Haga clic en el botón "Imprimir" o utiliza la combinación de teclas "Ctrl + p" para imprimir las estadísticas
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Estadístiques Generals de 2018

CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries i urgents 2 00:23:10
Sessions plenàries extraordinàries 5 06:12:26
Sessions plenàries ordinàries 10 13:48:29
VISITAS DE LAS SESSIONS

RESULTATS ORDRE DEL DIA * Total de punts = 199

Aprovat (77.39%)
154 punts
No aprovat (0.5%)
1 punts
Donar compte (13.07%)
26 punts
Otros (9.05%)
18 punts

Aprovats

DATAPUNT
25-01-2018 PUNT 1r. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió extraordinària núm. 19/2017 de 21 de desembre de 2017
25-01-2018 PUNT 2n. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment per a declarar la resolució del contracte del programa entre l'Ajuntament i l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització d'un tram del carrer d'Astúries, sol urbà del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/306).
25-01-2018 PUNT 3r. Dictamen a la proposta de proclamació de candidats com a components del Consell Escolar Municipal.
22-02-2018 1. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió ordinària núm. 1/2018 de 25 de gener de 2018.
22-02-2018 2. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment de resolució del Programa d'Actuació Integrada de la UA-19 del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/483).
22-02-2018 3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.
22-02-2018 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.
22-02-2018 5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.
22-02-2018 6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.
22-02-2018 10. Urgències i mocions no incloses a l'ordre del dia 10.1 Moció amb motiu del 8 de març, per la igualtat, dones amb tots els drets.
28-03-2018 1. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió extraordinària núm. 2/2018 de 22 de febrer de 2018
28-03-2018 2. Dictamen a la proposta de pròrroga de la suspensió del Programa d'Actuació Integrada del Sector 15 Sant Gregori del PGOU de Benicarló
28-03-2018 3. Dictamen a la proposta per a sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de les obres de reurbanització (peatonalització) del carrer Riu, Sant Valeri, Del Cid i Mare de Deu de la Mar, en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135-2018), així com l'aprovació del Projecte d'Obra.
28-03-2018 4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.
28-03-2018 5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.
28-03-2018 6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).
28-03-2018 7. Dictamen a la proposta d'acceptació de la reversió del dret real d'ús efectuat en favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, (avui Generalitat Valenciana, en virtut del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut), del CENTRE SUBCOMARCAL DE SALUT per haver quedat acreditat en l'expedient que s'ha deixat de prestar els serveis per als quals es va efectuar el referit dret. (PAT 6/2012).
28-03-2018 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. el 9 d'abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009).
28-03-2018 9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat
04-04-2018 1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
04-04-2018 2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE
04-04-2018 3. Dictamen a la proposta d'aprovación. del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE.
04-04-2018 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE.
04-04-2018 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.
04-04-2018 6 .Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.
04-04-2018 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.
26-04-2018 1. Aprovació, si escau, de les actes següents: - Acta sessió extraordinària núm. 3/2018, de 28 de març de 2018. - Acta sessió extraordinària i urgent núm. 4/2018, de 4 d’abril de 2018.
26-04-2018 2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del concert de “Celia Mur”, corrresponent a l’expedient núm. 25/18-TES.
26-04-2018 3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.
26-04-2018 4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/6.
26-04-2018 5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/7.
26-04-2018 6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/5.
26-04-2018 7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/6.
26-04-2018 8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.
26-04-2018 9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.
26-04-2018 10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.
26-04-2018 11. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/9.
26-04-2018 12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.
26-04-2018 13. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/11.
26-04-2018 14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.
26-04-2018 16. Dictamen a la proposta de donar d’alta el tram de carretera comprés entre el p.k. 1041+190 i el 1041+068 de la carretera N-340 a l’Inventari de Béns Municipals amb la classificació de bé de domini públic destinat a l’ús públic (exp. PAT 2/2018).
26-04-2018 17. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’annex i de l’acord col·lectiu i condicions de treball per al personal funcionari de l’Ajuntament de Benicarló per als anys 2008-2011, avui vigent, aprovat pel Ple en sessió ordinària el dia 28 de maig de 2009, amb efectes del 2 de març de 2018.
26-04-2018 18. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’annex i del conveni col·lectiu i condicions de treball per al personal laboral de l’Ajuntament de Benicarló per als anys 2008-2011, avui vigent, aprovat pel Ple en sessió ordinària el dia 28 de maig de 2009, amb efectes del 2 de març de 2018.
26-04-2018 19. Dictamen a la proposta d’adhesió a la xarxa salut de la Generalitat Valenciana.
26-04-2018 B) MOCIONS 1. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST PEL COMPLIMENT EFECTIU DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
