUNTO
28-01-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/2020, de 17 de desembre de 2020.
28-01-2021 2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.
28-01-2021 3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».
28-01-2021 4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT
28-01-2021 5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.
28-01-2021 6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.
28-01-2021 7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.
28-01-2021 8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.
25-02-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2021, de 28 de gener de 2021.
25-02-2021 2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)
25-02-2021 3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada UE c/ Astúries (tram). (Exp. 499956J)
25-02-2021 4. Dictamen a la proposta de l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’any 2021. (Exp. 669153E)
25-02-2021 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades Vi de Carlón. Ex. 56/20-GT. (Exp. 662754R)
25-02-2021 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)
25-02-2021 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)
25-02-2021 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)
25-02-2021 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.
25-02-2021 10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)
25-02-2021 11. Proposició per participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. (Exp. 709866A)
25-02-2021 16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia
25-03-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2021, de 25 de febrer de 2021.
25-03-2021 2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.
25-03-2021 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.
25-03-2021 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)
25-03-2021 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)
25-03-2021 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)
25-03-2021 7. Moció de sol·licitud de reducció de mòduls i condonació de quotes. (Exp. 756674M)
25-03-2021 12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)
25-03-2021 12.2. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 605001E)
29-04-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 3/2021, de 25 de març de 2021
29-04-2021 2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)
29-04-2021 3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. nº 13 de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil SARBELLS, S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 499766W)
29-04-2021 4. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. PRI-2 (antic PECAD-2) de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil UMA GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN C.V., S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 500038Y)
29-04-2021 5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)
29-04-2021 6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per URBANIZADORES U.A.7, S.L. contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)
29-04-2021 7. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per CAIXA RURAL BENICARLÓ contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)
29-04-2021 8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de concertació d’operació de préstec 2021. Ex. 33/21-TES. (Exp. 771790F)
29-04-2021 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària I-001/21- HPMP. (Exp. 777909E)
29-04-2021 10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)
29-04-2021 11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)
29-04-2021 12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)
29-04-2021 13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)
29-04-2021 14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)
29-04-2021 15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.
29-04-2021 16. Declaració Institucional relativa a la participació de les Entitats Locals en els Fons Europeus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Exp. 774477N)
29-04-2021 20.02. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ AL MANIFEST SOBRE EL PLA DEMERSALES DEL MEDITERRANI.
29-04-2021 17. Declaració Institucional de la FEMP sobre la participació dels governs locals en la reconstrucció econòmica i social d’Espanya. (Exp. 774477N)
29-04-2021 18. Adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Manifest per la consideració de la prestació de serveis d’educació física, activitat física i esport com activitat essencial, també durant la pandèmia de la COVID-19. (Exp. 774477N)
29-04-2021 20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 20.01. PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL T.19 TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS, TAULES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA. (Exp. 765202F)
27-05-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 4/2021, de 29 d’abril de 2021.
27-05-2021 2. Dictamen a la proposta d'aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Infància i Adolescència. (Exp. 764639Z)
27-05-2021 3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)
27-05-2021 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)
27-05-2021 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/16. (Exp. 791103E)
27-05-2021 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/17. (Exp. 791108M)
27-05-2021 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/18. (Exp. 793516F)
27-05-2021 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2021- OACSE, relació de factures F/2021/09. (Exp. )
27-05-2021 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de finalització del Pla d’Ajust. (Exp. 782046A)
27-05-2021 20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
