Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png

Estadístiques Generals de 2021

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries ordinàries 6 06:45:30
Sessions plenàries extraordinàries 3 01:11:33
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 98

Aprovat (61.22%)
60 punts
Informat (1.02%)
1 punts
Donar compte (27.55%)
27 punts
Otros (10.2%)
10 punts

Aprovats

DATAPUNT
28-01-2021 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28 de desembre de 2021, minuta 11/2021.
28-01-2021 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.
28-01-2021 2.2 Adhesió a la Xarxa Salut, Xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana. Exp. 97/2021.
28-01-2021 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .
28-01-2021 3.2. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual núm. 5 del Pla Parcial del Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 1153/2020).
28-01-2021 3.3 Aprovació inicial del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Xeraco (Exp. 460/2019).
28-01-2021 3.5 Sotmetiment a informació de la revisió del Catàleg de Béns i Espais Protegits del municipi de Xeraco (Exp. 736/2013).
28-01-2021 3.6 Sol·licitud d’ajuda a l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2021. Exp. 126/2021
18-02-2021 1. Aprovació de la urgència de la sessió.
18-02-2021 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació dels plecs que regixen el contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu municipal. Exp. 2011/2020.
18-02-2021 3. Moció de la FVMP sobre el dia Internacional de la Dona 2021. Exp. 313/2021.
25-03-2021 1. Aprovació d'actes de sessions anteriors de data 28 de gener de 2021, minuta 1/2021 i de data 18 de febrer de 2021, minuta 2/2021.
25-03-2021 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 465/202.
25-03-2021 2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2021, per incorporació de romanents de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 452/2021.
25-03-2021 2.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2021. Exp. 485/2021.
25-03-2021 3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
27-05-2021 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 25 de març de 2021, minuta 3/2021.
27-05-2021 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.
27-05-2021 2.2. Proposta del grup Compromís per Xeraco d'adhesió a la reclamació que la FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes. Exp. 978/2021.
27-05-2021 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 11 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 588/2021.
27-05-2021 3.2. Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 12 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 924/2021.
27-05-2021 3.3. Acceptació de la cessió de la jardineria i il·luminació en las obras de la CV605 . Exp. 1010/2021.
27-05-2021 3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.
27-05-2021 3.5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia. Exp. 1004/2021.
27-05-2021 4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Exp. 991/2021.
27-05-2021 4.2. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual número 5 del Pla Parcial de Sòl Industrial. Exp. 1153/2020.
27-05-2021 5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
29-07-2021 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 27 de maig de 2021, minuta 4/2021
29-07-2021 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2021. Exp. 1415/2021.
29-07-2021 2.2 Aprovació dies festius locals any 2022. Exp. 1091/2021.
29-07-2021 2.3 Aprovació dies festius escolars curs 2021-2022. Exp. 1152/2021.
29-07-2021 3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)
30-09-2021 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 29 de juliol de 2021, minuta 5/2021
30-09-2021 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2020. Exp. 832/2021
30-09-2021 2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021
30-09-2021 2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.
30-09-2021 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Exp. 460/2019.
30-09-2021 3.2 Aprovació definitiva del Pla Local de Cremes. Exp. 2114/2020.
30-09-2021 3.3 Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Construcció (amb demolició) del CEIP Joanot Martorell de Xeraco" en el marc del Pla Edificant de la GVA. Exp. 1537/2021.
30-09-2021 3.4 Aprovació de convenis expropiatoris-urbanístics per a la "Creació de Carril Bici per mobilitat Urbana i Sostenibilitat", tram est de la Platja. Exp. 732/2021.
30-09-2021 3.5 Inici d'avaluació ambiental i estratègica del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i aprovació inicial. Exp. 1522/2020.
30-09-2021 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1 Aprovació inicial del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Exp.1747/2021.
30-09-2021 4.2 Aprovació inicial del Pla Urbà d'Actuació Municipal. Exp. 1793/2021.
30-09-2021 4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.
30-09-2021 4.5. REAJUSTAMENT D’ANUALITATS EN EL MARC DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP JOANOT MARTORELL – PLA EDIFICANT (EXP. 317/2018)
18-11-2021 1. Aprovació de la urgència de la sessió.
18-11-2021 2. Resolució d'al·legacions i aprovació provisional del PGOU de Xeraco, Catàleg de Béns i Espais Protegits i Estudis Annexos. Exp. 736/2013
18-11-2021 3. Moció conjunta dels grups municipals - Declaració Institucional per un finançament més just. Exp. 2311/2021.
18-11-2021 4. Declaració Institucional de la FEMP- 25 de novembre Dia Internacional eliminació de la violència contra la dona. Exp. 2277/2021."
30-11-2021 1. Aprovació de l’acta de sessió anterior, de data 30 de setembre de 2021, minuta 6/2021
30-11-2021 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació definitiva de la modificació integral dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Exp. 1293/2021
30-11-2021 3.1 Declaració de situació individualitzada parcel·la 25, polígon 4, . Exp. 235/2020.
30-11-2021 3.2. Declaració de situació individualitzada parcel·la 310, polígon 4. Exp. 1993/2020.
30-11-2021 3.3. Declaració de situació individualitzada parcel·la 337, polígon 4. Exp. 243/2020.
30-11-2021 3.4. Declaració de situació individualitzada parcel·la 249, polígon 3. Exp. 96/2020.
30-11-2021 3.5 Desestimació de la declaració de situació individualitzada parcel·la 332, polígon 4. Exp. 1440/2020 -101/2020.
30-11-2021 3.6. Renovació membres de la Comissió d'Amollonament. Exp. 107/2018.
30-11-2021 3.7. Sol·licitud a la Direcció General de Seguretat Ciutadana de concessió de “Creu al mèrit Policial amb Distintiu Blanc". Exp. 1996/2021.
30-11-2021 3.8. Aprovació de l'Estratègia de la Joventut de Xeraco 2021. Exp. 1833/2021.
16-12-2021 1. Aprovació del Pressupost General, exercici 2022 i de la Plantilla de Personal. Exp.1920/2021."

