Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Estadístiques Generals de 2020

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 1 01:53:33
Sessions plenàries ordinàries 9 09:55:18
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 124

Aprovat (54.84%)
68 punts
No aprovat (2.42%)
3 punts
Damunt la taula (3.23%)
4 punts
Retirat de l´ordre del dia (2.42%)
3 punts
Donar compte (25.81%)
32 punts
Desestimada (0.81%)
1 punts
Presa de possessió (0.81%)
1 punts
Otros (9.68%)
12 punts

Aprovats

DATAPUNT
09-01-2020 01. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR
09-01-2020 02. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A.
13-02-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR.
13-02-2020 3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.
13-02-2020 4. CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.
13-02-2020 5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.
13-02-2020 6. ADOPCIÓ D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’AJUDES DEL IVACE PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLIGONS, ÀREES INDUSTRIAL I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER AL EXERCICI 2020, EN CONCRET PER AL PROJECTE: “SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I-2 PER TECNOLOGIA LED”.
13-02-2020 7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.
13-02-2020 10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.
12-03-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
12-03-2020 5. PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL MES D’ABRIL
12-03-2020 6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.
12-03-2020 7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020
12-03-2020 8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.
12-03-2020 9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.
12-03-2020 10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.
12-03-2020 12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR
21-05-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
21-05-2020 2. PLA ESTRATÈGIC PER A LA REACTIVACIÓ DE L’ECONOMIA, L’OCUPACIÓ I EL COMERÇ LOCAL A CAUSA DEL COVID-19: 2.1. APROVACIÓ DEL PLA.
21-05-2020 2.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2020 (CRÈDIT EXTRAORDINARI) FINANÇAT AMB BAIXES EN ALTRES PARTIDES.
21-05-2020 2.3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2020 (SUPLEMENT DE CRÈDIT) FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA.
21-05-2020 2.4. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 AMB LA INTRODUCCIÓ D'UNES NOVES BASES: 18.- BASES DE LES AJUDES PER A LES PERSONES AUTÒNOMES I EMPRESES PER LA COVID-19.
21-05-2020 2.5. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES, AMB FINALITAT LUCRATIVA.
21-05-2020 2.6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2020 (CRÈDIT EXTRAORDINARI) FINANÇAT AMB PRÉSTEC
21-05-2020 9. RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2020.
21-05-2020 10. CANVI DE DIES FESTIUS LOCALS PER A 2020.
21-05-2020 11. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER GARANTIR UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT (RE2020002120).
21-05-2020 12. RENOVACIÓ CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT: ACORD D'INICI.
11-06-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
11-06-2020 3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG.
11-06-2020 4. ACCEPTACIÓ D'AJUDA CONCEDIDA MITJANÇANT DECRET 60/2020 DEL CONSELL VALENCIÀ.
11-06-2020 5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ODS DE L'AGENDA 2030
11-06-2020 6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT
09-07-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
09-07-2020 2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
09-07-2020 3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
09-07-2020 6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.
09-07-2020 7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.
09-07-2020 8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
10-09-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
10-09-2020 2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
10-09-2020 3. INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS D'UN NOU CARRER DEDICAT A MOSSÉN RAMON ARNAU GARCIA.
08-10-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
08-10-2020 2. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª LILIANA PALÈNCIA GIMÉNEZ AL CÀRREC DE REGIDORA.
08-10-2020 9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 2/2020: CRÈDIT EXTRAORDINARI.
08-10-2020 10. ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ MITJANÇANT BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.
08-10-2020 11. ADOPCIÓ D'ACORD SOBRE ELS ESCRITS, INFORMES I AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU DE LA URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.
08-10-2020 12. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.
08-10-2020 13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.
08-10-2020 14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.
08-10-2020 14.2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL NOU D'OCTUBRE.
12-11-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
12-11-2020 6. MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS A FI D'ADAPTAR-LES A LES NORMES DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
12-11-2020 7. INFORME DEFINITIU PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.
12-11-2020 8. DESIGNACIÓ DE DOS DIES DE FESTA LOCAL PER A L'ELABORACIÓ DEL CALENDARI LABORAL 2021.
12-11-2020 9. MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA PER CANVI D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEL VEHICLE MARCA FORD MODEL FOCUS MATRÍCULA 5663-GYC AMB DESTINACIÓ A PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM.
12-11-2020 10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).
12-11-2020 11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.
12-11-2020 12.-MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER A DECLARAR EL TIR I ARROSSEGAMENT COM A B.I.C.
12-11-2020 13.-MOCIÓ DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.
12-11-2020 14. MOCIÓ CONJUNTA DE COMPROMÍS, ALBERIC UNIT I P.P. SOBRE ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
12-11-2020 15.2. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT.
10-12-2020 1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
10-12-2020 2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.
10-12-2020 3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC.
10-12-2020 4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.
10-12-2020 5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ALBERIC.
10-12-2020 7. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA EN REBUIG DE LA INTENCIÓ DEL CONSORCI RIBERA - VALLDIGNA DE DEMANAR UN ESTUDI PER UBICAR L’ABOCADOR COMARCAL EN LA ZONA DEL PLA DEL ROSER DE GUADASSUAR.

