Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Estadísticas Generales de 2019

CATEGORÍAS SESIONES TIEMPO VISITAS
Sesiones plenarias extraordinarias y urgentes 1 00:14:28
Sesiones plenarias ordinarias 5 03:19:13
Sesiones plenarias extraordinarias 6 04:42:43
VISITAS DE LAS SESIONES

RESULTADOS ORDEN DEL DÍA * Total de puntos = 61

Aprobada (50.82%)
31 puntos
Encima de la mesa (1.64%)
1 puntos
Retirada del orden del día (1.64%)
1 puntos
Dar cuenta (26.23%)
16 puntos
Otros (19.67%)
12 puntos

Aprobadas

FECHAPUNTO
10-01-2019 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 31/Octubre/2018 * Extraordinària 13/Novembre/2018
10-01-2019 4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA.
10-01-2019 4.02. MOCIO
07-02-2019 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 05/Desembre/2018 * Extraordinària 28/Desembre/2018
07-02-2019 2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 2.01. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE PARCEL·LA MUNICIPAL, FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 9.
07-02-2019 3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA UNIFICACIÓ CROMÀTICA AL CENTRE HISTÒRIC DE TORRENT.
07-02-2019 4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.
07-02-2019 4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA.
07-02-2019 4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
07-03-2019 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 10/Gener/2019 * Ordinària 07/Febrer/2019
07-03-2019 2.04. BONIFICACIÓ DEL 95% EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER TRACTAR-SE D’UN EDIFICI CATALOGAT.
07-03-2019 3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 25 DEL PGOU: RESERVA DE SÒL DOTACIONAL, EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA SERVEI URBÀ PER A L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI.
07-03-2019 4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 4.01. PLA EDIFICANT SOL·LICITUD DELEGACIÓ COMPETÈNCIES AMPLIACIÓ, REFORMA I EQUIPAMENT CEIPS LOPE DE VEGA Y SANT PASCUAL.
07-03-2019 4.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER LA NOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA AMB EL NOM D’ANA ORANTES.
07-03-2019 4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS.
07-03-2019 5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.
07-03-2019 5.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CONCESSIÓ DE LA INSÍGNIA DE PLATA DE TORRENT A LES REINES DE L’ENCONTRE.
07-03-2019 6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 6.01. MODIFICACIÓ PER ERRORS MATERIALS PARÀGRAF EN PART EXPOSITIVA ACORD PLENARI PUNT 2.01 DE 07/02/2019.
22-03-2019 1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL DICTAMEN EMÉS PER LA COMISSIÓ CREADA PER ACORD PLENARI DE 6 D’OCTUBRE DE 2016 PER AL SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES DE L’HORTA, S.A.
04-04-2019 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 07/Març/2019
04-04-2019 3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. APROVACIÓ ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA M24 DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ 2 DE PARC CENTRAL DE TORRENT.
04-04-2019 4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 4.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE LES DISCREPÀNCIES DEL GOVERN D’ESPANYA AMB ELS ARTICLES 26 I 60 DE LA LLEI VALENCIANA LGTBI.
02-05-2019 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Extraordinària 22/Març/2019 * Extraordinària 30/Març/2019 * Extraordinària 03/Abril/2019 * Ordinària 04/Abril/2019
02-05-2019 2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 2.01. 5092/2019/GEN - FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ CADASTRAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORRENT I LA DIRECCIÓ GENERAL DE CADASTRE.
02-05-2019 3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. 5036/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC.
02-05-2019 4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME. 4.01. 5155/2019/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS PER A L'ADHESIÓ I SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT A LA CANDIDATURA DE LA FSMCV ALS PREMIS PRINCESA D'ASTÚRIES EN LA CATEGORIA DE LES ARTS.
02-05-2019 5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.
12-06-2019 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Extraordinària 27/abril/2019 * Ordinària 02/maig/2019
21-06-2019 1. RATIFICACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
21-06-2019 3. PROPOSTA ALCALDIA: PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
21-06-2019 4. PROPOSTA ALCALDIA. RÈGIM DE RETRIBUCIONS: DEDICACIÓ EXCLUSIVA, DEDICACIÓ PARCIAL, ASSISTÈNCIA A SESSIONS I ASSIGNACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

No Aprobadas

FECHAPUNTO

Encima de la mesa

FECHAPUNTO
04-04-2019 4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

Retirada del orden del día

FECHAPUNTO
07-03-2019 5. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS EN DEFENSA DELS VALORS CONSTITUCIONALS ENFRONT DELS PROJECTES RUPTURISTES DE LA UNITAT D'ESPANYA I LES FORMACIONS POLÍTIQUES QUE ELS ENCORATGEN.

Informa

FECHAPUNTO

Dar cuenta

FECHAPUNTO
10-01-2019 2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4508/2018: DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
10-01-2019 3. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL QUART TRIMESTRE DE 2018.
10-01-2019 5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE NOVEMBRE FINS AL 28 DE DESEMBRE DE 2018, DEL NÚM. 4164 AL NÚM. 4533 INCLUSIVAMENT.
07-02-2019 5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 DE GENER FINS A L’1 DE FEBRER DE 2019, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 411 INCLUSIVAMENT.
07-03-2019 2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 2.01. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST PRIMER TRIMESTRE 2018.
07-03-2019 2.02. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST SEGON TRIMESTRE 2018.
07-03-2019 2.03. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST TERCER TRIMESTRE 2018.
07-03-2019 7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 DE FEBRER FINS A L’1 DE MARÇ DE 2019, DEL NÚM. 412 AL NÚM. 848 INCLUSIVAMENT.
04-04-2019 2. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
04-04-2019 6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 DE MARÇ FINS AL 29 DE MARÇ DE 2019, DEL NÚM. 849 AL NÚM. 1209 INCLUSIVAMENT.
02-05-2019 6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 6.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE MARÇ FINS AL 24 D’ABRIL DE 2019, DEL NÚM. 1210 AL NÚM. 1609 INCLUSIVAMENT.
21-06-2019 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA: 2.01. NÚM. 2.635/2019. NOMENAMENT MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
21-06-2019 2.02. NÚM. 2.636/2019. ESTRUCTURA DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
21-06-2019 2.03. NÚM. 2.637/2019. NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE.
21-06-2019 2.04. NÚM. 2.638/2019. DELEGACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A MATRIMONIS CIVILS.
21-06-2019 2.05. NÚM. 2639/2019. DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Desestimada

FECHAPUNTO

Toma de posesión

FECHAPUNTO

Otros

FECHAPUNTO
10-01-2019 5.02. PRECS I PREGUNTES.
07-02-2019 5.02. PRECS I PREGUNTES.
07-03-2019 6.02. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2019.
07-03-2019 7.02. PRECS I PREGUNTES.
30-03-2019 SORTEIG DESIGNACIÓ COMPONENTS MESES ELECTORALS ELECCIONS A CORTS GENERALS I CORTS VALENCIANES.
03-04-2019 1. COMMEMORACIÓ 40 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
04-04-2019 5. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
04-04-2019 6.02. PRECS I PREGUNTES.
27-04-2019 1. 5493/2019/GEN - SORTEIG DESIGNACIÓ COMPONENTS MESES ELECTORALS ELECCIONS LOCALS I AL PARLAMENT EUROPEU.
02-05-2019 6.02. PRECS I PREGUNTES.
15-06-2019 1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
15-06-2019 2. ELECCIÓ DE LA PERSONA QUE HAURÀ D'EXERCIR L'ALCALDIA.