Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Estadístiques Generals de 2016

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries ordinàries 5 14:39:53
Sessions plenàries extraordinàries 4 05:06:31
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 117

Aprovat (60.68%)
71 punts
No aprovat (0.85%)
1 punts
Damunt la taula (3.42%)
4 punts
Retirat de l´ordre del dia (0.85%)
1 punts
Donar compte (7.69%)
9 punts
Otros (26.5%)
31 punts

Aprovats

DATAPUNT
08-09-2016 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
08-09-2016 3.01. MOCIÓ SR. PORTAVEU GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “PARALITZACIÓ DELS REQUERIMENTS DE DISSOLUCIÓ D'EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS PEL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”
08-09-2016 3.03. MOCIÓ SR. PORTAVEU GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE A TORRENT”
08-09-2016 3.04. MOCIÓ SR. PORTAVEU GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “CAMPANYA ARREPLEGADA TAPS”
08-09-2016 4.01.01. EXPEDIENT NÚM. 4/2016, DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
08-09-2016 4.01.02. EXPEDIENT NÚM. 1/2016, RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE ORGANISMES AUTÒNOMS. CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
27-07-2016 1. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 35/2016/CE/02 I SC/01
27-07-2016 3.01. PROPOSTA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ RONDA EST-SUD DE TORRENT.
27-07-2016 4.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “REBUIG A QUALSEVOL TRACTAT COM EL LLIURE COMERÇ ENTRE ESTATS UNITS I LA UNIÓ EUROPEA NEGOCIAT DE MANERA OBSCURANTISTA”
07-07-2016 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: - Extraordinària 29/març/2016 - Ordinària 07/abril/2016
07-07-2016 3. DETERMINACIÓ, A L'EFECTE DE CALENDARI LABORAL, DELS DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL PER AL 2017.
07-07-2016 4.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ DE LES DESPESES DE FESTES RELACIONATS AMB LA MERCANTIL ALVIR ESPECTACLES, S.L.
07-07-2016 4.02. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/2016.
07-07-2016 4.03. ADHESIÓ CONVENI AEAT-FEMP PER A LA RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE LES CORPORACIONS LOCALS.
07-07-2016 5.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR CONNEXIÓ VIARIA CARRER CARLET I MELBOURNE’56.
07-07-2016 5.02. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PARCS PERIMETRALS A LA CARRETERA DE PICANYA”
07-07-2016 5.03. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PROTECCIÓ VIANANTS I PROJECTE REFORESTACIÓ ZONA TANATORI PARC CENTRAL 2ª FASE”.
07-07-2016 5.06. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS PER TORRENT I CIUTADANS QUE UNEIXEN LES MOCIONS “ENTÉN LA TEUA CIUTAT AMB PICTOGRAMES” I SOBRE “TRASTORN D’ESPECTRE AUTISTA”
07-07-2016 5.07. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INICIAR PROCEDIMENT PER A INVESTIGACIÓ I TANCAMENT D’ACTIVITAT IRREGULAR D’ENSINISTRAMENT.”
07-07-2016 5.08. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A IMPULSAR LA CATALOGACIÓ DE L’ANTIGA ESTACIÓ DEL TRENET DE TORRENT.
07-07-2016 5.09. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A ELEVAR PROPOSTA AL MINISTERI DE FOMENT PER A L’OBERTURA D’ACCÉS I EIXIDA ROTONDA TOLL-L’ALBERCA.
07-07-2016 6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PROPOSAR A LA MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD LA CREACIÓ D’UN SERVEI DE RECOLLIDA PÚBLIC D’ANIMALS PER A LA COMARCA”.
07-07-2016 6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “REGULACIÓ PROCESSOS DE SELECCIÓ EN OCUPACIÓ MUNICIPAL”.
07-07-2016 6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL MOSQUIT TIGRE”.
07-07-2016 6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “MESURES DE DESENVOLUPAMENT, BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT EN FAVOR DE LES PERSONES CELÍAQUES I EL SEU ENTORN”
07-07-2016 7.01. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CORPORACIÓ MUNICIPAL “DIA NACIONAL DE LES LLENGÜES DE SIGNES ESPANYOLES”.
07-07-2016 7.02. MOCIÓ SR. PORTAVEU GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “SOBRE LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA COMUNITAT”
07-07-2016 8. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
07-07-2016 8.01. COMISSIÓ INFORMATIVA DE ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 8.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 34/2016/CE/01.
07-07-2016 8.02. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME. 8.02.01. PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.
07-07-2016 8.03. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR: 8.03.01. AUTORITZACIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT I L’INFORME FAVORABLE DE LA INTERVENCIÓ PER A LA SUBSCRIPCIÓ D’UN PRÉSTEC HIPOTECARI AMB CAIXA POPULAR PER A L’ADQUISICIÓ DE 14 VPO DE L’EDIFICI M26.
07-07-2016 8.04. INSTAR LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA MODULADA RÀDIO MUNICIPAL DE TORRENT.
07-07-2016 8.05. MOCIÓ SRES. PORTAVEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPAL POPULAR I CIUTADANS “REVOCACIÓ EL CANVI DE NOM DE L’AUDITORI”
27-09-2016 1.- COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015; RESOLUCIÓ AL•LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.
06-10-2016 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Extraordinària 28/Maig/2016 * Extraordinària 31/Maig/2016
06-10-2016 2. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA: CESSAMENT I NOMENAMENT VOCAL EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
06-10-2016 3. PROPOSTA CONJUNTA SRS. PORTAVEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.
06-10-2016 5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.
06-10-2016 5.02. BONIFICACIÓ ICIO SOL·LICITADA PER CELEVANT, S.L.
06-10-2016 6.01. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL CONVENI MARC SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., ACORDADES PER LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI EL 18 DE FEBRER DE 2016.
