Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Estadístiques Generals de 2020

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries i urgents 5 05:32:13
Sessions plenàries extraordinàries 2 02:52:34
Sessions plenàries ordinàries 7 12:41:24
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 196

Aprovat (74.49%)
146 punts
Retirat de l´ordre del dia (1.53%)
3 punts
Donar compte (17.35%)
34 punts
Otros (6.63%)
13 punts

Aprovats

DATAPUNT
30-01-2020 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 19/2019, de 19 de desembre de 2019.
30-01-2020 2. Dictamen a la proposta d’aprovació del Reglament de la Comissió Municipal d’Igualtat.
30-01-2020 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2019.
30-01-2020 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2020- OACSE, relació de factures F/2020/01.
30-01-2020 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2020- OACSE, relació de factures F/2020/02.
30-01-2020 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2020- OACSE, relació de factures F/2020/03.
30-01-2020 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-001/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/01.
30-01-2020 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/02.
30-01-2020 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/03.
30-01-2020 10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/04.
30-01-2020 13.1. Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica
30-01-2020 13.2. Moció
30-01-2020 13.3. Moció
27-02-2020 1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2020, de 30 de gener de 2020.
27-02-2020 2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.
27-02-2020 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.
27-02-2020 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.
27-02-2020 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.
27-02-2020 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.
27-02-2020 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.
27-02-2020 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.
27-02-2020 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.
27-02-2020 16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 16.1. Mocio
27-02-2020 16.2. Mocio
17-04-2020 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
17-04-2020 2. Proposta d’aprovació de les sessions telemàtiques del Ple, de la Junta de Govern Local, de la Junta de Portaveus i de les Comissions Informatives.
17-04-2020 3. Proposta de modificació de la data de la festa local del 9 de maig de 2020.
17-04-2020 4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.
17-04-2020 5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.
17-04-2020 6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.
17-04-2020 7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16
17-04-2020 8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.
30-04-2020 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
30-04-2020 2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2020, de 27 de febrer de 2020 i de l’acta extraordinària i urgent núm. 3/2020, de 17 d‘abril de 2020
30-04-2020 3. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions anuals, per part de l’Ajuntament de Benicarló, a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives.
30-04-2020 4. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d‘esport espectacle.
30-04-2020 5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.
30-04-2020 6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.
30-04-2020 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08.
30-04-2020 8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.
30-04-2020 9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.
30-04-2020 10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF).
30-04-2020 16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.
28-05-2020 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
28-05-2020 2. Aprovació, si escau, de l’acta extraordinària i urgent núm. 4/2020, de 30 d’abril de 2020.
28-05-2020 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2020- OACSE, relació de factures F/2020/13 i F/2020/14.
28-05-2020 4. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I020/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/20.
28-05-2020 5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/21.
28-05-2020 6. Dictamen a la proposta de convalidació de la resolució d’Alcaldia de data 6 de maig de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit núm. I-001/20-HPMP.
04-06-2020 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
04-06-2020 2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)
04-06-2020 3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)
04-06-2020 4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)
04-06-2020 5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.
04-06-2020 6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.
04-06-2020 7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342).
04-06-2020 8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT.
04-06-2020 9. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0039SD.
04-06-2020 10. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referències cadastrals 1770280BE8717S0003RO, 1770280BE8717S0016FL I 177028BE8717S0024LQ.
25-06-2020 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions extraordinàries i urgents núm. 5/2020, de 28 de maig de 2020, i núm. 6/2020, de 4 de juny de 2020.
25-06-2020 2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la subvenció nominativa al Club Baloncesto Benicarló.
25-06-2020 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la subvenció nominativa al Club Deportivo Benicarló.
25-06-2020 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de la subvenció nominativa al Club Natació Benicarló.
25-06-2020 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals i Nadal i Reis 2020-2021, i dades de celebració de les Festes Patronals de la ciutat.
25-06-2020 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2020- OACSE, relació de factures F/2020/18.
25-06-2020 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 11/2020- OACSE, relació de factures F/2020/19.
25-06-2020 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/23.
25-06-2020 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-024/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/24.
25-06-2020 10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-025/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/25.
25-06-2020 11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-026/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/26.
25-06-2020 12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-027/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/27.
