Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Estadísticas Generales de 2017

CATEGORÍAS SESIONES TIEMPO VISITAS
Sesiones plenarias extraordinarias 4 02:48:44
Sesiones plenarias ordinarias 4 04:14:16
VISITAS DE LAS SESIONES

RESULTADOS ORDEN DEL DÍA * Total de puntos = 59

Aprobada (76.27%)
45 puntos
Dar cuenta (8.47%)
5 puntos
Desestimada (1.69%)
1 puntos
Otros (13.56%)
8 puntos

Aprobadas

FECHAPUNTO
07-08-2017 1R. i únic. Dictamen a la proposta de sotmetre la versió preliminar del Pla General Estructural i l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic a la fase de participació pública i consultes amb les Administracions Públiques afectades i les persones interessades.
31-08-2017 PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària núm. 12/2017, de 7 d'agost.
31-08-2017 PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135.
31-08-2017 PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.
28-09-2017 PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària núm. 13/2017, de 31 d'agost.
28-09-2017 PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les falleres majors i corts d'honor 2018.
28-09-2017 PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Benicarló.
28-09-2017 PUNT 4t. Dictamen a la proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'estacionament d'autocaravanes en els espais de domini públic local.
28-09-2017 PUNT 5é. Dictamen a la proposta d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament de participació ciutadana.
28-09-2017 PUNT 6é. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades dels actes de les Festes Patronals 2017, organitzats per la Comissió de Festes, corresponent a l'expedient núm. 39/17-TES.
28-09-2017 PUNT 7é. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.
28-09-2017 PUNT 8é Proposició d'aprovació definitiva de les retribucions del personal laboral de l'OACSE així com l'increment de l'1% dels mòduls de festivitat i nocturnitat, aquest últims a partir del mes d'agost de 2017.
28-09-2017 1. Proposició d'adhesió a la xarxa espanyola de ciutats saludables.
28-09-2017 2. Proposició d'adhesió a l'estratégia nacional de promoció de la salut i la seua prevenció en el sistema nacional sanitari.
26-10-2017 PUNT 1r. Aprovació, si escau, de les actes següents: - Sessió ordinària núm. 10/2017, de 31 de juny de 2017. - Sessió ordinària núm. 14 de 28 de setembre de 2017.
26-10-2017 PUNT 2n. Dictamen a la proposta d’exposició pública de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló, que te per objecte establir la protección de l’àmbit del Poblat Ibèric "Mas de Fabra", amb la classificació com a sòl no urbanitzable de protección arqueológica dels terrenys ocupats pel dit assentament.
26-10-2017 PUNT 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs per a la implantació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>
26-10-2017 PUNT 4t. Dictament a la proposta d’aprovació de la declaració institucional de lluita contra el frau en el marc de l’EDUSI <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>
26-10-2017 PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-7, reguladora de la taxa per la prestació del servei per recollida d’escombries, corresponent a l’expedient núm. 67/17-GT.
26-10-2017 PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT
26-10-2017 PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT
26-10-2017 PUNT 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base núm. 23.2 de les d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. I-006/17-HPP.
26-10-2017 PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.
26-10-2017 PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.
26-10-2017 PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.
26-10-2017 PUNT 12é. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2016 (Exps. I-001/17-HPCG i I/001-17-OACSE).
26-10-2017 PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.
26-10-2017 PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.
26-10-2017 PUNT 15é. Dictamen a l’aprovació al manifest de suport al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.
26-10-2017 PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat
26-10-2017 PUNT 16.1. Nacional 340
23-11-2017 1R. i únic. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2017. Corresponent a l’expedient núm. 2 d'hisenda.
30-11-2017 1. Aprovació si escau, de les actes següents: Sessió ordinària núm. 11/2017, de 27 de juliol de 2017. Sessió ordinària núm. 15/2017 de 26 d’octubre de 2017. Sessió extraordinària núm. 16/2017 de 9 novembre de 2017.
30-11-2017 2. Dictamen a la proposta d’aprovació de les revisions de preus sol·licitades per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., relatives al contracte, de data 30 de maig de 2006, subscrit amb aquest Ajuntament per a la concessió de la gestió indirecta del servici públic de neteja viària, diposit, recollida, transport i eliminació de residus urbans de Benicarló, corresponent al período de l’1 de juliol de 2015 al 31 de maig de 2016 (exp. 1/2005).
30-11-2017 3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modificació de la base núm. 23.2 de les d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. l-007/17-HPAP.
30-11-2017 4. Dictamen a la proposta d’inici del procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal.
30-11-2017 5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.
30-11-2017 6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.
21-12-2017 1. Aprovació actes sessions plenàries següents: - Acta sessió extraordinària núm. 17/2017 de 23 de novembre de 2017. - Acta sessió ordinària núm. 18/2017 de 30 de novembre de 2017.
21-12-2017 2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES.
21-12-2017 3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP
21-12-2017 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
21-12-2017 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
21-12-2017 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
21-12-2017 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES.

No Aprobadas

FECHAPUNTO

Encima de la mesa

FECHAPUNTO

Retirada del orden del día

FECHAPUNTO

Informa

FECHAPUNTO

Dar cuenta

FECHAPUNTO
31-08-2017 PUNT 4t. Dació de compte al Ple de l'informe corresponent a l'execució del Pressupost i del moviment i situació de la Tresoreria de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE a data 30 de juny de 2017 (Exp. I-005/17-HOTRO).
31-08-2017 PUNT 5é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de juliol al 15 d'agost de 2017.
28-09-2017 PUNT 9é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 d'agost al 15 setembre de 2017
26-10-2017 PUNT 17é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Acaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’agost al 15 setembre de 2017.
30-11-2017 9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’octubre al 15 novembre de 2017.