26-04-2018 21. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A) PUNTS D’URGÈNCIA: DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ACORDS A ADOPTAR EN RELACIÓ AMB L'EXPEDIENT PAID/1077 (TRAM DEL CARRER VALÈNCIA, SITUAT ENTRE EL PASSEIG MARÍTIM I EL CARRER DOCTOR FLEMING)
26-04-2018 2. MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.
14-05-2018 0. Ratificació de la urgència
14-05-2018 1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).
14-05-2018 2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).
31-05-2018 1. Aprovació, si escau, de les actes següents: • Acta sessió ordinària núm. 5/2018, de 26 d’abril de 2018. • Acta sessió extraordinària i urgent núm. 6/2018, de 14 de maig de 2018
31-05-2018 2. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’adhesió al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’establix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.
31-05-2018 3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.
31-05-2018 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/10.
31-05-2018 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/11.
31-05-2018 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/13.
31-05-2018 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.
31-05-2018 8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.
31-05-2018 9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/16.
31-05-2018 10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.
31-05-2018 11. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, en l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.
28-06-2018 1. Aprovació, si escau, de l'acta núm. 7/2018, de data 31 de maig de 2018.
28-06-2018 2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.
28-06-2018 3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.
28-06-2018 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.
28-06-2018 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.
28-06-2018 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.
28-06-2018 7. Dictamen a la proposta d'adhesió a la Declaració per l'oci educatiu "ens reunim amb uns altres valors".
28-06-2018 9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.
26-07-2018 1. Aprovació, si escau, de l'acta núm. 8/2018, de data 28 de juny de 2018.
26-07-2018 2. Dictamen a la proposta de nomenament deis càrrecs de Reina. Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2018.
26-07-2018 3. Dictamen a la proposta nomenament mantenidor festes patronals 2018.
26-07-2018 4. Dictamen a la proposta aprovació programa d'actes de les festes patronals 2018.
26-07-2018 5. Dictamen a la proposta d'aprovació d'incorporació de membres a la Comissió de Festes Patronals 2018 i Nadal i Reig 2018-2019.
26-07-2018 6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'ambit cultural de la ciutat de Benicarló.
26-07-2018 7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit de l'acció social.
26-07-2018 8. Dictamen a la proposta aprovació festes locals 2019 i festes escolars curs 2018-2019.
26-07-2018 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)
26-07-2018 11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.
26-07-2018 12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.
26-07-2018 13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/25.
26-07-2018 14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.
26-07-2018 15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.
26-07-2018 16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.
26-07-2018 18. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del día. A) Modificació pressupostaria OACSE
26-07-2018 10. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA, DE L'ESTUDI DE DETALL PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ALINEACIÓ DE LA RODONA 'INTERSECCIÓ DE L'AVINGUDA ILLES COLUMBRETES AMB EL CARRER PENÍSCOLA I LA REGULARITZACIÓ DE LLINDES DE LES DUES PARCEL·LES AFECTADES PER AQUESTA MODIFICACIÓ, EN L'ÀMBIT DEL PAI UE-SECTOR 5 «SOLAES»I PART DEL SOL URBÀ (MPG/3397)
26-07-2018 B) Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018 de l'OACSE.
10-08-2018 1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.
10-08-2018 2. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 2 d'agost d'autoritzar la cessió del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i D. José Muchola García, el 27 de gener de 2006, al que es va subrogar la senyora Rosa María Muchola García per acord plenari de 30 d'octubre de 2008, de concessió administrativa per a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal situat en la plaça del Mercat Vell de Benicarló, a favor de D. Camilo Zaragozá Ferragut (Exp.8/2018)
30-08-2018 1. Aprovació, si escau, de les següents actes: Acta sessió ordinària del Ple núm. 9/2018, de data 26 de juliol de 2018. Acta sessió extraordinària del Ple 10/2018, de data 10 d’agost de 2018.
30-08-2018 2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències en tots els termes que es contenen en la proposta de resolució emesa per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Benicarló, per l’actuació d’impermeabilització, humitats, recollida d’aigues pluvials, paviments de patis del Centre CEIP Marqués de Benicarló (ALT/3472).
30-08-2018 3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva PAID/1077 «Carrer València, tram passeig Marítim i Carrer del Dr. Fleming»
30-08-2018 4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.
30-08-2018 5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.
30-08-2018 6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.
30-08-2018 7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.
30-08-2018 8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/32.
30-08-2018 9. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/33.
30-08-2018 10. Dictamen a la proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni d’1 de juny de 2018, de donar d’alta a Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic, el quadre “Reflejos”, obra de l’artista Amparo Albiol Obiol. (PAT 14/2018).
30-08-2018 11. Dictamen a la proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 1 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Ser Lliure”, obra de l’artista Irene Furió Añón a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 15/2018).