No Aprovats

DATAPUNT

Damunt la taula

DATAPUNT

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT

Informat

DATAPUNT
30-09-2021 4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

Donar compte

DATAPUNT
28-01-2021 5. Donar compte de la comunicació de la Mancomunitat de Municipis de la Safor referent a la modificació de la prestació del Servei d’Arxius. Exp. 121/2021.
28-01-2021 6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
25-03-2021 4. Donar compte de la liquidació del pressupost. Exp. 120/2021.
25-03-2021 5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 712/2020.
25-03-2021 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020.
25-03-2021 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 691/2020.
25-03-2021 8. Donar compte de resolucions judicials en processos contenciosos administratius interposats contra l'Ajuntament de Xeraco: - Recurs contenciós administratiu núm. 1223/2019, interposat per E.L.G. - Recurs contenciós administratiu núm. 2035/2020 interposat per E.U.A.
25-03-2021 9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
27-05-2021 6. Donar compte del Pla pressupostari, període 2022-2024.Exp. 594/2021
27-05-2021 7. Donar compte de l’informe resum anual de control intern, exercici 2020. Exp. 832/2021.
27-05-2021 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, primer trimestre. Exp. 858/2021.
27-05-2021 9. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 658/2021.
27-05-2021 10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.
27-05-2021 11. Donar compte de la notificació de la Comissió de Govern del COR sobre aprovació del conveni de col·laboració amb Xeraco per a la prestació del servei de recollida d'0li domèstic. Exp. 2060/2020.
27-05-2021 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
29-07-2021 5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 858/2021.
29-07-2021 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 658/2021.
29-07-2021 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 1002/2021.
29-07-2021 8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021
29-07-2021 9. Donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure, i porteria i manteniment en piscina del Poliesportiu municipal (Exp. 2011/2020)
29-07-2021 10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des del'última sessió ordinària.
30-09-2021 5. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
30-09-2021 6. Donar compte de la Resolució de l'alcaldia sobre declaració de licitació deserta en procediment d'alienació de l'aprofitament de caça de la muntanya “Les Foies” per als anys 2021-2022 i següents. Exp. 498/2021
30-11-2021 5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, tercer trimestre. Exp. 858/2021.
30-11-2021 6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2021, tercer trimestre. Exp. 658/2021.
30-11-2021 7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, tercer trimestre. Exp. 1002/2021.
30-11-2021 8. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

