Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Estadístiques Generals de 2019

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 10 04:42:27
Sessions plenàries ordinàries 9 11:56:03
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 222

Aprovat (72.52%)
161 punts
Informat (0.45%)
1 punts
Donar compte (19.82%)
44 punts
Otros (7.21%)
16 punts

Aprovats

DATAPUNT
31-01-2019 1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió extraordinària núm. 17/2018, de data 20 de desembre de 2018
31-01-2019 2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal
31-01-2019 3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló
31-01-2019 4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).
31-01-2019 5. Dictamen a la proposta per a aprovar els mèrits específics del concurs ordinari per a la provisió del lloc de tresorer.
31-01-2019 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.
31-01-2019 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.
31-01-2019 8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.
31-01-2019 9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.
31-01-2019 10. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.
31-01-2019 11. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa al CD Benicarló.
31-01-2019 12. Dictamen proposta de subvenció nominativa a les ONGD del municipi.
31-01-2019 14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 14.01. Primera moció: Defensa del sector citrícola de la comunitat valenciana
31-01-2019 14.02. Segona moció: Creació d’un nou centre ocupacional al Baix Maestrat
28-02-2019 1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2019, de data 31 de gener de 2019.
28-02-2019 2. Dictamen a la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1
28-02-2019 3. Dictamen a la proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019
28-02-2019 4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.
28-02-2019 5. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 25/05/2017 (Exp. PAID/598).
28-02-2019 6. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 27/09/2018 (Exp. PAII/483).
28-02-2019 7. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Int2egrada de la UE núm. 13, de sòl urbà, del PGOU.
28-02-2019 8. Dictamen a la proposta de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs per a la implementació de l'EDUSI de l'Àrea Urbana Benicarló – Vinaròs.
28-02-2019 9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4
28-02-2019 10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5
28-02-2019 11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/6.
28-02-2019 12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.
28-02-2019 13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.
28-02-2019 14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.
28-02-2019 19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló
28-02-2019 20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia 20.1. Mocio
28-02-2019 20.2. Mocio
28-02-2019 20.3. Mocio
13-03-2019 1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.
13-03-2019 2. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT PER A RESOLDRE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.A. 19 I REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT AL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
13-03-2019 3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 10-A «EL POVET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.
13-03-2019 4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.E. 4 DEL SECTOR 8-A «EL COLLET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.
13-03-2019 5. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 22 DE FEBRER DE 2019, DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DE LA INCLUSIÓ DE LES OBRES D’«ADAPTACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN EL CARRER DEL TOSSAL DE LES FIGUERES PER A LA UP I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS», EN EL PLA CASTELLÓ 135-2019.
28-03-2019 1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 2/2019, de 28 de febrer de 2019, i de la sessió extraordinària i urgent núm. 3/2019, de 13 de març de 2019.
28-03-2019 2. Dictamen a la proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 30 d’agost de 2018, d’aprovació del PAI del carrer de València (tram entre c. del Doctor Fleming i pg. Marítim).
28-03-2019 3. Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de quotes d’urbanització provisionals del PAI Sector 5 Solades, quant a la titularitat de la parcel·la resultant núm. 74 de la reparcel·lació (AR1).
28-03-2019 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9
28-03-2019 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10
28-03-2019 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/11.
28-03-2019 7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).
28-03-2019 11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 11.01. Mocio
28-03-2019 11.02. Mocio
28-03-2019 11.03. Mocio
25-04-2019 1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 4/2019, de 28 de març de 2019, i de la sessió extraordinària núm. 5/2019, d’1 d’abril de 2019.
25-04-2019 2. Dictamen a la proposta de suspensió del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU, i remissió de l’expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
25-04-2019 3. Dictamen a la proposta de resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. nº 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU, a la societat mercantil URBANIZADORES COLLET, S.L.
25-04-2019 4. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 13 de sòl urbà del PGOU de Benicarló.
25-04-2019 5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló.
25-04-2019 6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del PRI2 (antic PEDAD 2) de sòl urbà del PGOU de Benicarló.
25-04-2019 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12
25-04-2019 8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.
25-04-2019 9. Dictamen a la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020, (Ex. I-005/19-HPPEF).
25-04-2019 10. Dictamen a la proposta d'aprovació del «I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE BENICARLÓ 2019-2022»
25-04-2019 11. Dictamen a la proposta d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians
25-04-2019 15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
07-05-2019 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
07-05-2019 2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012
07-05-2019 3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).
23-05-2019 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 8/2019, de 7 de maig de 2019.
23-05-2019 2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències de la Generalitat Valenciana per a la realització d’IAE en els edificis del CEIP Mestre Francesc Catalán i els IES Joan Coromines i Ramón Cid (PLA EDIFICANT).
23-05-2019 3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020, i de les dates de les Festes Patronals 2019.
23-05-2019 4. Dictamen a l’aprovació de l’acord de la Taula General de Negociació sobre règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei d’aquest Ajuntament.
23-05-2019 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/14.
23-05-2019 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/15
23-05-2019 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/16.
23-05-2019 8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/17.
23-05-2019 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-006/19-HPP.
12-06-2019 PUNT ÚNIC.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions: ordinària núm. 6/2019 de 25 d'abril, extraordinària núm. 7/2019 de 29 d’abril i extraordinària 9/2019 de 23 de maig de 2019.
10-07-2019 1. Proposta de periodicitat de les sessions ordinàries.
10-07-2019 2. Proposta a la creació i composició de les comissions informatives permanents
10-07-2019 4. Proposta sobre dotacions econòmiques als grups polítics