30-08-2018 12. Dictamen a proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 4 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Introselenita 12”, obra del pintor Fernando José Jiménez Fernández a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 16/2018).
30-08-2018 13. Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de 6 d’agost de 2018, pel qual es resol declarar la caducitat de l’expedient núm. 10/2012 de Patrimoni, i incoar un nou expedient de reversió dels terrenys cedits gratuïtament a la Generalitat Valenciana, per a la seua adscripció a l’IMPIVA, per a la construcció d’una Unitat Tècnica de l’Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatges i Afins (AIDIMA) a favor de l’Ajuntament de Benicarló, per haver deixat de destinar-se al fi per al que es va efectuar la cessió.
27-09-2018 1. Aprovació, si escau, de l’acta sessió ordinària del Ple núm. 11/2018, de data 30 d’agost de 2018.
27-09-2018 2. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució del contracte subscrit amb INVESAL 3000, S.L., agent urbanitzador del P.A.I. d’Astúries, i d’inici d’un nou procediment.
27-09-2018 3. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. U.A.19, i d’inici d’un nou procediment.
27-09-2018 4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.
27-09-2018 5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.
27-09-2018 6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.
27-09-2018 7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.
27-09-2018 8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.
10-10-2018 PUNT 1r. I ÚNIC.- Proposta del Tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2017 (Ajuntament de Benicarló i OACSE) (expedients I-001/18-HPCG i I/001-18-OACSE)
25-10-2018 1. Aprovació, si escau, de dels actes de les sessions següents: Acta sessió ordinària 12/2018, de data 27 de setembre de 2018. Acta sessió extraordinària núm. 13, de data 10 d’octubre de 2018.
25-10-2018 2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l'expedient núm. 59/18-GT
25-10-2018 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.
25-10-2018 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.
25-10-2018 5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.
25-10-2018 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.
25-10-2018 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42
25-10-2018 8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/43.
25-10-2018 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.
25-10-2018 10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.
25-10-2018 11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.
25-10-2018 12. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I006/18-HPMP.
25-10-2018 13. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I007/18-HPMP.
25-10-2018 14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la nova ordenança reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.
25-10-2018 16.01. Urgència 1
25-10-2018 16.02. Urgència 2
25-10-2018 16.03. Mocio
29-11-2018 1. Aprovació, si escau, de dels actes de les sessions següents: - Acta sessió ordinària 14/2018, de data 25 d'octubre de 2018. - Acta sessió extraordinària núm. 15/2018, de data 15 de novembre de 2018.
29-11-2018 2. PUNT D’URGÈNCIA NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA: PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT FALLERES MAJORS I CORTS D’HONOR 2019.
29-11-2018 3. Dictamen a la proposta d'inici del procediment d'exproplació forçosa de dos finques per a l'ampliació i consolidació de l'abocador de residus inerts.
29-11-2018 4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.
29-11-2018 5. Dictamen a la proposta daprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/45.
29-11-2018 6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 46/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/46.
29-11-2018 7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 47/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/47.
29-11-2018 11. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia. 11.1. MOCIÓ SOBRE LA MILLORA EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA A LA FIBROMIÀLGIA
20-12-2018 1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió ordinària núm. 16/2018, de data 29 de novembre de 2018.
20-12-2018 2. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU.
20-12-2018 3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU
20-12-2018 4. Dictamen a la proposta per a caducar el procediment iniciat per a declarar la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple de 27 d’abril de 2000, de subvencionar el Sector 5 «Solaes», i per a reiniciar-lo.
20-12-2018 5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució del contracte subscrit amb l’agent urbanitzador del P.A.I. d’un tram del carrer d'Astúries.
20-12-2018 6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució de l’adjudicació de la condició d’agents urbanitzadors del P.A.I. U.A. 19.
20-12-2018 7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del actes de les Festes Patronals 2018, corresponent a l'expedient núm. 31/18-TES.
20-12-2018 8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del concert de Dani Miquel, corresponent a l'expedient núm. 34/18-TES
20-12-2018 9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades de la temporada de teatre primavera-estiu 2018, corresponent a l’expedient núm. 24/18-TES.
20-12-2018 10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.
20-12-2018 11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.
20-12-2018 12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.
20-12-2018 13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.
20-12-2018 14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.
20-12-2018 15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.
20-12-2018 16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/54.
20-12-2018 17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.
20-12-2018 18. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/56.