Desestimada

DATAPUNT

Presa de possessió

DATAPUNT

Otros

DATAPUNT
28-01-2021 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
28-01-2021 7. Precs i preguntes.
25-03-2021 10. Precs i preguntes
27-05-2021 13. Precs i preguntes.
29-07-2021 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
29-07-2021 11. Precs i preguntes.
30-09-2021 7. Precs i preguntes.
30-11-2021 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans
30-11-2021 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
30-11-2021 9. Precs i preguntes.

ORDRE DEL DIA

Sessions plenàries extraordinàries (28-01-2021)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28 de desembre de 2021, minuta 11/2021.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

2.2 Adhesió a la Xarxa Salut, Xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana. Exp. 97/2021.

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

3.2. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual núm. 5 del Pla Parcial del Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 1153/2020).

3.3 Aprovació inicial del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Xeraco (Exp. 460/2019).

3.5 Sotmetiment a informació de la revisió del Catàleg de Béns i Espais Protegits del municipi de Xeraco (Exp. 736/2013).

3.6 Sol·licitud d’ajuda a l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2021. Exp. 126/2021

4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

5. Donar compte de la comunicació de la Mancomunitat de Municipis de la Safor referent a la modificació de la prestació del Servei d’Arxius. Exp. 121/2021.

6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

7. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (18-02-2021)

1. Aprovació de la urgència de la sessió.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació dels plecs que regixen el contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu municipal. Exp. 2011/2020.

3. Moció de la FVMP sobre el dia Internacional de la Dona 2021. Exp. 313/2021.


Sessions plenàries extraordinàries (25-03-2021)

1. Aprovació d'actes de sessions anteriors de data 28 de gener de 2021, minuta 1/2021 i de data 18 de febrer de 2021, minuta 2/2021.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 465/202.

2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2021, per incorporació de romanents de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 452/2021.

2.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2021. Exp. 485/2021.

3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

4. Donar compte de la liquidació del pressupost. Exp. 120/2021.

5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 712/2020.

7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020.

6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 691/2020.

8. Donar compte de resolucions judicials en processos contenciosos administratius interposats contra l'Ajuntament de Xeraco: - Recurs contenciós administratiu núm. 1223/2019, interposat per E.L.G. - Recurs contenciós administratiu núm. 2035/2020 interposat per E.U.A.

9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

10. Precs i preguntes


Sessions plenàries extraordinàries (27-05-2021)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 25 de març de 2021, minuta 3/2021.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

2.2. Proposta del grup Compromís per Xeraco d'adhesió a la reclamació que la FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes. Exp. 978/2021.

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 11 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 588/2021.

3.2. Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 12 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 924/2021.

3.3. Acceptació de la cessió de la jardineria i il·luminació en las obras de la CV605 . Exp. 1010/2021.

3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.

3.5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia. Exp. 1004/2021.

4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Exp. 991/2021.

4.2. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual número 5 del Pla Parcial de Sòl Industrial. Exp. 1153/2020.

5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

6. Donar compte del Pla pressupostari, període 2022-2024.Exp. 594/2021

7. Donar compte de l’informe resum anual de control intern, exercici 2020. Exp. 832/2021.

8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, primer trimestre. Exp. 858/2021.

9. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 658/2021.

10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

11. Donar compte de la notificació de la Comissió de Govern del COR sobre aprovació del conveni de col·laboració amb Xeraco per a la prestació del servei de recollida d'0li domèstic. Exp. 2060/2020.