06-10-2016 6.02. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 7.4. DEL PGOU: “REGULACIÓ DE L’ÚS TERCIARI. ÚS APARCAMENT I GARATGES. CATEGORIA PRIMER”. DONAR COMPTE DE L’INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC FAVORABLE I PROPOSTA DE SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA.
06-10-2016 6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.
06-10-2016 6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.
06-10-2016 7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.
06-10-2016 7.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “INSTAR A LA DIRECCIÓ GRAL. DE POLÍTICA EDUCATIVA PER A QUE RECONSIDERE LA PETICIÓ DEL CEIP SAN JUAN BAUTISTA DE REALITZAR EL PROCÉS DE VOTACIÓ I POSTERIOR IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA CONTINUA”.
06-10-2016 7.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”.
06-10-2016 8.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A LA POSADA EN MARXA DEL PROJECTE: TORRENT, CIUTAT RUNNING.
06-10-2016 8.02. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE PANELLS AMB CODIS QR EN TOTS ELS PUNTS D’INTERÈS TURÍSTIC I CULTURAL PER ALA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE TORRENT.
03-11-2016 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 02/Juny/2016
03-11-2016 2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.
03-11-2016 3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL SRS./SRES. PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, COMPROMÍS, CIUTADANS I GUANYANT: FELICITACIÓ AL CLUB ESPORTIU HERCA PEL GUARDÓ AL MÈRIT ESPORTIU CONCEDIT PER LA GENERALITAT VALENCIANA EL PASSAT 9 D’OCTUBRE.
03-11-2016 4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 4.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 48/2016/CE/03.
03-11-2016 6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.
03-11-2016 6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”
07-11-2016 1. RATIFICACIÓ INCLUSIÓ ASSUMPTES EN ORDRE DEL DIA.
07-11-2016 2. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA: 2.01. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI PER AL 2017. 2.02. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL VEHICLES PER AL 2017 2.03. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL ICIO PER AL 2017. 2.04. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IIVTNU PER AL 2017 2.05. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONCESSIÓ DELS INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL PER AL 2017 2.06. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I PER RESERVA D’ESPAI EN LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU I PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES PER AL 2017. 2.07. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE TERRENYS D’ÚS O DOMINI PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, QUIOSCOS, ESPECTACLES, ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER O AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE CAMINS RURALS PER AL 2017 2.08. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL D'INSTAL•LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS PER AL 2017. 2.09. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL O DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES DE VETLADORS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER A ACTIVITATS D'HOSTALERIA PER AL 2017. 2.10. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’UTILITZACIÓ D’INSTAL•LACIONS ESPORTIVES PÚBLIQUES MUNICIPALS PER AL 2017. 2.11. MODIFICACIÓ DE DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVICIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE LA DELEGACIÓ D’EDUCACIÓ PER AL 2017 2.12. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI D’AJUDA DOMICILIÀRIA PER AL 2017 2.13. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT EN APARCAMENT MUNICIPAL JUAN CARLOS I PER AL 2017 2.14. MODIFICACIONS EN L’ÍNDEX ALFABÈTIC DE VIES PÚBLIQUES PER AL 2017
01-12-2016 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 07/Juliol/2016 * Extraordinària 27/Juliol/2016 * Ordinària 08/Setembre/2016 * Extraordinària 08/Setembre/2016 * Extraordinària 27/Setembre/2016
01-12-2016 2. COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL D’INVESTIGACIÓ PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ DE LA UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL: CONCLUSIONS APROVADES EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EN 15-11-2016
01-12-2016 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “SITUACIÓ LABORAL TREBALLADORS/ES DE LA COTXERA”
01-12-2016 4.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES”.
01-12-2016 4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “REDACCIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ”.
01-12-2016 4.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “COWORKING MUNICIPAL”.
01-12-2016 4.05. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “SOLUCIONS AL PROBLEMA DE L’AIGUA EN BUENAVISTA I FALDA DE LA SIERRA”
01-12-2016 4.06. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “SERVEI NOCTURN DEL METRO A TORRENT”.
01-12-2016 4.07. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS POPULAR, COMPROMÍS PER TORRENT, CIUTADANS I GUANYANT TORRENT: PER A IMPULSAR L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I DE REFORMA INTERIOR (PEPRI) DEL CENTRE HISTÒRIC I DEL CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS DE TORRENT.
01-12-2016 5.01. PROPOSTA GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA”.
01-12-2016 5.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS “MESURES DE PROTECCIÓ EN FAVOR DE LES DONES MALTRACTADES”.
01-12-2016 5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER LA MILLORA LEGAL DE LES CONDICIONS DE LES DONES QUE PATIXEN MALTRACTAMENT, DISCRIMINACIÓ I PERSECUCIÓ.
01-12-2016 5.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT “PER A MOSTRAR EL REBUIG A LES POLITIQUES D’AUSTERITAT DERIVADES DE LES EXIGÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA”.
01-12-2016 5.05. COMPATIBILITAT PROFESSOR ASSOCIAT CURS 2016/2017 FUNCIONARI MANUEL HERRERO MAS.
01-12-2016 6.01. PROPOSTA DEL DELEGAT DE L’ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS I MODERNITZACIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA VALENCIANA DE CIUTATS PER LA INNOVACIÓ.