No Aprovats

DATAPUNT
26-04-2018 3. MOCIÓ PER RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR.

Damunt la taula

DATAPUNT

Retirat de l´ordre del dia

DATAPUNT

Informat

DATAPUNT

Donar compte

DATAPUNT
25-01-2018 PUNT 4é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018.
22-02-2018 7. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al quart trimestre de 2017 (Exp. I- 003/17- HPP).
22-02-2018 8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).
22-02-2018 9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de gener de 2018 al 12 de febrer de 2018.
28-03-2018 10. Dació de compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de febrer, d'aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2017. (Ex. I-001/18-HPLI).
28-03-2018 11. Dació de compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de març de 2018, d'aprovació del marc pressupostari consolidat per al període: 2019-2020 (Ex. I-003/18-HPP).
28-03-2018 12. Dació de compte del Decret d’Alcaldia de 7 de març de 2018, on es fixa la periodicitat de la Junta de Govern Local
28-03-2018 13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de febrer de 2018 al 12 de marzo de 2018.
26-04-2018 15. Dació de compte de l’informe de totes les resolucions adoptades per la Presidència de l’Entitat Local contràries als reparos efectuats, així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, tant de l’Ajuntament de Benicarló com de l’OACSE, referits a l’exercici 2017, (Ex. I-004/18-HPP).
26-04-2018 20. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 de març de 2018 al 12 d’abril de 2018
31-05-2018 12. Dació de Compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex. 7/18. OACSE).
31-05-2018 14. Dació de Compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex. I- 004/18-HPP).
31-05-2018 13. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex.I-003/18-HPP).
31-05-2018 15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 d’abril de 2018 al 12 de maig de 2018.
28-06-2018 8. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 3 de maig de 2018 al 12 de juny de 2018.
26-07-2018 17. Dació de compte de la relació de resums deis decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de junio al 12 de julio de 2018.
30-08-2018 14. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al segon trimestre de 2018 (ex. I-003/18-HPP).
30-08-2018 15. Dació de compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2018 (ex.I-004/18-HPP).
30-08-2018 16. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 de juny de 2018 al 12 de juliol de 2018.
27-09-2018 9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 d’agost de 2018 al 12 de setembre de 2018
25-10-2018 15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de setembre de 2018 al 12 d’octubre de 2018
29-11-2018 8. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al tercer trimeste de 2018 (Ex. I-003/18-HPP)
29-11-2018 9. Dació de compte de l'informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2018 (Ex. I-004/18-HPP)
29-11-2018 10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 d'octubre de 2018 al 12 de novembre de 2018.
20-12-2018 19. Dació de compte de l’informe d’Intervenció de compliment de la llei de morositat en l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al segon i tercer trimestre de 2018.
20-12-2018 20. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de novembre de 2018 al 12 de desembre de 2018.

Desestimada

DATAPUNT

Presa de possessió

DATAPUNT

Otros

DATAPUNT
25-01-2018 PUNT 5t. Punts d'urgència no inclosos a l'ordre del dia.
25-01-2018 PUNT 6é. Precs i preguntes.
22-02-2018 11. Precs i preguntes
28-03-2018 14. Precs i preguntes.
26-04-2018 22. Precs i preguntes
31-05-2018 16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)
31-05-2018 17. Precs i preguntes.
28-06-2018 10. Precs i preguntes.
26-07-2018 19. Precs i preguntes.
30-08-2018 17. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
30-08-2018 18. Precs i preguntes.
27-09-2018 10. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
27-09-2018 11. Precs i preguntes.
25-10-2018 16. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.
25-10-2018 17. Precs i preguntes.
15-11-2018 PUNT 1r. I ÚNIC.- DEBAT SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT.
29-11-2018 12. Precs i preguntes
20-12-2018 21. Precs i pregunte.

