Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png

Estadístiques Generals de 2019

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 4 02:47:55
Sessions plenàries ordinàries 8 06:37:27
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 72

Aprovat (54.17%)
39 punts
Damunt la taula (1.39%)
1 punts
Retirat de l´ordre del dia (1.39%)
1 punts
Donar compte (13.89%)
10 punts
Otros (29.17%)
21 punts

Aprovats

DATAPUNT
25-01-2019 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 27 de desembre de 2018.
25-01-2019 3. Aprovació, si s’escau, de l’inici i de l'expedient de contractació d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer, en el marc de la subvenció de la Diputació de València SOM 2018-2019, mitjançant procediment obert ordinari, del plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars.
27-02-2019 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 25 de gener de 2019.
27-02-2019 3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer
27-02-2019 4. Adhesió al Pla d’infància i adolescència de la Mancomunitat de la Ribera Alta
27-02-2019 5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta.
27-02-2019 6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat
27-02-2019 7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A
27-02-2019 8. Moció dia de la dona 2019
29-03-2019 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 27 DE FEBRER DE 2019.
29-03-2019 3. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA SOM 2018-2019: REURBANITZACIÓ DELS C/LA FLORIDA I C/XÚQUER, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ
29-03-2019 4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
27-04-2019 1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors: ordinària del dia 29 de març 2019 i extraordinària del dia 30 de març de 2019
30-05-2019 1. Aprovació, si s'escau, de ll’acta de la sessió anterior: ordinària del dia 27 d’abril de 2019
30-05-2019 4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals
30-05-2019 3. Reconeixement extrajudicial de crèdits
12-06-2019 ÚNIC. Aprovació de l'acta de l'última sessió celebrada de data 21 de maig de 2019, minuta 5/2019"
26-06-2019 1. Aprovació de l’Acta de la sessió del dia 15 de juny de 2019
26-06-2019 3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.
26-06-2019 5. Estructuració de l’organització municipal en àrees.
26-06-2019 8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde
26-06-2019 9. Declaració com a dies No lectius per a l’any 2020, a proposta del C.R.A. Escoles del Xúquer.
26-06-2019 10. Proposta de declaració de dies NO laborals per a l’any 2020.
26-07-2019 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
26-07-2019 3. Aprovació Compte General 2018
26-07-2019 4. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 10/2019
26-07-2019 5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019
27-09-2019 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de juliol de 2019.
27-09-2019 3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.
27-09-2019 4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.
27-09-2019 5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.
27-09-2019 6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica
29-11-2019 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 18 d’octubre de 2019.
29-11-2019 3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer.
29-11-2019 4. Autorització de l’ús de l’escut de Sumacàrcer a la Comunitat de regants de Sumacàrcer
29-11-2019 5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)
29-11-2019 6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.
26-12-2019 2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral.
26-12-2019 3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

No Aprovats

DATAPUNT

Damunt la taula

DATAPUNT
27-04-2019 5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT
26-12-2019 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 29 de novembre de 2019.

Informat

DATAPUNT

Donar compte

DATAPUNT
25-01-2019 2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
27-02-2019 2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
29-03-2019 2. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA
27-04-2019 2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia
27-04-2019 4. Retre compte de la liquidació del pressupost 2018
30-05-2019 2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia
26-06-2019 4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes
26-06-2019 6. Donar compte dels tinents d’alcalde i de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació.
27-09-2019 2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia
29-11-2019 2. Lectura de Decrets

Desestimada

DATAPUNT

Presa de possessió

DATAPUNT

Otros

DATAPUNT
25-01-2019 4. Mocions d'urgència.
25-01-2019 5. Precs i preguntes.
27-02-2019 9. Precs i preguntes.
29-03-2019 5. MOCIONS D’URGÈNCIA, A L’EMPAR DELS ARTS. 93, 91.4 I 97.3 DEL ROF.
29-03-2019 6. PRECS I PREGUNTES
27-04-2019 3. Sorteig components Meses electorals eleccions al Parlament Europeu i eleccions Locals 26 de maig de 2019
27-04-2019 6. Precs i preguntes
30-05-2019 5. Mocions d’urgència
30-05-2019 6. Precs i preguntes
15-06-2019 1. Constitució de la nova Corporació Municipal
15-06-2019 ACTE DE JURAMENT O PROMESA
15-06-2019 PRESA DE POSSESSIÓ
15-06-2019 Torn de paraula als representants dels dos partits polítics
26-06-2019 2. Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
26-06-2019 7. Representants de l’Ajuntament en els Òrgans Col.legiats.
26-07-2019 2. Resolucions d’Alcaldia
26-07-2019 6. Mocions d’urgència
26-07-2019 7. Precs i preguntes
27-09-2019 7. Mocions d'urgència.
27-09-2019 8. Precs i preguntes.
29-11-2019 7. Precs i preguntes