Desestimada

FECHAPUNTO
28-09-2017 3. Moció sobre la unitat territorial nacional front als desafiaments independentistes.

Toma de posesión

FECHAPUNTO

Otros

FECHAPUNTO
31-08-2017 PUNT 6é. Precs i preguntes.
28-09-2017 PUNT 10é. Precs i preguntes.
28-09-2017 URGÈNCIES
26-10-2017 PUNT 16é. Urgències.
26-10-2017 PUNT 18é. Precs i preguntes.
09-11-2017 1. I ÚNIC.- DEBAT SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT.
30-11-2017 10. Precs i preguntes.
21-12-2017 8. Precs i preguntes.

ORDEN DEL DIA

Sesiones plenarias extraordinarias (07-08-2017)

1R. i únic. Dictamen a la proposta de sotmetre la versió preliminar del Pla General Estructural i l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic a la fase de participació pública i consultes amb les Administracions Públiques afectades i les persones interessades.


Sesiones plenarias extraordinarias (31-08-2017)

PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària núm. 12/2017, de 7 d'agost.

PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135.

PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

PUNT 4t. Dació de compte al Ple de l'informe corresponent a l'execució del Pressupost i del moviment i situació de la Tresoreria de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE a data 30 de juny de 2017 (Exp. I-005/17-HOTRO).

PUNT 5é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de juliol al 15 d'agost de 2017.

PUNT 6é. Precs i preguntes.

Preguntas del público asistente


Sesiones plenarias extraordinarias (28-09-2017)

PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària núm. 13/2017, de 31 d'agost.

PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les falleres majors i corts d'honor 2018.

PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Benicarló.

PUNT 4t. Dictamen a la proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'estacionament d'autocaravanes en els espais de domini públic local.

PUNT 5é. Dictamen a la proposta d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament de participació ciutadana.

PUNT 6é. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades dels actes de les Festes Patronals 2017, organitzats per la Comissió de Festes, corresponent a l'expedient núm. 39/17-TES.

PUNT 7é. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

PUNT 8é Proposició d'aprovació definitiva de les retribucions del personal laboral de l'OACSE així com l'increment de l'1% dels mòduls de festivitat i nocturnitat, aquest últims a partir del mes d'agost de 2017.

PUNT 9é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 d'agost al 15 setembre de 2017

PUNT 10é. Precs i preguntes.

URGÈNCIES

1. Proposició d'adhesió a la xarxa espanyola de ciutats saludables.

2. Proposició d'adhesió a l'estratégia nacional de promoció de la salut i la seua prevenció en el sistema nacional sanitari.

3. Moció sobre la unitat territorial nacional front als desafiaments independentistes.


Sesiones plenarias extraordinarias (26-10-2017)

PUNT 1r. Aprovació, si escau, de les actes següents: - Sessió ordinària núm. 10/2017, de 31 de juny de 2017. - Sessió ordinària núm. 14 de 28 de setembre de 2017.

PUNT 2n. Dictamen a la proposta d’exposició pública de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló, que te per objecte establir la protección de l’àmbit del Poblat Ibèric "Mas de Fabra", amb la classificació com a sòl no urbanitzable de protección arqueológica dels terrenys ocupats pel dit assentament.

PUNT 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs per a la implantació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>

PUNT 4t. Dictament a la proposta d’aprovació de la declaració institucional de lluita contra el frau en el marc de l’EDUSI <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>

PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-7, reguladora de la taxa per la prestació del servei per recollida d’escombries, corresponent a l’expedient núm. 67/17-GT.

PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

PUNT 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base núm. 23.2 de les d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. I-006/17-HPP.

PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

PUNT 12é. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2016 (Exps. I-001/17-HPCG i I/001-17-OACSE).

PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.

PUNT 15é. Dictamen a l’aprovació al manifest de suport al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.

PUNT 16é. Urgències.

PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat

PUNT 17é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Acaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’agost al 15 setembre de 2017.

PUNT 18é. Precs i preguntes.

PUNT 16.1. Nacional 340


Sesiones plenarias extraordinarias (09-11-2017)

1. I ÚNIC.- DEBAT SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT.


Sesiones plenarias extraordinarias (23-11-2017)

1R. i únic. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2017. Corresponent a l’expedient núm. 2 d'hisenda.


Sesiones plenarias extraordinarias (30-11-2017)

1. Aprovació si escau, de les actes següents: Sessió ordinària núm. 11/2017, de 27 de juliol de 2017. Sessió ordinària núm. 15/2017 de 26 d’octubre de 2017. Sessió extraordinària núm. 16/2017 de 9 novembre de 2017.

2. Dictamen a la proposta d’aprovació de les revisions de preus sol·licitades per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., relatives al contracte, de data 30 de maig de 2006, subscrit amb aquest Ajuntament per a la concessió de la gestió indirecta del servici públic de neteja viària, diposit, recollida, transport i eliminació de residus urbans de Benicarló, corresponent al período de l’1 de juliol de 2015 al 31 de maig de 2016 (exp. 1/2005).

3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modificació de la base núm. 23.2 de les d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. l-007/17-HPAP.

4. Dictamen a la proposta d’inici del procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal.

5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.

9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’octubre al 15 novembre de 2017.

10. Precs i preguntes.


Sesiones plenarias extraordinarias (21-12-2017)

1. Aprovació actes sessions plenàries següents: - Acta sessió extraordinària núm. 17/2017 de 23 de novembre de 2017. - Acta sessió ordinària núm. 18/2017 de 30 de novembre de 2017.

2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES.

3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES.

8. Precs i preguntes.