12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

13. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (29-07-2021)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 27 de maig de 2021, minuta 4/2021

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2021. Exp. 1415/2021.

2.2 Aprovació dies festius locals any 2022. Exp. 1091/2021.

2.3 Aprovació dies festius escolars curs 2021-2022. Exp. 1152/2021.

3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 858/2021.

6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 658/2021.

7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 1002/2021.

8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

9. Donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure, i porteria i manteniment en piscina del Poliesportiu municipal (Exp. 2011/2020)

10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des del'última sessió ordinària.

11. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (30-09-2021)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 29 de juliol de 2021, minuta 5/2021

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2020. Exp. 832/2021

2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Exp. 460/2019.

3.2 Aprovació definitiva del Pla Local de Cremes. Exp. 2114/2020.

3.3 Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Construcció (amb demolició) del CEIP Joanot Martorell de Xeraco" en el marc del Pla Edificant de la GVA. Exp. 1537/2021.

3.4 Aprovació de convenis expropiatoris-urbanístics per a la "Creació de Carril Bici per mobilitat Urbana i Sostenibilitat", tram est de la Platja. Exp. 732/2021.

3.5 Inici d'avaluació ambiental i estratègica del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i aprovació inicial. Exp. 1522/2020.

4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1 Aprovació inicial del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Exp.1747/2021.

4.2 Aprovació inicial del Pla Urbà d'Actuació Municipal. Exp. 1793/2021.

4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

4.5. REAJUSTAMENT D’ANUALITATS EN EL MARC DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP JOANOT MARTORELL – PLA EDIFICANT (EXP. 317/2018)

5. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

6. Donar compte de la Resolució de l'alcaldia sobre declaració de licitació deserta en procediment d'alienació de l'aprofitament de caça de la muntanya “Les Foies” per als anys 2021-2022 i següents. Exp. 498/2021

7. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (18-11-2021)

1. Aprovació de la urgència de la sessió.

2. Resolució d'al·legacions i aprovació provisional del PGOU de Xeraco, Catàleg de Béns i Espais Protegits i Estudis Annexos. Exp. 736/2013

3. Moció conjunta dels grups municipals - Declaració Institucional per un finançament més just. Exp. 2311/2021.

4. Declaració Institucional de la FEMP- 25 de novembre Dia Internacional eliminació de la violència contra la dona. Exp. 2277/2021."


Sessions plenàries extraordinàries (30-11-2021)

1. Aprovació de l’acta de sessió anterior, de data 30 de setembre de 2021, minuta 6/2021

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació definitiva de la modificació integral dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Exp. 1293/2021

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans

3.1 Declaració de situació individualitzada parcel·la 25, polígon 4, . Exp. 235/2020.

3.2. Declaració de situació individualitzada parcel·la 310, polígon 4. Exp. 1993/2020.

3.3. Declaració de situació individualitzada parcel·la 337, polígon 4. Exp. 243/2020.

3.4. Declaració de situació individualitzada parcel·la 249, polígon 3. Exp. 96/2020.

3.5 Desestimació de la declaració de situació individualitzada parcel·la 332, polígon 4. Exp. 1440/2020 -101/2020.

3.6. Renovació membres de la Comissió d'Amollonament. Exp. 107/2018.

3.7. Sol·licitud a la Direcció General de Seguretat Ciutadana de concessió de “Creu al mèrit Policial amb Distintiu Blanc". Exp. 1996/2021.

3.8. Aprovació de l'Estratègia de la Joventut de Xeraco 2021. Exp. 1833/2021.

4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, tercer trimestre. Exp. 858/2021.

6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2021, tercer trimestre. Exp. 658/2021.

7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, tercer trimestre. Exp. 1002/2021.

8. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

9. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (16-12-2021)

1. Aprovació del Pressupost General, exercici 2022 i de la Plantilla de Personal. Exp.1920/2021."