Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Estadísticas Generales de 2021

CATEGORÍAS SESIONES TIEMPO VISITAS
Sesiones plenarias extraordinarias y urgentes 2 00:23:35
Sesiones plenarias ordinarias 11 09:35:28
VISITAS DE LAS SESIONES

RESULTADOS ORDEN DEL DÍA * Total de puntos = 147

Aprobada (61.22%)
90 puntos
No aprobada (0.68%)
1 puntos
Encima de la mesa (1.36%)
2 puntos
Informa (3.4%)
5 puntos
Dar cuenta (23.13%)
34 puntos
Otros (10.2%)
15 puntos

Aprobadas

FECHAPUNTO
14-01-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
14-01-2021 5. MOCIÓ: PACTE D’ESTAT PER LA INDÚSTRIA.
14-01-2021 6. MOCIÓ PER A LA TRAMITACIÓ URGENT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA CONSTITUCIONAL PER A LA REINTEGRACIÓ EFECTIVA DEL DRET CIVIL VALENCIÀ I LA SEUA APROVACIÓ DEFINITIVA EN 2021.
14-01-2021 7. -PROPOSTA PER A POSAR EL NOM DE VERÓNICA LORENZO COLOMINA A L'AULA D'ANGLÈS DE L'ESCOLA D'ADULTS MUNICIPAL “MESTRE RIVERO”.
14-01-2021 8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
11-02-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
11-02-2021 2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2021.
11-02-2021 3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 1/2021.
11-02-2021 4. -APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA I L’AJUNTAMENT D’ALBERIC PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES CONCERNENTS A LA LÍNIA “ACTUACIONS URBANES”.
11-02-2021 5. RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 79/2021 EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLA RESISTIR (DECRET LLEI 1/2021 DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
11-02-2021 6. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DIRECTA DE LES AJUDES PARÈNTESIS INCLOSES EN EL PLA RESISTIR APROVAT MITJANÇANT EL DECRET LLEI 1/2021 DE 22 DE GEN
11-02-2021 7. CONTRACTE DE L’OBRA D’ADAPTACIÓ D’EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS: REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.
11-02-2021 9. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 66/2021 EN RELAICÓ AL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I -2 PER TECNOLOGIA LED I INSTAL·LACIÓ DE CCTV CONNECTAT A LA POLICIA LOCAL.
11-02-2021 10. -MOCIÓ SOBRE EL DIA DE LA DONA.
11-02-2021 11. -PROPOSTA“ALBERICONTES”. RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN.
25-02-2021 1. RATIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIA PER A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT.
25-02-2021 2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D’EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.
11-03-2021 10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.
11-03-2021 11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC I LES PAPERERIES / LLIBRERIES D'ALBERIC PER A LA VENDA DE LLIBRES / PUBLICACIONS MUNICIPALS.
11-03-2021 12. PROPOSTA DE COMPROMÍS PER A EXIGIR SUPORT ECONÒMIC I LOGÍSTIC A LES XICOTETES I MITJANES EMPRESES AFECTADES PER LES RESTRICCIONS SANITÀRIES CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19.
09-04-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
09-04-2021 7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.
09-04-2021 8. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
09-04-2021 10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.
13-05-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
13-05-2021 2. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE Da ANA ALIAGA GARCIA.
13-05-2021 9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.
13-05-2021 10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.
13-05-2021 11. IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L’AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I -3 D'ALBERIC.
13-05-2021 12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES COVID -19 PER A LA POBLACIÓ MUNDIAL.
13-05-2021 13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.
13-05-2021 15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.
13-05-2021 15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.
10-06-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
10-06-2021 2. DESIGNACIÓ DE DOS DIES DE FESTA LOCAL A L'EFECTE DE CONFECCIONAR EL CALENDARI LABORAL DE L'ANY 2022.
10-06-2021 3. ADHESIÓ AL SERVEI DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS DE LA MACOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.
10-06-2021 4. DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRA: PAB-OB-PIP 07/2009: ESCOLA INFANTIL SECTOR R.
10-06-2021 5. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES I L’AJUNTAMENT D’ALBERIC, PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS EN ELS EXERCICIS 2021-2024.
10-06-2021 6. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 635 DE 4 DE JUNY DE 2021, SOBRE SOL·LICITUD DE DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES ACTUACIONS DINS DE LA CONVOCATÒRIA REACCIONA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
10-06-2021 7. MOCIONS D'URGÈNCIA. 07.1. MODIFICACIÓ DE LA BASE 20 D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'ANY 2021.
08-07-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
08-07-2021 4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.
08-07-2021 5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.
08-07-2021 7. ADHESIÓ A L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.
08-07-2021 8. CONTESTACIÓ ESCRIT PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. EN DATA 01.07.2021, REGISTRE D'ENTRADA 2021005551, I EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L'AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I-3 D'ALBERIC.