10-07-2019 3. Proposta al nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats.
10-07-2019 5. Proposta sobre la fixació d'assistències per concurrència efectiva a sessions d'òrgans col·legiats.
10-07-2019 6. Proposta sobre el desenvolupament de càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial.
10-07-2019 7. Proposta a la delegació d'atribucions del ple en favor de la Junta de Govern Local.
25-07-2019 1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessions extraordinàries núm. 11/2019, de 15 de juny de 2019, i núm. 12/2019, de 10 de juliol de 2019.
25-07-2019 2. Dictamen a la proposta de nomenament de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les festes patronals 2019.
25-07-2019 3. Dictamen a la proposta del nomenament de la mantenidora de les festes patronals 2019.
25-07-2019 4. Dictamen a la proposta d’aprovació del programa d'actes de les festes patronals 2019
25-07-2019 5. Dictamen a la proposta d’aprovació d’incorporació membres comissió de festes patronals 2019 i nadal i reis 2019-2020.
25-07-2019 6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló.
25-07-2019 7. Dictamen a la proposta del Consell Municipal de Benestar Social de nomenament de la persona destacada en l’àmbit social 2019. Exp. BS-76/2019.
25-07-2019 8. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».
25-07-2019 9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.
25-07-2019 10. Dictamen a la proposta del regidor de Governació, Policia i Seguretat d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.
25-07-2019 11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).
25-07-2019 12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.
25-07-2019 13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.
25-07-2019 14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20
25-07-2019 15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.
25-07-2019 16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.
25-07-2019 17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/23.
25-07-2019 28. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
29-08-2019 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2019, de 25 de juliol de 2019
29-08-2019 2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.
29-08-2019 3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)
29-08-2019 4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.
29-08-2019 5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25.
29-08-2019 6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.
29-08-2019 7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/27.
29-08-2019 8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/28.
29-08-2019 9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.
26-09-2019 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2019, de 29 d’agost de 2019.
26-09-2019 2. Dictamen a la proposta de rectificació de la reparcel·lació de la U.E. Sector 5 Solaes, quant a la superfície de la parcel·la resultant núm. 86.bis.
26-09-2019 3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo
26-09-2019 4. Dictamen a la proposta de cancel·lació del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU i de resolució de la condició d’agent urbanitzador a MECANO DEL MEDITERRÂNEO, S.L
26-09-2019 5. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018 (Ex.I001/19-HPCG).
26-09-2019 6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.
26-09-2019 7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30
26-09-2019 8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.
26-09-2019 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.
26-09-2019 10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP
26-09-2019 11. Dictamen a la proposta de nomenament dels representants de la corporació en els Consells Escolars de l’IES Joan Coromines i l’IES Ramón Cid.
26-09-2019 13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
31-10-2019 PUNT 1r Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 15/2019, de 26 de setembre de 2019, i de la sessió extraordinària 16/2019, de 15 d’octubre de 2019
31-10-2019 PUNT 2n Dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les Falleres Majors i corts d’honor 2020.
31-10-2019 PUNT 3r Dictamen a la proposta de nomenament dels representants dels Serveis Socials al Consell Escolar Municipal.
31-10-2019 PUNT 4t Ratificació del decret d’Alcaldia de data 24 de juliol de 2019, de sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’un polígon de tir en el camp de tir Bovalar (Exp. 39/19).
31-10-2019 PUNT 5é Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 8 de maig de 2019, pel qual es resol declarar el desistiment de l’expedient PAT 4/2010 relatiu a la mutació demanial externa per a la transmissió de la titularitat de la parcel·la mencionada en la part expositiva, a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, amb destinació a la ubicació de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).
31-10-2019 PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.
31-10-2019 PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.
31-10-2019 PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32
31-10-2019 PUNT 9é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/33.
31-10-2019 PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.
31-10-2019 PUNT 11é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/35.
31-10-2019 PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.
31-10-2019 PUNT 13é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/37.
31-10-2019 PUNT 14é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/38.
31-10-2019 PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.
31-10-2019 PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.
31-10-2019 PUNT 19é Mocions no inclosos a l’ordre del dia.
28-11-2019 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 17/2019, de 31 d’octubre de 2019.
28-11-2019 2. Dictamen a la proposta d’informe municipal en relació amb la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari (D.I.C.) per a la instal·lació d’un centre d’ensenyament i pràctica de la disciplina olímpica de doma clàssica i salt en Partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 41.
28-11-2019 3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions.
28-11-2019 4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».
28-11-2019 5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».
28-11-2019 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.
28-11-2019 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. 9/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/28
28-11-2019 8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/26.
28-11-2019 9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.
28-11-2019 10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40
28-11-2019 11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/41.
28-11-2019 12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/42.
28-11-2019 13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/43.
28-11-2019 14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/44
28-11-2019 15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/45.
28-11-2019 20. é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
19-12-2019 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 18/2019, de 28 de novembre de 2019.
19-12-2019 2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.
19-12-2019 3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.
19-12-2019 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31.
19-12-2019 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.
19-12-2019 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.
19-12-2019 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.
19-12-2019 8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.
19-12-2019 9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.
19-12-2019 10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

No Aprovats

DATAPUNT

Damunt la taula

DATAPUNT

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT

Informat

DATAPUNT
15-10-2019 Punt únic.- Sorteig per a la composició de les meses electorals amb motiu de les eleccions a les corts generals, previstes perquè tinguen lloc el 10 de novembre de 2019.

Donar compte

DATAPUNT
31-01-2019 13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de desembre de 2018 al 12 de gener de 2019.
28-02-2019 15. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer 2019
28-02-2019 16. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de 2018 (Ex. I- 003/18-HPP).
28-02-2019 17. Dació de compte de l’informe de la Llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2018 (Ex. I-004/18-HPP).
28-02-2019 18. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de gener de 2019 al 12 de febrer de 2019
28-03-2019 8. Dació de compte del Decret d'aprovació de la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2018 (Exp. I-001/19-HPLI)
28-03-2019 9. Dació de compte del Decret d'aprovació del marc pressupostari consolidat per al període 2020 a 2022 (Exp. I-003/19-HPPI).
28-03-2019 10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de febrer de 2019 al 12 de març de 2019
25-04-2019 12. Dació de compte de l’informe de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats contraries als reparos efectuats, així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, referits a l’exercici 2018, (Ex. 027/2019-INT).
25-04-2019 13. Dació de compte de l’informe d’Intervenció de compliment de la Llei de morositat en l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al quart trimestre de 2018.
25-04-2019 14. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de març de 2019 al 12 d’abril de 2019
23-05-2019 10. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de 2019. (Ex. I-003/19-HPP).
23-05-2019 11. Dació de compte de l’informe del compliment de la llei de morositat corresponent al primer trimestre de 2019. (Ex. I- 004/19-HPP).
10-07-2019 8. Dació de compte de la constitució i integrants dels grups polítics municipals, així com de la designació dels portaveus dels grups polítics.
10-07-2019 9. Dació de compte dels membres titulars i suplents que han de conformar les comissions informatives permanents.
10-07-2019 10. Dació de compte del decret d'Alcaldia de data 20 de juny de 2019, pel qual es nomenen els membres de la Junta de Govern Local i es fixa la seua periodicitat, i del decret d’Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, pel qual es modifica la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
10-07-2019 11. Dació de compte del decret d'Alcaldia pel qual es nomenen les Tinències d'Alcaldia
10-07-2019 12. Dació de compte del decret d'Alcaldia de concreció de l'àmbit funcional de l'Ajuntament.
10-07-2019 13. Dació de compte del decret d'Alcaldia pel qual es confereixen delegacions genèriques.
10-07-2019 14. Dació de compte del decret d'Alcaldia pel qual es confereixen delegacions especials
10-07-2019 15. Dació de compte del decret d'Alcaldia pel qual es deleguen en la Junta de Govern Local determinades atribucions.
10-07-2019 16. Dació de compte del decret d'Alcaldia pel qual es delega la presidència de l'OACSE.
10-07-2019 17. Dació de compte del decret d'Alcaldia pel qual es resol la periodicitat de les reunions ordinàries de la Junta de Portaveus.
10-07-2019 18. Dació de compte del decret d’Alcaldia pel qual es delega les funcions per la selecció d’operacions de l’EDUSI (Exp. 08/19-ED-OFICINA).
25-07-2019 18. Dació de compte de l’informe del compliment de la llei de morositat corresponent al segon trimestre de 2019 (Ex. I- 004/19-HPP).
25-07-2019 19. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al segon trimestre de 2019 (Ex. I-003/19-HPP).
25-07-2019 20. Dació de compte de l’informe de seguiment del plaç de pagament als proveïdors (Pla d’Ajust) corresponent al segon trimestre de 2019 (Ex. I-005/18-HOTRO).
25-07-2019 21. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla Econòmic Financer 2019-2020, corresponent al segon trimestre de 2019 (Ex. I-005/19-HPPEF).
25-07-2019 22. Dació de compte de l’informe de totes les resolucions adoptades contraries als reparos efectuats, així com de les principals anomalies, referides a l’exercici 2018. (Ex. I-006/19-HOTRO)
25-07-2019 23. Dació de compte de l’execució del pressupost de 2019 corresponent al segon trimestre de 2019 (Ex. I- 007/19-HOTRO).
25-07-2019 24. Dació de compte del decret d’Alcaldia, de data 15 de juliol de 2019, de la delegació de les Presidències efectives i vicepresidències de les comissions informatives
25-07-2019 25. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 d’abril de 2019 al 12 de maig de 2019.
25-07-2019 26. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de maig de 2019 al 12 de juny de 2019.
25-07-2019 27. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de juny de 2019 al 12 de juliol de 2019.
29-08-2019 10. Dació de compte de l’informe del compliment de la llei de morositat corresponent al segon trimestre de 2019 de l’OACSE (Ex. 7/19-Int OACSE).
29-08-2019 11. Dació de compte de l’execució del pressupost de 2019 corresponent al segon trimestre de 2019 de l’OACSE.
26-09-2019 12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de juliol de 2019 al 12 de setembre de 2019.
31-10-2019 PUNT 17é Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla Econòmic Financer 2019-2020, corresponent al tercer trimestre de 2019 (Ex. I-005/19-HPEEF)
31-10-2019 PUNT 18é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències del'Alcaldia delegades, del 13 de setembre de 2019 al 12 d’octubre de 2019.
28-11-2019 16. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al tercer trimestre de 2019 (Ex.I-003/19-HPP).
28-11-2019 17. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2019 (Ex.I-004/19-HPP).
28-11-2019 18. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al tercer trimestre de 2019 (Ex.7/19-Int-OACSE).
28-11-2019 19. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de octubre de 2019 al 12 de novembre de 2019.
19-12-2019 11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de novembre de 2019 al 5 de desembre de 2019.

Desestimada

DATAPUNT

Presa de possessió

DATAPUNT

Otros

DATAPUNT
31-01-2019 15. Precs i preguntes.
28-02-2019 21. Precs i preguntes
28-03-2019 12. Precs i preguntes
01-04-2019 Punt únic.- Sorteig per a la composició de les meses electorals amb motiu de les eleccions a les corts generals i valencianes, previstes perquè tinguen lloc el 28 d’abril de 2019.
25-04-2019 16. Precs i preguntes
29-04-2019 Punt únic. Sorteig per a la composició de les meses electorals amb motiu de les eleccions europees i locals, previstes perquè tinguen lloc el 26 de maig de 2019.
23-05-2019 12. Precs i preguntes.
15-06-2019 1. Constitució de la corporació municipal
15-06-2019 2. Elecció de l’Alcaldia
25-07-2019 29. Precs i preguntes.
29-08-2019 12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia
29-08-2019 13. Precs i preguntes.
26-09-2019 14. Precs i preguntes.
31-10-2019 PUNT 20é Precs i preguntes
28-11-2019 21. Precs i preguntes.
19-12-2019 12. Precs i preguntes.