17-06-2021 1. Dictamen relatiu a la proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball vigents, efectuada en data 4 de juny de 2021, pel regidor-delegat de Recursos Humans. (Exp.804865T)
17-06-2021 2. Dictamen a la proposta d'adjudicació de l’operació de crèdit 2021. (Exp. 771790F)
17-06-2021 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/19. (Exp. 804610P)
17-06-2021 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-020/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/20. (Exp. 804613T)
17-06-2021 5. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/21-HPMP. (Exp. 803364J)
17-06-2021 6. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-6-02/2021-OACSE
30-06-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2021, de 27 de maig de 2021.
30-06-2021 2. Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla 2021. (Exp. 804870A)
30-06-2021 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de regularització de saldos de drets reconeguts d’exercicis tancats. (Exp. 781945K).
30-06-2021 4. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. (Exp. 777360R).
30-06-2021 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).
30-06-2021 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/22. (Exp. 814188R).
30-06-2021 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).
30-06-2021 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2021- OACSE, relació de factures F/2021/11.
30-06-2021 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2021- OACSE, relació de factures F/2021/12.
30-06-2021 10. Dictamen a la proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Benicarló. (Exp. 612942J).
09-07-2021 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
09-07-2021 2. Dictamen a la proposta de remissió de l’expedient de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu, i de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, fins que s’obtinga l’informe referit del Consell Jurídic Consultiu. (Exp. 592475H)
29-07-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 6/2021, de 17 de juny de 2021, de l’acta de la sessió extraordinària 7/2021, de 30 de juny de 2021 i de l’acta extraordinària i urgent 8/2021, de 9 de juliol de 2021.
29-07-2021 2. Dictamen a la proposta d’aprovació del nomenament dels càrrecs de Reina, Dames i Cavallers de la Cort d’Honor de les Festes Patronals 2021 i 2022. (Exp. 801673K)
29-07-2021 3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2021 i Nadal i Reis 2021-2022 i dades de celebració de les Festes Patronals de la Ciutat. (Exp. 702754Y)
29-07-2021 4. Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa d’Actes de les Festes Patronals 2021. (Exp. 824896P)
29-07-2021 6. Proposició de nomenament de la persona destacada en l’àmbit de l’acció social 2021. (Exp.827479C)
29-07-2021 5. Proposició de nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2021. (Ex 840317H)
29-07-2021 7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l’àmbit cultural de la Ciutat de Benicarló 2021. (Exp. 818538J)
29-07-2021 8. Dictamen a la proposta d’aprovació de les festes locals 2022 i festes escolars curs 2021/2022. (Exp. 834284D)
29-07-2021 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la subvenció nominativa a l’Associació Cultural Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló. (Exp. 658337H)
29-07-2021 10. Dictamen a la proposta d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (Exp.803311K)
29-07-2021 11. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’encàrrec de gestió a la Diputació Provincial de Castelló, per a la prestació del servei de gestió tècnica del pla de transició energètica (Exp. 800043X)
29-07-2021 12. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per a l’agrupació i eliminació de reculades, de les parcel·les 306 i 308 del Pla Parcial Industrial Sector 8a Collet (Exp. 718939C)
29-07-2021 13. Dictamen a la modificació de la part dispositiva de l’acord, de data 25 de juliol de 2019, del Ple de l’Ajuntament de Benicarló de mutació demanial del Conservatori de Música "Mestre Feliu. (Exp. 827242Y)
29-07-2021 14. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2020. (Exp. 795914M)
29-07-2021 15. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. (Exp. 705267N)
29-07-2021 16. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades de les Festes Patronals 2020. (Exp. 662993Z)
29-07-2021 17. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/21-HMP. (Exp. 819326D)
29-07-2021 18. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-024/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/24. (Exp. 836626F)
29-07-2021 19. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-025/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/25. (Exp. 836627H)
29-07-2021 20. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-026/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/26. (Exp. 836628J)
29-07-2021 21. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-027/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/27. (Exp. 836629K)
29-07-2021 22. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC08/2021-OACSE, relació de factures núm. F/2021/14.
29-07-2021 23. Moció sobre la necessitat de rebaixar l’IVA al sector de les perruqueries. (Exp. 837567N)
29-07-2021 24. Moció per la condemna a les agressions masclistes, LGTBIfòbiques, racistes i d’odi, presentada pels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís. (Exp. 837567N)
29-07-2021 25. Moció sobre la plaga del cotonet de Sud-àfrica, presentada pels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís. (Exp. 837567N)
29-07-2021 27. Moció sobre les noves tarifes elèctriques, presentada pel grup polític municipal Compromís. (Exp. 837567N)
29-07-2021 29. Moció sobre la circulació dels camions de quatre o més eixos per la N-340, presentada pel grup municipal Partit Popular. (Exp. 837567N)