No Aprovats

DATAPUNT
08-09-2016 3.02. MOCIÓ SR. PORTAVEU GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “POTENCIACIÓ DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA ALS BARRIS DE TORRENT”

Damunt la taula

DATAPUNT
07-07-2016 2. MODIFICACIÓ REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT AL CONSELL ASSESSOR DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE TORRENT.
07-07-2016 5.04. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “AMPLIACIÓ PROHIBICIÓ DE VERINS QUÍMICS DINS DELS NUCLIS URBANS I ELABORACIÓ D’UNA GUIA DE BONES PRACTIQUES DE JARDINERIA”
07-07-2016 5.05. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “OBTENCIÓ CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE TOTS ELS EDIFICIS PÚBLICS I MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’ESTOS EDIFICIS”.
03-11-2016 5 COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “MODIFICACIÓ ORDENANÇA QUE REGULA LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL TERME DE TORRENT”

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT
01-12-2016 4.01. PROJECTE DE REGLAMENT ORGÀNIC DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

Informat

DATAPUNT

Donar compte

DATAPUNT
08-09-2016 1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2686/2016, NOMENAMENT DE LES FALLERES MAJORES DE TORRENT ANY 2017.
08-09-2016 2. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2322/2016, DELEGACIONS D’ALCALDIA VACACIONS.
08-09-2016 5.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 4 DE JULIOL FINS AL 2 DE SETEMBRE DE 2016, DEL NÚM. 2.139 AL NÚM. 2.773 INCLUSIVAMENT
27-07-2016 2. DONAR COMPTE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMI-TAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
07-07-2016 9.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE MAIG FINS A L’1 DE JULIOL DE 2016, DEL NÚM. 1.664 AL NÚM. 2.138 INCLUSIVAMENT.
06-10-2016 4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2º TRIMESTRE 2016
06-10-2016 9. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 9.01. DONAR COMPTE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016.
06-10-2016 10.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 5 FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2016, DEL NÚM. 2.774 AL NÚM. 2.991 INCLUSIVAMENT.
03-11-2016 8.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 3 FINS AL 27 D’OCTUBRE DE 2016, DEL NÚM. 2.992 AL NÚM. 3.290 INCLUSIVAMENT.

Desestimada

DATAPUNT

Presa de possessió

DATAPUNT

Otros

DATAPUNT
08-09-2016 Nomenament oficial de les Falleres Majors de Torrent per a l'exercici 2016-2017
08-09-2016 3. MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
08-09-2016 4. TRÀMIT EXTRAORDINARI
08-09-2016 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA DE ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA
08-09-2016 5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
08-09-2016 5.02. PRECS I PREGUNTES
27-07-2016 3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.
27-07-2016 4. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS.
07-07-2016 4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.
07-07-2016 5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.
07-07-2016 6. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ.
07-07-2016 7. MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
07-07-2016 9. CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:
07-07-2016 9.02. PRECS I PREGUNTES.-
06-10-2016 5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.
06-10-2016 6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.
06-10-2016 7. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ.
06-10-2016 8. COMISSIÓ INFORMATIVA CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME.
06-10-2016 10. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
06-10-2016 10.02. PRECS I PREGUNTES.
03-11-2016 6. MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
03-11-2016 8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
03-11-2016 8.02. PRECS I PREGUNTES.
01-12-2016 3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA
01-12-2016 4 COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISMES, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.
01-12-2016 5 COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ.
01-12-2016 6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
01-12-2016 7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
01-12-2016 7.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 28 D’OCTUBRE FINS AL 25 DE NOVEMBRE DE 2016, DEL NÚM. 3.291 AL NÚM. 3.611 INCLUSIVAMENT.
01-12-2016 7.02. PRECS I PREGUNTES.
01-12-2016 6.02. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS “CELEBRACIÓ DEL RECONEIXEMENT COM A PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT A LES FALLES PER PART DE LA UNESCO”