22-07-2021 1. RATIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIA PER A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT.
22-07-2021 2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 4/2021.
22-07-2021 3. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 3/2021.
22-07-2021 4. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS.
09-09-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 08.07.2021 I 22.07.2021.
09-09-2021 6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.
09-09-2021 7. DICTAMEN DEFINITIU PER A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020.
09-09-2021 8. APROVACIÓ DELS PERCENTATGES DE LES DESPESES PLURIANUALS CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS INVERSIONS: 8.01. ADEQUACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE LA CASA DE LA CULTURA I CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS DELS ACCESSOS.
09-09-2021 8.02. ADEQUACIÓ/MILLORA DEL CEIP RAFAEL COMENGE.
09-09-2021 9. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2021.
09-09-2021 10. FISCALITZACIÓ DE REQUISITS MÍNIMS APROVATS PEL CONSELL DE MINISTRES.
09-09-2021 11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
09-09-2021 11.02. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONES SITUATS EN TERRENYS D´US PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.
09-09-2021 11.03. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
09-09-2021 12. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBERIC, PER A la COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER Als EXERCICIS 2021-2024.
09-09-2021 13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ALBERIC EN MATÈRIA D’HABITATGE.
09-09-2021 14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.
14-10-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
14-10-2021 4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.
14-10-2021 5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 9a DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021.
14-10-2021 6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.
14-10-2021 7. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 1048/2021 SOBRE INCORPORACIÓ AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ D’ALBACETE PER A LA POSADA A LA DISPOSICIÓ DE LA TOTALITAT D'APLICACIONS I EINES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA QUE INTEGREN LA PLATAFORMA SEDIPUALBA.
14-10-2021 8. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. CONTRA L'ACORD PLENARI D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER COMPLIMENT DEFECTUÓS DE L'OBJECTE DEL CONVENI DE PROGRAMACIÓ DEL SECTOR I-3.
14-10-2021 9. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS D'AQUESTA CORPORACIÓ A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020.
14-10-2021 10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.
14-10-2021 11. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE LA CREACIÓ DE ZONES ON PRACTICAR SKATEBOARD I VOLEIBOL EN EL MUNICIPI.
14-10-2021 12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL.
14-10-2021 13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.
14-10-2021 14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE
11-11-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
11-11-2021 4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 06/2021.
11-11-2021 5. ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ NÚM. 44 DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL PER AL PAGAMENT DELS PREMIS CORRESPONENTS AL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA.
11-11-2021 7. APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PREMIS LITERARIS D’ALBERIC
11-11-2021 6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL I L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.
11-11-2021 11. MOCIÓ DEL G.M. SOCIALISTA PER A LA PARTICIPACIÓ VALENCIANA EN L’ANY EUROPEU DE LA JOVENTUT 2022, I EL RECOLZAMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PLA ARIADNA I EL PLA ALMA.
11-11-2021 8. APROVACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ: “ESTE ES UN MUNICIPIO QUE CONTRA EL MALTRATO A LAS MUJERES TIENE TOLERANCIA CERO. SE PROTEGERÁ A LAS VÍCTIMAS Y SE COLABORARÁ A PERSEGUIR A LOS MALTRATADORES CON LA JUSTICIA Y CON LAS POLICÍAS. Y SE REALIZARÁN TODOS LOS ESFUERZOS QUE PUEDAN REALIZAR ESTE AYUNTAMIENTO PARA EVITAR QUE EN ESTE MUNICIPIO SE PRODUZCA NINGÚN MALTRATO A LAS MUJERES”.
09-12-2021 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
09-12-2021 2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 07/2021.
09-12-2021 3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 08/2021.
09-12-2021 4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2022.
09-12-2021 5. APROVACIÓ DE REHABILITACIÓ DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL PAVELLÓ MUNICIPAL I DEL MAGATZEM MUNICIPAL I CONVENI URBANÍSTIC DE REUBICACIÓ D'AQUESTA ULTIMA INSTAL·LACIÓ.
09-12-2021 6. NOMENAMENT DEL RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT D'ALBERIC.
09-12-2021 7. SOL·LICITUD DE PRÒRRROGA DELS TERMINIS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I-3 D’ALBERIC.
09-12-2021 8. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS EN EL MUNICIPI ALBERIC PER PROCEDIMENT OBERT I URGENT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT, DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. EXPEDIENT 07/2021.
09-12-2021 10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