04-08-2021 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
04-08-2021 2. Proposició de resolució de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet» de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló i del conveni subscrit amb la mercantil URBANIZADORA POVET, SL (Exp. 592475H).
31-08-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2021, de 29 de juliol de 2021, i de l’acta extraordinària i urgent núm. 10/2021, de 4 d’agost de 2021.
31-08-2021 2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)
31-08-2021 3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 399, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710252M)
31-08-2021 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)
31-08-2021 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)
31-08-2021 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)
31-08-2021 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)
31-08-2021 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2021- OACSE, relació de factures F/2021/15.
31-08-2021 9. Ratificació del Decret d’Alcaldia, de data 13 d’agost de 2021, per sol·licitar la declaració de zona catastròfica del municipi de Benicarló i les ajudes davant les conseqüències derivades de les inclemències meteorològiques del 31 de juliol de 2021.
31-08-2021 10. Declaració Institucional en suport a les persones i famílies afectades per la Síndrome d’Alcoholisme Fetal. (Exp. 856561T)
30-09-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/2021, de 31 d’agost de 2021.
30-09-2021 2. Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia, de data 3 de setembre de 2021, de modificar l’acord del Ple de la Corporació de data 10 de juliol de 2019.(Exp. 863383T)
30-09-2021 3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)
30-09-2021 4. Dictamen a la proposta d’aprovació segona i última pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. el 17 de desembre de 2010, per a la gestió del servei de neteja, gestió, inspecció, vigilància, conservació, renovació i manteniment de tots els elements i fluït trasbalsat que componen la xarxa de clavegueram de titularitat municipal de Benicarló. (Exp. 842230P)
30-09-2021 5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)
30-09-2021 6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició relatiu al nomenament de Jutge de Pau Titular(Exp. 612942J)
30-09-2021 7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)
30-09-2021 8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)
30-09-2021 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2021-OACSE, relació de factures F/2021/18.
30-09-2021 13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)
30-09-2021 15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
28-10-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 12/2021, de 30 de setembre de 2021.
28-10-2021 2. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.745), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)
28-10-2021 3. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.746), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)
28-10-2021 4. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.747), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)
28-10-2021 5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)
28-10-2021 6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)
28-10-2021 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)
28-10-2021 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-035/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/35. (Exp. 890326P)
28-10-2021 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/36. (Exp. 889968R)
28-10-2021 10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/37. (Exp. 889818J)
28-10-2021 11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 11/2021- OACSE, relació de factures F/2021/20 i F/2021/21.
28-10-2021 12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)
25-11-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2021, de 28 d’octubre de 2021.
25-11-2021 2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)
25-11-2021 3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)
25-11-2021 4. Dictamen a la proposta d’informe mucipal a la Sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari de COSTA AZAHAR AUTOMOTIVE 2006 SLU per a la regularització d’una activitat existent de serradora i revestiment intern de transports isoterms, en Partida Vil·laperdig, plígon 16 parcel·la 114. (Exp. 587870M)
25-11-2021 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)
25-11-2021 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)
25-11-2021 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)
25-11-2021 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)
25-11-2021 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)
25-11-2021 10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)
25-11-2021 11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2021- OACSE, relació de factures núm. F/2021/23.
25-11-2021 18.2. Mocio
25-11-2021 18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 18.1. Proposta
22-12-2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/2021, d’11 de novembre de 2021, i núm. 15/2021, de 25 de novembre de 2021.
22-12-2021 2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).
22-12-2021 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).
22-12-2021 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).
22-12-2021 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).
22-12-2021 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).
22-12-2021 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).
22-12-2021 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).
22-12-2021 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).
22-12-2021 10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