No Aprovats

DATAPUNT
13-02-2020 8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.
13-02-2020 9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.
13-02-2020 11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

Damunt la taula

DATAPUNT
12-03-2020 13. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.
12-03-2020 14. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE DONES QUE HAN MARCAT LA NOSTRA HISTÒRIA COM A POBLE.
12-03-2020 15. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT SOBRE GESTIÓ DIRECTA DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ MUNICIPAL.
10-12-2020 6. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE VIALS I INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I CERTIFICACIÓ ESTABLITS EN ELS ARTICLES 30.2 I 31 DEL REIAL DECRET 1093/1997, PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL EN FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA RESTA DE SÒLS DOTACIONALS DE LA URBANITZACIÓ MUNTANYA XÚQUER D'ALBERIC.

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT
09-07-2020 4. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
09-07-2020 5. SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA DELEGADA DE L´ÀREA DE SEGURETAT I POLICIA LOCAL (ART. 105 ROF).
10-09-2020 4. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS VALENCIANS.

Informat

DATAPUNT

Donar compte

DATAPUNT
09-01-2020 03. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
13-02-2020 2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2019.
13-02-2020 12. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
12-03-2020 2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
12-03-2020 3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.
12-03-2020 4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2019
12-03-2020 11. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: ALEGACIONS.
12-03-2020 17. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
21-05-2020 3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
21-05-2020 4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2020.
21-05-2020 7. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019. ID. INFORME SOBRE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT. ID. INFORME ANUAL DE TOTES LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS
21-05-2020 8. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME RESUM DE CONTROL INTERN DE L'EXERCICI 2019
21-05-2020 5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
21-05-2020 6. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
21-05-2020 13. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
11-06-2020 2. DONAR COMPTE DELS PLANS PRESSUPOSTARIS 2021 A 2023.
11-06-2020 8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
09-07-2020 9. -DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
10-09-2020 6. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
08-10-2020 3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020.
08-10-2020 4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2020.
08-10-2020 5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
08-10-2020 6. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020.
08-10-2020 7. DONAR COMPTE DE L'ESFORÇ FISCAL DE L'EXERCICI 2018.
08-10-2020 8. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2020-2021.
08-10-2020 15. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
12-11-2020 3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.
12-11-2020 4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-09-2020.
12-11-2020 5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT)
12-11-2020 16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
10-12-2020 8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
10-12-2020 9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

Desestimada

DATAPUNT
12-11-2020 15.-MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIO D'URGENCIA D'ALBERIC UNIT PER A INCENTIVAR AL COMERÇ LOCAL DE CARA A LA CAMPANYA DE NADAL.

Presa de possessió

DATAPUNT
12-11-2020 2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER SR. CARLOS JAVIER PI DOMÉNECH.

Otros

DATAPUNT
09-01-2020 05. PRECS I PREGUNTES
09-01-2020 04. MOCIONS D'URGÈNCIA.
13-02-2020 13. PRECS I PREGUNTES
12-03-2020 16. MOCIONS D'URGÈNCIA.
12-03-2020 18. PRECS I PREGUNTES:
11-06-2020 7. MOCIONS D'URGÈNCIA
11-06-2020 9. PRECS I PREGUNTES
09-07-2020 10. PRECS I PREGUNTES
10-09-2020 5. MOCIONS D'URGÈNCIA.
10-09-2020 7. PRECS I PREGUNTES.
08-10-2020 16. PRECS I PREGUNTES
12-11-2020 17.-PRECS I PREGUNTES.

ORDRE DEL DIA

Sessions plenàries ordinàries (09-01-2020)

01. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR

02. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A.

03. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

05. PRECS I PREGUNTES

04. MOCIONS D'URGÈNCIA.


Sessions plenàries ordinàries (13-02-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR.

2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2019.

3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

4. CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.

5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.

6. ADOPCIÓ D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’AJUDES DEL IVACE PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLIGONS, ÀREES INDUSTRIAL I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER AL EXERCICI 2020, EN CONCRET PER AL PROJECTE: “SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I-2 PER TECNOLOGIA LED”.

7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

12. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

13. PRECS I PREGUNTES


Sessions plenàries ordinàries (12-03-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.

4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2019

5. PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL MES D’ABRIL

6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

11. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: ALEGACIONS.

12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

13. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

14. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE DONES QUE HAN MARCAT LA NOSTRA HISTÒRIA COM A POBLE.

15. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT SOBRE GESTIÓ DIRECTA DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ MUNICIPAL.