No Aprobadas

FECHAPUNTO
13-05-2021 14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

Encima de la mesa

FECHAPUNTO
08-07-2021 6. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS.
11-11-2021 12. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT DE SUPORT PER A LA INCORPORACIÓ DE PERMÍS RETRIBUÏT DE MENSTRUACIÓ I CLIMATERI

Retirada del orden del día

FECHAPUNTO

Informa

FECHAPUNTO
14-01-2021 2. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE Da VIRGINIA SANCHIS COGOLLOS.
11-03-2021 13. MOCIONS D'URGÈNCIA.
09-04-2021 9. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª DOLORS PALOMARES CAEROL AL CÀRREC DE REGIDORA.
08-07-2021 9. MOCIONS D'URGÈNCIA - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
11-11-2021 9. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.

Dar cuenta

FECHAPUNTO
14-01-2021 3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.
14-01-2021 4. -DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS ANY 2019.
14-01-2021 9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
11-02-2021 8. DONAR COMPTE DE L’INFORME AUDITORIA OPERATIVA DE LES ACTUACIONS EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL REALITZAT PER LA SINDICATURA DE COMPTES, PORTADES A TERME EN ELS AJUNTAMENTS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS. ID. COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS QUE S’HI FORMULEN.
11-03-2021 14. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
09-04-2021 2. -DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
09-04-2021 3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2020.
09-04-2021 4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2020.
09-04-2021 5. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020.
09-04-2021 6. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L'EXERCICI 2020
09-04-2021 12.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
13-05-2021 3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
13-05-2021 4. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2021.
13-05-2021 5. DONAR COMPTE DE LES FACTURES NO TRAMITADES EN MÉS DE 3 MESOS.
13-05-2021 6. DONAR COMPTE DE L'INFORME ANUAL SOBRE MOROSITAT I AUDITORIA DE SISTEMES (IMPULS FACTURA ELECTRÒNICA I REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC).
13-05-2021 7. DONAR COMPTE DEL PLA D'ACCIÓ DE L'EXERCICI 2019.
13-05-2021 8. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
13-05-2021 16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
10-06-2021 8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
08-07-2021 2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
08-07-2021 3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2021.
08-07-2021 10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
09-09-2021 2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
09-09-2021 3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.
09-09-2021 4. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021.
09-09-2021 5. DONAR COMPTE DE LES FACTURES NO TRAMITADES EN MÉS DE 3 MESOS.
09-09-2021 16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
14-10-2021 2. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2022.
14-10-2021 3. DACIÓ COMPTE DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L'ANY 2020.
14-10-2021 16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
11-11-2021 2. DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2021
11-11-2021 3. DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST TERCER TRIMESTRE 2021
11-11-2021 10. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE D FRANCESC XAVIER MARTINEZ SANCHEZ-GIL AL CARREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.
11-11-2021 14. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Desestimada

FECHAPUNTO

Toma de posesión

FECHAPUNTO

Otros

FECHAPUNTO
11-02-2021 12. PRECS I PREGUNTES
11-03-2021 16. PRECS I PREGUNTES
09-04-2021 11. MOCIONS D'URGÈNCIA.
09-04-2021 13. PRECS I PREGUNTES.
13-05-2021 17. PRECS I PREGUNTES
10-06-2021 9. PRECS I PREGUNTES
08-07-2021 11. PRECS I PREGUNTES
09-09-2021 15. MOCIONS D'URGÈNCIA.
09-09-2021 17. -PRECS I PREGUNTES
14-10-2021 15. MOCIONS D'URGÈNCIA.
14-10-2021 17. PRECS I PREGUNTES
11-11-2021 13. MOCIONS D'URGÈNCIA.
11-11-2021 15. PRECS I PREGUNTES
09-12-2021 9. MOCIONS D’URGÈNCIA.
09-12-2021 11. PRECS I PREGUNTES.

ORDEN DEL DIA

Sesiones plenarias ordinarias (14-01-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE Da VIRGINIA SANCHIS COGOLLOS.

3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

4. -DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS ANY 2019.

5. MOCIÓ: PACTE D’ESTAT PER LA INDÚSTRIA.

6. MOCIÓ PER A LA TRAMITACIÓ URGENT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA CONSTITUCIONAL PER A LA REINTEGRACIÓ EFECTIVA DEL DRET CIVIL VALENCIÀ I LA SEUA APROVACIÓ DEFINITIVA EN 2021.

7. -PROPOSTA PER A POSAR EL NOM DE VERÓNICA LORENZO COLOMINA A L'AULA D'ANGLÈS DE L'ESCOLA D'ADULTS MUNICIPAL “MESTRE RIVERO”.