No Aprobadas

FECHAPUNTO
28-01-2021 9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.
29-07-2021 26. Moció per al control del cotonet de Sud-àfrica, presentada pel grup municipal Partit Popular. (Exp. 837567N)
29-07-2021 28. Moció per a sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló a la Xarxa Valenciana del Benestar dels animals de companyia, presentada pel grup polític municipal Compromís. (Exp.837567N)
31-08-2021 11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)
30-09-2021 10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)
30-09-2021 11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)
30-09-2021 12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)
25-11-2021 13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

Encima de la mesa

FECHAPUNTO

Retirada del orden del día

FECHAPUNTO

Informa

FECHAPUNTO
25-11-2021 12. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. (Exp. 909651E)

Dar cuenta

FECHAPUNTO
28-01-2021 10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de desembre de 2020 al 12 de gener de 2021.
25-02-2021 12. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de 2020. (Exp. 714195N)
25-02-2021 13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2020. (Exp. 714129X)
25-02-2021 14. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2020 de l’OACSE.
25-02-2021 15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de gener de 2021 al 12 de febrer de 2021.
25-03-2021 8. Dació de compte de l’informe especial de la Sindicatura de Comptes sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits, exercici 2018. (Exp. 755587C)
25-03-2021 9. Dació de compte del decret d’alcaldia d’aprovació del Marc Pressupostari Consolidat per al període 2022-2024. (Exp. 755468M)
25-03-2021 10. Dació de compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la Liquidació del Pressupost General 2020 . (Exp. 756558A)
25-03-2021 11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de febrer de 2021 al 12 de març de 2021.
29-04-2021 19. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de març de 2021 al 12 d’abril de 2021.
27-05-2021 10. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2021. (Exp. 781606P)
27-05-2021 11. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2021 de l’OACSE.
27-05-2021 12. Dació de compte dels informes rectificats d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponents a la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 2020 i a la Liquidació del Pressupost General Consolidat 2020. (Exp. 756558A)
27-05-2021 13. Dació de compte de l’informe de les anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2020. (Ex. I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)
27-05-2021 14. Dació de compte de l’informe dels acords i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2020 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex. I- 001/21-TC). (Exp. 782405Z)
27-05-2021 15. Dació de compte de l’informe resum del control intern 2020. (Ex. I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)
27-05-2021 16. Dació de compte de l’informe de l’estructura de l’Òrgan d’Intervenció, configuració i exercici del control intern 2020. (Ex.I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)
27-05-2021 17. Dació de compte de l’informe de les anomalies de l’OACSE detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2020. (Ex.I-001/21-TC) (Exp. 782405Z)
27-05-2021 18. Dació de compte de l’informe dels acords de l’OACSE i resolucions de despeses adoptats en ’exercici 2020 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex.I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)
27-05-2021 19. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’abril de 2021 al 12 de maig de 2021
30-06-2021 11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del 13 de maig de 2021 al 12 de juny de 2021.
29-07-2021 30. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de juny de 2021 al 12 de juliol de 2021.
31-08-2021 12. Dació de compte de l’Estat d’execució del pressupost segon trimestre 2021. Exp. I-007/21- HPP. (Exp. 858207E)
31-08-2021 13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de juliol de 2021 al 12 d’agost de 2021.
30-09-2021 14. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’agost de 2021 al 12 de setembre de 2021.
28-10-2021 13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2021. (Exp. 829649Q)
28-10-2021 14. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2021 de l’OACSE.
28-10-2021 15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de setembre de 2021 al 12 d’octubre de 2021.
25-11-2021 14.Dació de compte de l’Estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 2021.Ex. I-007/21-HPP. (Exp. 858207E)
25-11-2021 15. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021. (Exp. 888762R)
25-11-2021 16. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021 de l’OACSE.
25-11-2021 17. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’octubre de 2021 al 12 de novembre de 2021
22-12-2021 11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de novembre de 2021 al 12 de desembre de 2021.

Desestimada

FECHAPUNTO

Toma de posesión

FECHAPUNTO

Otros

FECHAPUNTO
28-01-2021 11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
28-01-2021 12. Precs i preguntes.
25-02-2021 17. Precs i preguntes.
25-03-2021 13. Precs i preguntes.
29-04-2021 21. Precs i preguntes.
27-05-2021 21. Precs i preguntes.
30-06-2021 12. Precs i preguntes.
29-07-2021 31. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
29-07-2021 32. Precs i preguntes.
31-08-2021 14. Precs i preguntes.
30-09-2021 16. Precs i preguntes
28-10-2021 16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
28-10-2021 17. Precs i preguntes.
11-11-2021 1. Debat de l'estat de la ciutat
25-11-2021 19. Precs i preguntes.
22-12-2021 12. Precs i preguntes.