25-06-2020 13. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-002/20-HPMP.
25-06-2020 14. Proposició de conformitat a l’addenda al conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I de Castelló i els Ajuntaments de Vinaròs i Benicarló, per a la constitució d’un Laboratori Social especialitzat en serveis socials, en l’Àrea Urbana Benicarló-Vinaròs.
25-06-2020 15. Moció del grup municipal Partit Popular, sobre la firma d’un conveni de les Entitats Locals amb l’INSS per poder atendre la gestió de l’Ingrés Mínim Vital.
25-06-2020 18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 18.01. Moció per demanar solucions a les institucions per l’eliminació de la plaga de mosquits.
25-06-2020 18.02. Moció en suport al personal sanitari per la covid-19 i per la seua seguretat.
30-07-2020 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 7/2020, de 25 de juny de 2020.
30-07-2020 2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.
30-07-2020 3. Dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2020
30-07-2020 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de les festes locals per a l’any 2021 i les festes escolars per al curs 2020-2021
30-07-2020 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.
30-07-2020 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/29
30-07-2020 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.
30-07-2020 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.
30-07-2020 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.
30-07-2020 10. Dictamen a la proposta de convalidació de la resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit núm. I-003/20-HPMP
30-07-2020 13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio
30-07-2020 13.02. Mocio
27-08-2020 1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (EX.I-001/20-HPCG).
27-08-2020 2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2
27-08-2020 3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32.
27-08-2020 4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33.
27-08-2020 5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34.
27-08-2020 6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35.
27-08-2020 7. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’OACSE. (EX. 06-07/2020- MD).
24-09-2020 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 8/2020, de 30 de juliol, i la de la sessió extraordinària núm. 9/2020, de 27 d’agost de 2020
24-09-2020 2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la primera pròrroga sol·licitada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SA del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Benicarló el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló (Exp. 17/2010).
24-09-2020 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.
24-09-2020 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.
24-09-2020 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/37.
24-09-2020 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38
24-09-2020 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39
24-09-2020 8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP
24-09-2020 9. Dictamen a la proposta d’aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball vigent a l’Ajuntament de Benicarló, aprovada en sessió plenària de 19 de desembre de 2012.
24-09-2020 10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.
24-09-2020 12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
29-10-2020 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 10/2020, de 24 de setembre de 2020.
29-10-2020 2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.
29-10-2020 3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
29-10-2020 4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.
29-10-2020 5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.
29-10-2020 6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
29-10-2020 7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.
29-10-2020 8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.
29-10-2020 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.
29-10-2020 10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.
29-10-2020 11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.
29-10-2020 13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
26-11-2020 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 11/2020, de 29 d’octubre de 2020.
26-11-2020 2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.
26-11-2020 3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.
26-11-2020 4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.
26-11-2020 5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.
26-11-2020 6. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 13 del PGOU de Benicarló.
26-11-2020 7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.
26-11-2020 8. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació dels Estatus del Consorci Pla Zonal de Residus Zona I.
26-11-2020 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.
26-11-2020 10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.
26-11-2020 11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.
26-11-2020 18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
27-11-2020 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
27-11-2020 2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).
27-11-2020 3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).
27-11-2020 4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).
17-12-2020 1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 12/2020, de 26 de novembre, i de la sessió extraordinària i urgent núm. 13/2020, de 27 de novembre.
17-12-2020 2. Dictamen a la Proposta del regidor de Recursos Humans relativa a l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’ any 2020
17-12-2020 3. Dictamen a la proposta de resolució de discrepàncies i concessió de subvenció nominativa a l’Associació pels Gats, mitjançant formalització de conveni.
17-12-2020 4. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del preu públic de les entrades de la Nit en Vetla 2020. Ex. 57/20-GT.
17-12-2020 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/47.
17-12-2020 6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/48.
17-12-2020 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/49.
17-12-2020 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/50.
17-12-2020 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-051/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/51.
17-12-2020 10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-052/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/52.
17-12-2020 11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 16/2020- OACSE, relació de factures F/2020/31.
17-12-2020 12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 17/2020- OACSE, relació de factures F/2020/32.

