Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Estadístiques Generals de 2019

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 2 00:31:52
Sessions plenàries ordinàries 3 05:35:32
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 59

Aprovat (79.66%)
47 punts
Donar compte (13.56%)
8 punts
Otros (6.78%)
4 punts

Aprovats

DATAPUNT
31-01-2019 1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió extraordinària núm. 17/2018, de data 20 de desembre de 2018
31-01-2019 2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal
31-01-2019 3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló
31-01-2019 4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).
31-01-2019 5. Dictamen a la proposta per a aprovar els mèrits específics del concurs ordinari per a la provisió del lloc de tresorer.
31-01-2019 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.
31-01-2019 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.
31-01-2019 8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.
31-01-2019 9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.
31-01-2019 10. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.
31-01-2019 11. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa al CD Benicarló.
31-01-2019 12. Dictamen proposta de subvenció nominativa a les ONGD del municipi.
31-01-2019 14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 14.01. Primera moció: Defensa del sector citrícola de la comunitat valenciana
31-01-2019 14.02. Segona moció: Creació d’un nou centre ocupacional al Baix Maestrat
28-02-2019 1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2019, de data 31 de gener de 2019.
28-02-2019 2. Dictamen a la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1
28-02-2019 3. Dictamen a la proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019
28-02-2019 4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.
28-02-2019 5. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 25/05/2017 (Exp. PAID/598).
28-02-2019 6. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 27/09/2018 (Exp. PAII/483).
28-02-2019 7. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Int2egrada de la UE núm. 13, de sòl urbà, del PGOU.
28-02-2019 8. Dictamen a la proposta de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs per a la implementació de l'EDUSI de l'Àrea Urbana Benicarló – Vinaròs.
28-02-2019 9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4
28-02-2019 10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5
28-02-2019 11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/6.
28-02-2019 12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.
28-02-2019 13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.
28-02-2019 14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.
28-02-2019 19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló
28-02-2019 20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia 20.1. Mocio
28-02-2019 20.2. Mocio
28-02-2019 20.3. Mocio
13-03-2019 1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.
13-03-2019 2. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT PER A RESOLDRE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.A. 19 I REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT AL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
13-03-2019 3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 10-A «EL POVET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.
13-03-2019 4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.E. 4 DEL SECTOR 8-A «EL COLLET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.
13-03-2019 5. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 22 DE FEBRER DE 2019, DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DE LA INCLUSIÓ DE LES OBRES D’«ADAPTACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN EL CARRER DEL TOSSAL DE LES FIGUERES PER A LA UP I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS», EN EL PLA CASTELLÓ 135-2019.
28-03-2019 1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 2/2019, de 28 de febrer de 2019, i de la sessió extraordinària i urgent núm. 3/2019, de 13 de març de 2019.
28-03-2019 2. Dictamen a la proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 30 d’agost de 2018, d’aprovació del PAI del carrer de València (tram entre c. del Doctor Fleming i pg. Marítim).
28-03-2019 3. Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de quotes d’urbanització provisionals del PAI Sector 5 Solades, quant a la titularitat de la parcel·la resultant núm. 74 de la reparcel·lació (AR1).
28-03-2019 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9
28-03-2019 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10
28-03-2019 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/11.
28-03-2019 7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).
28-03-2019 11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 11.01. Mocio
28-03-2019 11.02. Mocio
28-03-2019 11.03. Mocio

No Aprovats

DATAPUNT

Damunt la taula

DATAPUNT

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT

Informat

DATAPUNT

Donar compte

DATAPUNT
31-01-2019 13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de desembre de 2018 al 12 de gener de 2019.
28-02-2019 15. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer 2019
28-02-2019 16. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de 2018 (Ex. I- 003/18-HPP).
28-02-2019 17. Dació de compte de l’informe de la Llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2018 (Ex. I-004/18-HPP).
28-02-2019 18. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de gener de 2019 al 12 de febrer de 2019
28-03-2019 8. Dació de compte del Decret d'aprovació de la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2018 (Exp. I-001/19-HPLI)
28-03-2019 9. Dació de compte del Decret d'aprovació del marc pressupostari consolidat per al període 2020 a 2022 (Exp. I-003/19-HPPI).
28-03-2019 10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de febrer de 2019 al 12 de març de 2019

Desestimada

DATAPUNT

Presa de possessió

DATAPUNT

Otros

DATAPUNT
31-01-2019 15. Precs i preguntes.
28-02-2019 21. Precs i preguntes
28-03-2019 12. Precs i preguntes
01-04-2019 Punt únic.- Sorteig per a la composició de les meses electorals amb motiu de les eleccions a les corts generals i valencianes, previstes perquè tinguen lloc el 28 d’abril de 2019.