ORDEN DEL DIA

Sesiones plenarias extraordinarias (28-01-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/2020, de 17 de desembre de 2020.

2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de desembre de 2020 al 12 de gener de 2021.

11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

12. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (25-02-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2021, de 28 de gener de 2021.

2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada UE c/ Astúries (tram). (Exp. 499956J)

4. Dictamen a la proposta de l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’any 2021. (Exp. 669153E)

5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades Vi de Carlón. Ex. 56/20-GT. (Exp. 662754R)

6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)

9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.

10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

11. Proposició per participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. (Exp. 709866A)

12. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de 2020. (Exp. 714195N)

13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2020. (Exp. 714129X)

14. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2020 de l’OACSE.

15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de gener de 2021 al 12 de febrer de 2021.

16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia

17. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (25-03-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2021, de 25 de febrer de 2021.

2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)

7. Moció de sol·licitud de reducció de mòduls i condonació de quotes. (Exp. 756674M)

8. Dació de compte de l’informe especial de la Sindicatura de Comptes sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits, exercici 2018. (Exp. 755587C)

9. Dació de compte del decret d’alcaldia d’aprovació del Marc Pressupostari Consolidat per al període 2022-2024. (Exp. 755468M)

10. Dació de compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la Liquidació del Pressupost General 2020 . (Exp. 756558A)

11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de febrer de 2021 al 12 de març de 2021.

12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

12.2. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 605001E)

13. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (29-04-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 3/2021, de 25 de març de 2021

2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. nº 13 de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil SARBELLS, S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 499766W)

4. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. PRI-2 (antic PECAD-2) de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil UMA GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN C.V., S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 500038Y)

5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)

6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per URBANIZADORES U.A.7, S.L. contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

7. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per CAIXA RURAL BENICARLÓ contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de concertació d’operació de préstec 2021. Ex. 33/21-TES. (Exp. 771790F)

9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària I-001/21- HPMP. (Exp. 777909E)

10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)

13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.

16. Declaració Institucional relativa a la participació de les Entitats Locals en els Fons Europeus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Exp. 774477N)

20.02. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ AL MANIFEST SOBRE EL PLA DEMERSALES DEL MEDITERRANI.

17. Declaració Institucional de la FEMP sobre la participació dels governs locals en la reconstrucció econòmica i social d’Espanya. (Exp. 774477N)

18. Adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Manifest per la consideració de la prestació de serveis d’educació física, activitat física i esport com activitat essencial, també durant la pandèmia de la COVID-19. (Exp. 774477N)

19. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de març de 2021 al 12 d’abril de 2021.

20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 20.01. PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL T.19 TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS, TAULES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA. (Exp. 765202F)

21. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (27-05-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 4/2021, de 29 d’abril de 2021.

2. Dictamen a la proposta d'aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Infància i Adolescència. (Exp. 764639Z)

3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/16. (Exp. 791103E)

6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/17. (Exp. 791108M)

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/18. (Exp. 793516F)

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2021- OACSE, relació de factures F/2021/09. (Exp. )

9. Dictamen a la proposta d’aprovació de finalització del Pla d’Ajust. (Exp. 782046A)

10. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2021. (Exp. 781606P)

11. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2021 de l’OACSE.

12. Dació de compte dels informes rectificats d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponents a la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 2020 i a la Liquidació del Pressupost General Consolidat 2020. (Exp. 756558A)

13. Dació de compte de l’informe de les anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2020. (Ex. I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)

14. Dació de compte de l’informe dels acords i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2020 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex. I- 001/21-TC). (Exp. 782405Z)

15. Dació de compte de l’informe resum del control intern 2020. (Ex. I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)

16. Dació de compte de l’informe de l’estructura de l’Òrgan d’Intervenció, configuració i exercici del control intern 2020. (Ex.I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)

17. Dació de compte de l’informe de les anomalies de l’OACSE detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2020. (Ex.I-001/21-TC) (Exp. 782405Z)

18. Dació de compte de l’informe dels acords de l’OACSE i resolucions de despeses adoptats en ’exercici 2020 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex.I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)

19. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’abril de 2021 al 12 de maig de 2021

20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

21. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (17-06-2021)

1. Dictamen relatiu a la proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball vigents, efectuada en data 4 de juny de 2021, pel regidor-delegat de Recursos Humans. (Exp.804865T)

2. Dictamen a la proposta d'adjudicació de l’operació de crèdit 2021. (Exp. 771790F)

3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/19. (Exp. 804610P)

4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-020/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/20. (Exp. 804613T)

5. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/21-HPMP. (Exp. 803364J)

6. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-6-02/2021-OACSE


Sesiones plenarias extraordinarias (30-06-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2021, de 27 de maig de 2021.

2. Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla 2021. (Exp. 804870A)

3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de regularització de saldos de drets reconeguts d’exercicis tancats. (Exp. 781945K).

4. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. (Exp. 777360R).

5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/22. (Exp. 814188R).

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2021- OACSE, relació de factures F/2021/11.

9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2021- OACSE, relació de factures F/2021/12.

10. Dictamen a la proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Benicarló. (Exp. 612942J).

11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del 13 de maig de 2021 al 12 de juny de 2021.

12. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (09-07-2021)

1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

2. Dictamen a la proposta de remissió de l’expedient de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu, i de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, fins que s’obtinga l’informe referit del Consell Jurídic Consultiu. (Exp. 592475H)


Sesiones plenarias extraordinarias (29-07-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 6/2021, de 17 de juny de 2021, de l’acta de la sessió extraordinària 7/2021, de 30 de juny de 2021 i de l’acta extraordinària i urgent 8/2021, de 9 de juliol de 2021.

2. Dictamen a la proposta d’aprovació del nomenament dels càrrecs de Reina, Dames i Cavallers de la Cort d’Honor de les Festes Patronals 2021 i 2022. (Exp. 801673K)

3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2021 i Nadal i Reis 2021-2022 i dades de celebració de les Festes Patronals de la Ciutat. (Exp. 702754Y)

4. Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa d’Actes de les Festes Patronals 2021. (Exp. 824896P)

6. Proposició de nomenament de la persona destacada en l’àmbit de l’acció social 2021. (Exp.827479C)

5. Proposició de nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2021. (Ex 840317H)

7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l’àmbit cultural de la Ciutat de Benicarló 2021. (Exp. 818538J)

8. Dictamen a la proposta d’aprovació de les festes locals 2022 i festes escolars curs 2021/2022. (Exp. 834284D)

9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la subvenció nominativa a l’Associació Cultural Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló. (Exp. 658337H)

10. Dictamen a la proposta d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (Exp.803311K)

11. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’encàrrec de gestió a la Diputació Provincial de Castelló, per a la prestació del servei de gestió tècnica del pla de transició energètica (Exp. 800043X)

12. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per a l’agrupació i eliminació de reculades, de les parcel·les 306 i 308 del Pla Parcial Industrial Sector 8a Collet (Exp. 718939C)

13. Dictamen a la modificació de la part dispositiva de l’acord, de data 25 de juliol de 2019, del Ple de l’Ajuntament de Benicarló de mutació demanial del Conservatori de Música "Mestre Feliu. (Exp. 827242Y)

14. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2020. (Exp. 795914M)

15. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. (Exp. 705267N)

16. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades de les Festes Patronals 2020. (Exp. 662993Z)

17. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/21-HMP. (Exp. 819326D)

18. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-024/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/24. (Exp. 836626F)

19. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-025/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/25. (Exp. 836627H)

20. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-026/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/26. (Exp. 836628J)

21. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-027/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/27. (Exp. 836629K)

22. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC08/2021-OACSE, relació de factures núm. F/2021/14.

23. Moció sobre la necessitat de rebaixar l’IVA al sector de les perruqueries. (Exp. 837567N)

24. Moció per la condemna a les agressions masclistes, LGTBIfòbiques, racistes i d’odi, presentada pels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís. (Exp. 837567N)

25. Moció sobre la plaga del cotonet de Sud-àfrica, presentada pels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís. (Exp. 837567N)

26. Moció per al control del cotonet de Sud-àfrica, presentada pel grup municipal Partit Popular. (Exp. 837567N)

27. Moció sobre les noves tarifes elèctriques, presentada pel grup polític municipal Compromís. (Exp. 837567N)

28. Moció per a sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló a la Xarxa Valenciana del Benestar dels animals de companyia, presentada pel grup polític municipal Compromís. (Exp.837567N)

29. Moció sobre la circulació dels camions de quatre o més eixos per la N-340, presentada pel grup municipal Partit Popular. (Exp. 837567N)

30. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de juny de 2021 al 12 de juliol de 2021.

31. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

32. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (04-08-2021)

1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

2. Proposició de resolució de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet» de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló i del conveni subscrit amb la mercantil URBANIZADORA POVET, SL (Exp. 592475H).


Sesiones plenarias extraordinarias (31-08-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2021, de 29 de juliol de 2021, i de l’acta extraordinària i urgent núm. 10/2021, de 4 d’agost de 2021.

2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 399, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710252M)

4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2021- OACSE, relació de factures F/2021/15.

9. Ratificació del Decret d’Alcaldia, de data 13 d’agost de 2021, per sol·licitar la declaració de zona catastròfica del municipi de Benicarló i les ajudes davant les conseqüències derivades de les inclemències meteorològiques del 31 de juliol de 2021.

10. Declaració Institucional en suport a les persones i famílies afectades per la Síndrome d’Alcoholisme Fetal. (Exp. 856561T)

11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

12. Dació de compte de l’Estat d’execució del pressupost segon trimestre 2021. Exp. I-007/21- HPP. (Exp. 858207E)

13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de juliol de 2021 al 12 d’agost de 2021.

14. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (30-09-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/2021, de 31 d’agost de 2021.

2. Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia, de data 3 de setembre de 2021, de modificar l’acord del Ple de la Corporació de data 10 de juliol de 2019.(Exp. 863383T)

3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

4. Dictamen a la proposta d’aprovació segona i última pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. el 17 de desembre de 2010, per a la gestió del servei de neteja, gestió, inspecció, vigilància, conservació, renovació i manteniment de tots els elements i fluït trasbalsat que componen la xarxa de clavegueram de titularitat municipal de Benicarló. (Exp. 842230P)

5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició relatiu al nomenament de Jutge de Pau Titular(Exp. 612942J)

7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2021-OACSE, relació de factures F/2021/18.

10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

14. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’agost de 2021 al 12 de setembre de 2021.

15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

16. Precs i preguntes


Sesiones plenarias extraordinarias (28-10-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 12/2021, de 30 de setembre de 2021.

2. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.745), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

3. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.746), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

4. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.747), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-035/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/35. (Exp. 890326P)

9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/36. (Exp. 889968R)

10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/37. (Exp. 889818J)

11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 11/2021- OACSE, relació de factures F/2021/20 i F/2021/21.

12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2021. (Exp. 829649Q)

14. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2021 de l’OACSE.

15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de setembre de 2021 al 12 d’octubre de 2021.

16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

17. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (11-11-2021)

1. Debat de l'estat de la ciutat


Sesiones plenarias extraordinarias (25-11-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2021, de 28 d’octubre de 2021.

2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)

4. Dictamen a la proposta d’informe mucipal a la Sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari de COSTA AZAHAR AUTOMOTIVE 2006 SLU per a la regularització d’una activitat existent de serradora i revestiment intern de transports isoterms, en Partida Vil·laperdig, plígon 16 parcel·la 114. (Exp. 587870M)

5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2021- OACSE, relació de factures núm. F/2021/23.

12. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. (Exp. 909651E)

14.Dació de compte de l’Estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 2021.Ex. I-007/21-HPP. (Exp. 858207E)

15. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021. (Exp. 888762R)

16. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021 de l’OACSE.

17. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’octubre de 2021 al 12 de novembre de 2021

18.2. Mocio

19. Precs i preguntes.

18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 18.1. Proposta

13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)


Sesiones plenarias extraordinarias (22-12-2021)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/2021, d’11 de novembre de 2021, i núm. 15/2021, de 25 de novembre de 2021.

2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).

6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de novembre de 2021 al 12 de desembre de 2021.

12. Precs i preguntes.