No Aprovats

DATAPUNT

Damunt la taula

DATAPUNT

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT
30-04-2020 15. Moció del grup municipal Partit Popular, sobre mesures fiscals a causa de l’aprovació del RD 463/2020 de 14 de març de 2020
25-06-2020 16. Moció del grup municipal Partit Popular, sol·licitant ajuda a la Generalitat Valenciana per combatre les plagues de mosquits.
27-08-2020 8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

Informat

DATAPUNT

Donar compte

DATAPUNT
30-01-2020 11. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer 2020.
30-01-2020 12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 6 de desembre de 2019 al 12 de gener de 2020.
27-02-2020 10. Dació de compte de l’informe del Pla d’Ajust, corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I003/19-HPP).
27-02-2020 11. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I- 004/19-HPP).
27-02-2020 12. Dació de compte de l’informe de la la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al quart trimestre de 2019 (Exp 7/2019-Int-OACSE).
27-02-2020 13. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I- 010/20-HOTRO).
27-02-2020 14. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al quart trimestre de 2019 (Exp 08-01/2020-EE).
27-02-2020 15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de gener de 2019 al 12 de febrer de 2020.
30-04-2020 11. Dació de compte del decret d’aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l’exercici 2019 (Exp. I-001/20-HPLI).
30-04-2020 12. Dació de compte de l’informe del Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre de 2020 (Ex. I003/20-HPP).
30-04-2020 13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2020 (Ex. I- 004/20-HPP).
30-04-2020 14. Dació de compte de l’informe de la la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al primer trimestre de 2020 (Exp 07-01/2020-LMOACSE).
28-05-2020 7. Dació de compte de l’informe dels acords i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2019 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex. I- 006/20-HOTRO).
28-05-2020 8. Dació de compte de l’informe dels acords i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2019 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex.11-01/2020-RR - OACSE).
28-05-2020 9. Dació de compte de l’informe de les anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2019. (Ex. I-012/20-HOTRO).
28-05-2020 10. Dació de compte de l’informe resum del control intern 2019. (Ex. I-013/20-HOTRO).
28-05-2020 11. Dació de compte de l’informe de l’estructura de l’Òrgan d’Intervenció, configuració i exercici del control intern 2019. (Ex.I-014/20-HOTRO).
28-05-2020 12. Dació de compte de l’informe de les anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2019. (Ex. 11-02/2020-RR - OACSE).
28-05-2020 13. Dació de compte de les relacions de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de febrer de 2020 al 12 de març de 2020, i del 13 de març de 2020 al 12 d’abril de 2020.
25-06-2020 17. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de d’abril de 2020 al 12 de juny de 2020.
30-07-2020 12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de de juny de 2020 al 12 de juliol de 2020.
27-08-2020 9. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEL PLA D’AJUST, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (EX. I-006/20-HPP).
27-08-2020 10. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA LLEI DE MOROSITAT, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (EX. I- 005/20-HPP).
27-08-2020 11. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA LA LLEI DE MOROSITAT DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (EXP 07-02/2020-LM-OACSE).
27-08-2020 12. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE DE JULIOL DE 2020 AL 12 D’AGOST DE 2020.
24-09-2020 11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’agost al 12 de setembre de 2020.
29-10-2020 12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de setembre al 12 d’octubre de 2020.
26-11-2020 12. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex. I-008/20-HPP.
26-11-2020 13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex. I-007/20-HPP.
26-11-2020 14. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centres socials Especialitzats, corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex 7-03/20.
26-11-2020 15. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 2020. Ex. I-009/20-HPP.
26-11-2020 16. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex. 08-02/2020-EE.
26-11-2020 17. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de octubre al 12 de novembre de 2020.
17-12-2020 13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de novembre al 12 de desembre de 2020.

Desestimada

DATAPUNT

Presa de possessió

DATAPUNT

Otros

DATAPUNT
30-01-2020 13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
30-01-2020 14. Precs i preguntes.
27-02-2020 17. Precs i preguntes.
30-04-2020 17. Precs i preguntes
28-05-2020 14. Precs i preguntes.
25-06-2020 19. Precs i preguntes
30-07-2020 11. Moció del grup municipal Compromís per al canvi de nom de l’avinguda Joan Carles I.
30-07-2020 14. Precs i preguntes.
27-08-2020 13. PRECS I PREGUNTES.
24-09-2020 13. Precs i preguntes
29-10-2020 14. Precs i preguntes.
26-11-2020 19. Precs i preguntes.
17-12-2020 14. Precs i preguntes.