8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.


Sesiones plenarias ordinarias (11-02-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2021.

3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 1/2021.

4. -APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA I L’AJUNTAMENT D’ALBERIC PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES CONCERNENTS A LA LÍNIA “ACTUACIONS URBANES”.

5. RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 79/2021 EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLA RESISTIR (DECRET LLEI 1/2021 DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

6. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DIRECTA DE LES AJUDES PARÈNTESIS INCLOSES EN EL PLA RESISTIR APROVAT MITJANÇANT EL DECRET LLEI 1/2021 DE 22 DE GEN

7. CONTRACTE DE L’OBRA D’ADAPTACIÓ D’EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS: REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

8. DONAR COMPTE DE L’INFORME AUDITORIA OPERATIVA DE LES ACTUACIONS EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL REALITZAT PER LA SINDICATURA DE COMPTES, PORTADES A TERME EN ELS AJUNTAMENTS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS. ID. COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS QUE S’HI FORMULEN.

9. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 66/2021 EN RELAICÓ AL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I -2 PER TECNOLOGIA LED I INSTAL·LACIÓ DE CCTV CONNECTAT A LA POLICIA LOCAL.

10. -MOCIÓ SOBRE EL DIA DE LA DONA.

11. -PROPOSTA“ALBERICONTES”. RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN.

12. PRECS I PREGUNTES


Sesiones plenarias ordinarias (25-02-2021)

1. RATIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIA PER A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT.

2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D’EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.


Sesiones plenarias ordinarias (11-03-2021)

10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC I LES PAPERERIES / LLIBRERIES D'ALBERIC PER A LA VENDA DE LLIBRES / PUBLICACIONS MUNICIPALS.

12. PROPOSTA DE COMPROMÍS PER A EXIGIR SUPORT ECONÒMIC I LOGÍSTIC A LES XICOTETES I MITJANES EMPRESES AFECTADES PER LES RESTRICCIONS SANITÀRIES CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19.

13. MOCIONS D'URGÈNCIA.

14. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

16. PRECS I PREGUNTES


Sesiones plenarias ordinarias (09-04-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. -DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2020.

4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2020.

5. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020.

6. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L'EXERCICI 2020

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

8. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

9. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª DOLORS PALOMARES CAEROL AL CÀRREC DE REGIDORA.

10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

12.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

13. PRECS I PREGUNTES.


Sesiones plenarias ordinarias (13-05-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE Da ANA ALIAGA GARCIA.

3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

4. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2021.

5. DONAR COMPTE DE LES FACTURES NO TRAMITADES EN MÉS DE 3 MESOS.

6. DONAR COMPTE DE L'INFORME ANUAL SOBRE MOROSITAT I AUDITORIA DE SISTEMES (IMPULS FACTURA ELECTRÒNICA I REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC).

7. DONAR COMPTE DEL PLA D'ACCIÓ DE L'EXERCICI 2019.

8. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

11. IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L’AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I -3 D'ALBERIC.

12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES COVID -19 PER A LA POBLACIÓ MUNDIAL.

13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.

14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

17. PRECS I PREGUNTES


Sesiones plenarias ordinarias (10-06-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. DESIGNACIÓ DE DOS DIES DE FESTA LOCAL A L'EFECTE DE CONFECCIONAR EL CALENDARI LABORAL DE L'ANY 2022.

3. ADHESIÓ AL SERVEI DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS DE LA MACOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.

4. DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRA: PAB-OB-PIP 07/2009: ESCOLA INFANTIL SECTOR R.

5. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES I L’AJUNTAMENT D’ALBERIC, PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS EN ELS EXERCICIS 2021-2024.

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 635 DE 4 DE JUNY DE 2021, SOBRE SOL·LICITUD DE DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES ACTUACIONS DINS DE LA CONVOCATÒRIA REACCIONA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

7. MOCIONS D'URGÈNCIA. 07.1. MODIFICACIÓ DE LA BASE 20 D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'ANY 2021.

8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

9. PRECS I PREGUNTES


Sesiones plenarias ordinarias (08-07-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2021.

4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.

5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

6. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS.

7. ADHESIÓ A L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.

8. CONTESTACIÓ ESCRIT PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. EN DATA 01.07.2021, REGISTRE D'ENTRADA 2021005551, I EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L'AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I-3 D'ALBERIC.

9. MOCIONS D'URGÈNCIA - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

11. PRECS I PREGUNTES


Sesiones plenarias ordinarias (22-07-2021)

1. RATIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIA PER A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT.

2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 4/2021.

3. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 3/2021.

4. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS.


Sesiones plenarias ordinarias (09-09-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 08.07.2021 I 22.07.2021.

2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.

4. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021.

5. DONAR COMPTE DE LES FACTURES NO TRAMITADES EN MÉS DE 3 MESOS.

6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

7. DICTAMEN DEFINITIU PER A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020.

8. APROVACIÓ DELS PERCENTATGES DE LES DESPESES PLURIANUALS CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS INVERSIONS: 8.01. ADEQUACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE LA CASA DE LA CULTURA I CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS DELS ACCESSOS.

8.02. ADEQUACIÓ/MILLORA DEL CEIP RAFAEL COMENGE.

9. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2021.

10. FISCALITZACIÓ DE REQUISITS MÍNIMS APROVATS PEL CONSELL DE MINISTRES.

11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

11.02. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONES SITUATS EN TERRENYS D´US PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.

11.03. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

12. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBERIC, PER A la COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER Als EXERCICIS 2021-2024.

13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ALBERIC EN MATÈRIA D’HABITATGE.

14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

15. MOCIONS D'URGÈNCIA.

16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

17. -PRECS I PREGUNTES


Sesiones plenarias ordinarias (14-10-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2022.

3. DACIÓ COMPTE DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L'ANY 2020.

4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 9a DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021.

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

7. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 1048/2021 SOBRE INCORPORACIÓ AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ D’ALBACETE PER A LA POSADA A LA DISPOSICIÓ DE LA TOTALITAT D'APLICACIONS I EINES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA QUE INTEGREN LA PLATAFORMA SEDIPUALBA.

8. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. CONTRA L'ACORD PLENARI D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER COMPLIMENT DEFECTUÓS DE L'OBJECTE DEL CONVENI DE PROGRAMACIÓ DEL SECTOR I-3.

9. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS D'AQUESTA CORPORACIÓ A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020.

10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

11. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE LA CREACIÓ DE ZONES ON PRACTICAR SKATEBOARD I VOLEIBOL EN EL MUNICIPI.

12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL.

13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

15. MOCIONS D'URGÈNCIA.

16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

17. PRECS I PREGUNTES


Sesiones plenarias ordinarias (11-11-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2021

3. DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST TERCER TRIMESTRE 2021

4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 06/2021.

5. ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ NÚM. 44 DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL PER AL PAGAMENT DELS PREMIS CORRESPONENTS AL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA.

7. APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PREMIS LITERARIS D’ALBERIC

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL I L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

9. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.

10. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE D FRANCESC XAVIER MARTINEZ SANCHEZ-GIL AL CARREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

11. MOCIÓ DEL G.M. SOCIALISTA PER A LA PARTICIPACIÓ VALENCIANA EN L’ANY EUROPEU DE LA JOVENTUT 2022, I EL RECOLZAMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PLA ARIADNA I EL PLA ALMA.

12. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT DE SUPORT PER A LA INCORPORACIÓ DE PERMÍS RETRIBUÏT DE MENSTRUACIÓ I CLIMATERI

13. MOCIONS D'URGÈNCIA.

14. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

15. PRECS I PREGUNTES

8. APROVACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ: “ESTE ES UN MUNICIPIO QUE CONTRA EL MALTRATO A LAS MUJERES TIENE TOLERANCIA CERO. SE PROTEGERÁ A LAS VÍCTIMAS Y SE COLABORARÁ A PERSEGUIR A LOS MALTRATADORES CON LA JUSTICIA Y CON LAS POLICÍAS. Y SE REALIZARÁN TODOS LOS ESFUERZOS QUE PUEDAN REALIZAR ESTE AYUNTAMIENTO PARA EVITAR QUE EN ESTE MUNICIPIO SE PRODUZCA NINGÚN MALTRATO A LAS MUJERES”.


Sesiones plenarias ordinarias (09-12-2021)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 07/2021.

3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 08/2021.

4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2022.

5. APROVACIÓ DE REHABILITACIÓ DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL PAVELLÓ MUNICIPAL I DEL MAGATZEM MUNICIPAL I CONVENI URBANÍSTIC DE REUBICACIÓ D'AQUESTA ULTIMA INSTAL·LACIÓ.

6. NOMENAMENT DEL RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT D'ALBERIC.

7. SOL·LICITUD DE PRÒRRROGA DELS TERMINIS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I-3 D’ALBERIC.

8. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS EN EL MUNICIPI ALBERIC PER PROCEDIMENT OBERT I URGENT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT, DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. EXPEDIENT 07/2021.

9. MOCIONS D’URGÈNCIA.

10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

11. PRECS I PREGUNTES.