Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png

Estadísticas Generales de 2021

CATEGORÍAS SESIONES TIEMPO VISITAS
Sesiones plenarias ordinarias 2 01:52:28
VISITAS DE LAS SESIONES

RESULTADOS ORDEN DEL DÍA * Total de puntos = 13

Aprobada (61.54%)
8 puntos
Dar cuenta (15.38%)
2 puntos
Otros (23.08%)
3 puntos

Aprobadas

FECHAPUNTO
29-01-2021 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27 de novembre de 2020 d’octubre de 2020
29-01-2021 2. Aprovació del Pla Prevenció Incendis Forestals, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Ajudes destinadas a la redacció de plan locals de prevenció d'incendis (PLPIF)
26-03-2021 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 de gener de 2021
26-03-2021 2. Aprovació de la incorporacio de bens d’un cami segons cadastre
26-03-2021 3.01. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU, DPROPOSTA D’ URGENCIA RELATIVA A L’ APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A “MANCOMUNITAT D’ÀMBIT COMARCAL” PER A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, AIXÍ COM DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT AMB EIXA FINALITAT.
26-03-2021 3.2. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU,DE PROJECTE TECNIC, E INICI D’ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA «CANVI DE XARXA D'AIGUA POTABLE, PAVIMENTAT EN C/ REI JAUME I, CARRER MAESTRO SERRANO, CARRER TRAVESIA REI EN JAUME AMB ESGOLETJA, CARRER PINTOR SOROLLA I CARRER AUSIAS MARCH I SUSTITUCIO DE JOCS INFANTILS EN PLAÇA L'ERA” VINCULADA AL PLA D’INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA
26-03-2021 3.3. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU, ELATIVA A L’APROVACIÓ DE SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT EL RECONEIXIMENT DE LA COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA DE SUMACÀRCER
26-03-2021 5. Moció de suport a la festa de la MAERÀ D’ANTELLA inclusio patrimoni inmaterial de la humanitat.

No Aprobadas

FECHAPUNTO

Encima de la mesa

FECHAPUNTO

Retirada del orden del día

FECHAPUNTO

Informa

FECHAPUNTO

Dar cuenta

FECHAPUNTO
29-01-2021 3. Donar conte de les resolucions d’alclaida
26-03-2021 4.CONTROL ÒRGANS DE GOVERN. DECRETS DICTATS DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Desestimada

FECHAPUNTO

Toma de posesión

FECHAPUNTO

Otros

FECHAPUNTO
29-01-2021 4. Mocions d’urgència
29-01-2021 5. Precs i preguntes
26-03-2021 6. PRECS I PREGUNTES