16. MOCIONS D'URGÈNCIA.

17. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

18. PRECS I PREGUNTES:


Sessions plenàries ordinàries (21-05-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PLA ESTRATÈGIC PER A LA REACTIVACIÓ DE L’ECONOMIA, L’OCUPACIÓ I EL COMERÇ LOCAL A CAUSA DEL COVID-19: 2.1. APROVACIÓ DEL PLA.

2.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2020 (CRÈDIT EXTRAORDINARI) FINANÇAT AMB BAIXES EN ALTRES PARTIDES.

2.3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2020 (SUPLEMENT DE CRÈDIT) FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA.

2.4. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 AMB LA INTRODUCCIÓ D'UNES NOVES BASES: 18.- BASES DE LES AJUDES PER A LES PERSONES AUTÒNOMES I EMPRESES PER LA COVID-19.

2.5. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES, AMB FINALITAT LUCRATIVA.

2.6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2020 (CRÈDIT EXTRAORDINARI) FINANÇAT AMB PRÉSTEC

3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2020.

7. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019. ID. INFORME SOBRE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT. ID. INFORME ANUAL DE TOTES LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS

8. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME RESUM DE CONTROL INTERN DE L'EXERCICI 2019

5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

6. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

9. RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2020.

10. CANVI DE DIES FESTIUS LOCALS PER A 2020.

11. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER GARANTIR UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT (RE2020002120).

12. RENOVACIÓ CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT: ACORD D'INICI.

13. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL


Sessions plenàries ordinàries (11-06-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. DONAR COMPTE DELS PLANS PRESSUPOSTARIS 2021 A 2023.

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG.

4. ACCEPTACIÓ D'AJUDA CONCEDIDA MITJANÇANT DECRET 60/2020 DEL CONSELL VALENCIÀ.

5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ODS DE L'AGENDA 2030

6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

7. MOCIONS D'URGÈNCIA

8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

9. PRECS I PREGUNTES


Sessions plenàries ordinàries (09-07-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

4. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

5. SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA DELEGADA DE L´ÀREA DE SEGURETAT I POLICIA LOCAL (ART. 105 ROF).

6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.

8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

9. -DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

10. PRECS I PREGUNTES


Sessions plenàries ordinàries (10-09-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

3. INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS D'UN NOU CARRER DEDICAT A MOSSÉN RAMON ARNAU GARCIA.

4. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS VALENCIANS.

5. MOCIONS D'URGÈNCIA.

6. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

7. PRECS I PREGUNTES.


Sessions plenàries ordinàries (08-10-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª LILIANA PALÈNCIA GIMÉNEZ AL CÀRREC DE REGIDORA.

3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2020.

5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

6. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

7. DONAR COMPTE DE L'ESFORÇ FISCAL DE L'EXERCICI 2018.

8. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2020-2021.

9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 2/2020: CRÈDIT EXTRAORDINARI.

10. ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ MITJANÇANT BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.

11. ADOPCIÓ D'ACORD SOBRE ELS ESCRITS, INFORMES I AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU DE LA URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

12. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

14.2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL NOU D'OCTUBRE.

15. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

16. PRECS I PREGUNTES


Sessions plenàries ordinàries (12-11-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER SR. CARLOS JAVIER PI DOMÉNECH.

4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-09-2020.

5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT)

6. MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS A FI D'ADAPTAR-LES A LES NORMES DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

7. INFORME DEFINITIU PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.

8. DESIGNACIÓ DE DOS DIES DE FESTA LOCAL PER A L'ELABORACIÓ DEL CALENDARI LABORAL 2021.

9. MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA PER CANVI D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEL VEHICLE MARCA FORD MODEL FOCUS MATRÍCULA 5663-GYC AMB DESTINACIÓ A PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM.

10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

12.-MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER A DECLARAR EL TIR I ARROSSEGAMENT COM A B.I.C.

13.-MOCIÓ DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

14. MOCIÓ CONJUNTA DE COMPROMÍS, ALBERIC UNIT I P.P. SOBRE ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

15.-MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIO D'URGENCIA D'ALBERIC UNIT PER A INCENTIVAR AL COMERÇ LOCAL DE CARA A LA CAMPANYA DE NADAL.

16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

17.-PRECS I PREGUNTES.

15.2. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT.


Sessions plenàries ordinàries (10-12-2020)

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC.

4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ALBERIC.

6. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE VIALS I INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I CERTIFICACIÓ ESTABLITS EN ELS ARTICLES 30.2 I 31 DEL REIAL DECRET 1093/1997, PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL EN FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA RESTA DE SÒLS DOTACIONALS DE LA URBANITZACIÓ MUNTANYA XÚQUER D'ALBERIC.

7. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA EN REBUIG DE LA INTENCIÓ DEL CONSORCI RIBERA - VALLDIGNA DE DEMANAR UN ESTUDI PER UBICAR L’ABOCADOR COMARCAL EN LA ZONA DEL PLA DEL ROSER DE GUADASSUAR.

8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN