Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png

Estadístiques Generals de 2018

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries ordinàries 6 07:18:10
Sessions plenàries extraordinàries 3 01:28:14
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 91

Aprovat (58.24%)
53 punts
Retirat de l´ordre del dia (2.2%)
2 punts
Donar compte (25.27%)
23 punts
Presa de possessió (1.1%)
1 punts
Otros (13.19%)
12 punts

Aprovats

DATAPUNT
29-01-2018 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 21 de desembre de 2017, minuta 11/2017.
29-01-2018 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals, educatives en instal·lacions municipals. Exp. 99/2018.
29-01-2018 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Aprovació de la moció a proposta d’AVA-ASAJA sobre el sector agropecuari. Exp.20/2018.
29-01-2018 4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017
29-01-2018 6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
03-04-2018 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 29 de gener de 2018, minuta 1/2018.
03-04-2018 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 495/2018.
03-04-2018 2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 4/2018, per a l’aplicació del romanent de tresoreria a Inversions Financerament Sostenibles. Exp. 527/2018.
03-04-2018 2.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2018. Exp. 511/2018.
03-04-2018 2.4. Adhesió a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València. Exp. 4861/2018.
03-04-2018 2.5. Modificació de la plantilla de personal per a reclassificar les places d’oficial de Policia Local al grup B. Exp. 2591/2018.
03-04-2018 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Nomenament de representant del grup municipal compromís en el Consell Agrari Municipal per renúncia del titular. Exp. 499/218.
03-04-2018 3.2. Aprovació inicial de sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual núm. 9 d’Ordenació Detallada de l’Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 1179/2017.
03-04-2018 3.3. Sotmetiment a informació pública de la qualificació de parcel·la sobrant , parcel·la 7004 del polígon 5. Exp. 488/2018.
03-04-2018 3.4. Sol·licitud d'adhesió al Pla de Cooperació previst en el DL 5/2017, de 20 d’octubre, per a la millora d’infraestructures educatives de la localitat. Pla Edificant. Exp. 317/2018.
03-04-2018 4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà sobre modificació de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre.
04-06-2018 1. Aprovació de les actes de les sessions del dia 3 d’abril de 2018, minuta 2/2018 i minuta 3/2018.
04-06-2018 2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 997/2018.
04-06-2018 2.3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 983/2018.
04-06-2018 2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 11/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 989/2018.
04-06-2018 2.5. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 12/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 990/2018.
04-06-2018 2.6. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2018, per suplement de crèdits. Exp. 1002/2018.
04-06-2018 2.7. Aprovació de la modificació de crèdits núm.14/2018, per crèdits extraordinaris, per aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1000/2018.
04-06-2018 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 4 d’Ordenació Detallada del Pla Parcial Zona Industrial de Xeraco. Exp. 636/2016
04-06-2018 3.2 .Aprovació definitiva d’immoble municipal i declaració de parcel·la sobrant. Exp. 488/2018.
04-06-2018 4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
04-06-2018 4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.
04-06-2018 5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1
04-06-2018 5.2. Mocio 1
23-07-2018 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 4 de juny de 2018, minuta 4/2018.
23-07-2018 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 22/2018, per crèdits extraordinaris, per a l’aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1343/2018.
23-07-2018 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.
23-07-2018 4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació dies festius escolar curs 2018-2019. Exp. 1305/2018
23-07-2018 4.2 Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local sobre «Declaració d’Oci Educatiu».
23-07-2018 6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
27-09-2018 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 23 de juliol de 2018, minuta 5/2018.
27-09-2018 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 3.1. Aprovació del Compte General exercici 2017.
27-09-2018 3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018.
27-09-2018 3.3. Alçament d’objecció formulada per la Intervenció municipal en la tramitació i pagament d’una factura per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1733/2018.
27-09-2018 3.4. Nomenament de representant en la Unitat d'Actuació del Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Exp. 1713/2018.
27-09-2018 4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Imposició de penalitats per incompliment del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i d’oci i temps lliure. Exp. 1006/2018
27-09-2018 5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
29-10-2018 1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.
29-10-2018 1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.
29-10-2018 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Admissió de la documentació del Programa d’Actuació Aïllada de la parcel·la urbana Riegos Pous Xeraco i remissió a l’òrgan ambiental i territorial. (Exp. 159/2018)
29-11-2018 1. Aprovació de les actes de les sessions de data 27 de setembre de 2018, minuta 6/2018 i de data 29 d’octubre de 2018, minuta 7/2018.
29-11-2018 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018
29-11-2018 3.2. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja, desinfecció, desinsectació i desinsectació i desratització d’edificis i instal·lacions municipals subjecte a regulació harmonitzada i obertura del procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Exp. 1301/2018.
29-11-2018 4.1. Mocio
29-11-2018 4.3. Mocio
18-12-2018 1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018
18-12-2018 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.
18-12-2018 2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

No Aprovats

DATAPUNT

Damunt la taula

DATAPUNT

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT
29-11-2018 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.
29-11-2018 4.2. Mocio

Informat

DATAPUNT

Donar compte

DATAPUNT
29-01-2018 7. Donar compte del nomenament dels membres que constituiran el Consell Escolar Municipal, convocatòria 2017. Exp. 1685/2017
29-01-2018 8. Donar compte de les resolucions d’alcaldia relatives a la delegació temporal de funcions alcaldia núm. 1403/2017 i 54/2018.
29-01-2018 9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
03-04-2018 6. Donar compte de la liquidació del Pressupost exercici 2017. Exp. 101/2018. 7. Donar compte del Pla Pressupostari, període 2018-2021. Exp. 491/2018. 8. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el quart trimestre de 2017. Expt. 515/2018. 9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, quart trimestre de 2017. Exp.516/2018. 10. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del Pressupost i altres estats financers, període quart trimestre de 2017. Exp. 517/2018.
03-04-2018 11. Donar compte de la renúncia a la condició de primer tinent d’alcalde i a les competències delegades per part del regidor I.D.L.A.C. Exp. 308/2018 12. Donar compte de la resolució de l’alcaldia núm. 21/2018 sobre renomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde i Modificació de les delegacions d’alcaldia en diferents regidories.
03-04-2018 13. Donar compte de la resolució del regidor delegat de Medi Ambient, Serveis Urbans i Esports sobre incorporació d’entitats esportives com a membres del Consell Municipal d’Esports.
03-04-2018 14. Donar compte de la sentència núm. 58/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de València, recaiguda en el recurs contenciós administratiu interposat per la Delegació del Govern contra l’actuació de l’Ajuntament de Xeraco consistent en exhibició de la bandera republicana.
03-04-2018 15. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
04-06-2018 6. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del Pressupost i altres estats financers, primer trimestre de 2018- Exp. 850/2018. 7. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018. Exp. 683/2018. 8. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2018. Exp. 860/2018
04-06-2018 9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
04-06-2018 10. Donar compte de la sentència núm. 155/2018 del Jutjat del Social núm.
23-07-2018 7. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del Pressupost i altres estats financers, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 859/2018.
23-07-2018 10. Donar compte de les al·legacions presentades en tràmits d’informació púiblica del nou Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.
23-07-2018 11. Donar compte de l’estimació del recurs de reposició interposat per este Ajuntament contra la liquidació del cànon de vessaments de l’any 2017 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Exp. 753/2018
23-07-2018 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
23-07-2018 8. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment de terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 683/2018.
23-07-2018 9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 860/2018.
27-09-2018 6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2019. Exp. 1502/2018.
27-09-2018 7. Donar compte de la sentència núm. 231/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València en el procediment ordinari 64/2017, interposat per Guerola Tanser SL
27-09-2018 8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats.
29-11-2018 5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.
29-11-2018 9. Donar compte de la resolució de l’alcaldia sobre sol·licitud de declaració de zona afectada greument per emergència de Protecció Civil (Llei 17/2015, del Sistema Nacional de Protecció Civil) pel temporal de vent i pluja els dies 17. 18, 19, 20 i 21 d’octubre i 18 i 19 de novembre de 2018. Exp. 2078/2018.
29-11-2018 10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

Desestimada

DATAPUNT

Presa de possessió

DATAPUNT
27-09-2018 2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018

Otros

DATAPUNT
29-01-2018 5. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.
29-01-2018 10. Precs i preguntes.
03-04-2018 ÚNIC. Nomenament de fill predilecte de Xeraco, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló»
03-04-2018 5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
03-04-2018 16. Precs i preguntes.
04-06-2018 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.
04-06-2018 11. Precs i preguntes.
23-07-2018 5. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.
23-07-2018 13. Precs i preguntes
27-09-2018 9. Precs i preguntes.
29-11-2018 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
29-11-2018 11. Precs i preguntes.

ORDRE DEL DIA

Sessions plenàries extraordinàries (29-01-2018)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 21 de desembre de 2017, minuta 11/2017.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals, educatives en instal·lacions municipals. Exp. 99/2018.

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Aprovació de la moció a proposta d’AVA-ASAJA sobre el sector agropecuari. Exp.20/2018.

4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

5. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.

6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

7. Donar compte del nomenament dels membres que constituiran el Consell Escolar Municipal, convocatòria 2017. Exp. 1685/2017

8. Donar compte de les resolucions d’alcaldia relatives a la delegació temporal de funcions alcaldia núm. 1403/2017 i 54/2018.

9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

10. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (03-04-2018)

ÚNIC. Nomenament de fill predilecte de Xeraco, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló»


Sessions plenàries extraordinàries (03-04-2018)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 29 de gener de 2018, minuta 1/2018.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 495/2018.

2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 4/2018, per a l’aplicació del romanent de tresoreria a Inversions Financerament Sostenibles. Exp. 527/2018.

2.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2018. Exp. 511/2018.

2.4. Adhesió a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València. Exp. 4861/2018.

2.5. Modificació de la plantilla de personal per a reclassificar les places d’oficial de Policia Local al grup B. Exp. 2591/2018.

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Nomenament de representant del grup municipal compromís en el Consell Agrari Municipal per renúncia del titular. Exp. 499/218.

3.2. Aprovació inicial de sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual núm. 9 d’Ordenació Detallada de l’Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 1179/2017.

3.3. Sotmetiment a informació pública de la qualificació de parcel·la sobrant , parcel·la 7004 del polígon 5. Exp. 488/2018.

3.4. Sol·licitud d'adhesió al Pla de Cooperació previst en el DL 5/2017, de 20 d’octubre, per a la millora d’infraestructures educatives de la localitat. Pla Edificant. Exp. 317/2018.

4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà sobre modificació de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre.

5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

6. Donar compte de la liquidació del Pressupost exercici 2017. Exp. 101/2018. 7. Donar compte del Pla Pressupostari, període 2018-2021. Exp. 491/2018. 8. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el quart trimestre de 2017. Expt. 515/2018. 9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, quart trimestre de 2017. Exp.516/2018. 10. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del Pressupost i altres estats financers, període quart trimestre de 2017. Exp. 517/2018.

11. Donar compte de la renúncia a la condició de primer tinent d’alcalde i a les competències delegades per part del regidor I.D.L.A.C. Exp. 308/2018 12. Donar compte de la resolució de l’alcaldia núm. 21/2018 sobre renomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde i Modificació de les delegacions d’alcaldia en diferents regidories.

13. Donar compte de la resolució del regidor delegat de Medi Ambient, Serveis Urbans i Esports sobre incorporació d’entitats esportives com a membres del Consell Municipal d’Esports.

14. Donar compte de la sentència núm. 58/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de València, recaiguda en el recurs contenciós administratiu interposat per la Delegació del Govern contra l’actuació de l’Ajuntament de Xeraco consistent en exhibició de la bandera republicana.

15. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

16. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (04-06-2018)

1. Aprovació de les actes de les sessions del dia 3 d’abril de 2018, minuta 2/2018 i minuta 3/2018.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.

2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 997/2018.

2.3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 983/2018.

2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 11/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 989/2018.

2.5. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 12/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 990/2018.

2.6. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2018, per suplement de crèdits. Exp. 1002/2018.

2.7. Aprovació de la modificació de crèdits núm.14/2018, per crèdits extraordinaris, per aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1000/2018.

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 4 d’Ordenació Detallada del Pla Parcial Zona Industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

3.2 .Aprovació definitiva d’immoble municipal i declaració de parcel·la sobrant. Exp. 488/2018.

4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1

5.2. Mocio 1

6. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del Pressupost i altres estats financers, primer trimestre de 2018- Exp. 850/2018. 7. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018. Exp. 683/2018. 8. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2018. Exp. 860/2018

9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

10. Donar compte de la sentència núm. 155/2018 del Jutjat del Social núm.

11. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (23-07-2018)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 4 de juny de 2018, minuta 4/2018.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 22/2018, per crèdits extraordinaris, per a l’aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1343/2018.

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació dies festius escolar curs 2018-2019. Exp. 1305/2018

4.2 Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local sobre «Declaració d’Oci Educatiu».

5. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.

6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

7. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del Pressupost i altres estats financers, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 859/2018.

10. Donar compte de les al·legacions presentades en tràmits d’informació púiblica del nou Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

11. Donar compte de l’estimació del recurs de reposició interposat per este Ajuntament contra la liquidació del cànon de vessaments de l’any 2017 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Exp. 753/2018

12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

13. Precs i preguntes

LA VEU DELS VEÏNS

8. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment de terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 683/2018.

9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 860/2018.


Sessions plenàries extraordinàries (27-09-2018)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 23 de juliol de 2018, minuta 5/2018.

2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 3.1. Aprovació del Compte General exercici 2017.

3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018.

3.3. Alçament d’objecció formulada per la Intervenció municipal en la tramitació i pagament d’una factura per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1733/2018.

3.4. Nomenament de representant en la Unitat d'Actuació del Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Exp. 1713/2018.

4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Imposició de penalitats per incompliment del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i d’oci i temps lliure. Exp. 1006/2018

5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2019. Exp. 1502/2018.

7. Donar compte de la sentència núm. 231/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València en el procediment ordinari 64/2017, interposat per Guerola Tanser SL

8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats.

9. Precs i preguntes.

LA VEU DELS VEÏNS


Sessions plenàries extraordinàries (29-10-2018)

1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Admissió de la documentació del Programa d’Actuació Aïllada de la parcel·la urbana Riegos Pous Xeraco i remissió a l’òrgan ambiental i territorial. (Exp. 159/2018)


Sessions plenàries extraordinàries (29-11-2018)

1. Aprovació de les actes de les sessions de data 27 de setembre de 2018, minuta 6/2018 i de data 29 d’octubre de 2018, minuta 7/2018.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018

3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

3.2. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja, desinfecció, desinsectació i desinsectació i desratització d’edificis i instal·lacions municipals subjecte a regulació harmonitzada i obertura del procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Exp. 1301/2018.

4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

4.1. Mocio

4.2. Mocio

4.3. Mocio

5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

9. Donar compte de la resolució de l’alcaldia sobre sol·licitud de declaració de zona afectada greument per emergència de Protecció Civil (Llei 17/2015, del Sistema Nacional de Protecció Civil) pel temporal de vent i pluja els dies 17. 18, 19, 20 i 21 d’octubre i 18 i 19 de novembre de 2018. Exp. 2078/2018.

11. Precs i preguntes.

10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

LA VEU DELS VEÏNS


Sessions plenàries extraordinàries (18-12-2018)

1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.