ORDRE DEL DIA

Sessions plenàries extraordinàries (25-01-2018)

PUNT 1r. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió extraordinària núm. 19/2017 de 21 de desembre de 2017

PUNT 2n. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment per a declarar la resolució del contracte del programa entre l'Ajuntament i l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització d'un tram del carrer d'Astúries, sol urbà del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/306).

PUNT 3r. Dictamen a la proposta de proclamació de candidats com a components del Consell Escolar Municipal.

PUNT 4é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018.

PUNT 5t. Punts d'urgència no inclosos a l'ordre del dia.

PUNT 6é. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (22-02-2018)

1. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió ordinària núm. 1/2018 de 25 de gener de 2018.

2. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment de resolució del Programa d'Actuació Integrada de la UA-19 del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/483).

3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

7. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al quart trimestre de 2017 (Exp. I- 003/17- HPP).

8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de gener de 2018 al 12 de febrer de 2018.

10. Urgències i mocions no incloses a l'ordre del dia 10.1 Moció amb motiu del 8 de març, per la igualtat, dones amb tots els drets.

11. Precs i preguntes


Sessions plenàries extraordinàries (28-03-2018)

1. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió extraordinària núm. 2/2018 de 22 de febrer de 2018

2. Dictamen a la proposta de pròrroga de la suspensió del Programa d'Actuació Integrada del Sector 15 Sant Gregori del PGOU de Benicarló

3. Dictamen a la proposta per a sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de les obres de reurbanització (peatonalització) del carrer Riu, Sant Valeri, Del Cid i Mare de Deu de la Mar, en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135-2018), així com l'aprovació del Projecte d'Obra.

4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

7. Dictamen a la proposta d'acceptació de la reversió del dret real d'ús efectuat en favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, (avui Generalitat Valenciana, en virtut del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut), del CENTRE SUBCOMARCAL DE SALUT per haver quedat acreditat en l'expedient que s'ha deixat de prestar els serveis per als quals es va efectuar el referit dret. (PAT 6/2012).

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. el 9 d'abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009).

9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

10. Dació de compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de febrer, d'aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2017. (Ex. I-001/18-HPLI).

11. Dació de compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de març de 2018, d'aprovació del marc pressupostari consolidat per al període: 2019-2020 (Ex. I-003/18-HPP).

12. Dació de compte del Decret d’Alcaldia de 7 de març de 2018, on es fixa la periodicitat de la Junta de Govern Local

13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de febrer de 2018 al 12 de marzo de 2018.

14. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (04-04-2018)

1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE

3. Dictamen a la proposta d'aprovación. del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE.

4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE.

5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

6 .Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.


Sessions plenàries extraordinàries (26-04-2018)

1. Aprovació, si escau, de les actes següents: - Acta sessió extraordinària núm. 3/2018, de 28 de març de 2018. - Acta sessió extraordinària i urgent núm. 4/2018, de 4 d’abril de 2018.

2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del concert de “Celia Mur”, corrresponent a l’expedient núm. 25/18-TES.

3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.

4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/6.

5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/7.

6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/5.

7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/6.

8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.

10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

11. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/9.

12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.

13. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/11.

14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.

15. Dació de compte de l’informe de totes les resolucions adoptades per la Presidència de l’Entitat Local contràries als reparos efectuats, així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, tant de l’Ajuntament de Benicarló com de l’OACSE, referits a l’exercici 2017, (Ex. I-004/18-HPP).

16. Dictamen a la proposta de donar d’alta el tram de carretera comprés entre el p.k. 1041+190 i el 1041+068 de la carretera N-340 a l’Inventari de Béns Municipals amb la classificació de bé de domini públic destinat a l’ús públic (exp. PAT 2/2018).

17. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’annex i de l’acord col·lectiu i condicions de treball per al personal funcionari de l’Ajuntament de Benicarló per als anys 2008-2011, avui vigent, aprovat pel Ple en sessió ordinària el dia 28 de maig de 2009, amb efectes del 2 de març de 2018.

18. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’annex i del conveni col·lectiu i condicions de treball per al personal laboral de l’Ajuntament de Benicarló per als anys 2008-2011, avui vigent, aprovat pel Ple en sessió ordinària el dia 28 de maig de 2009, amb efectes del 2 de març de 2018.

19. Dictamen a la proposta d’adhesió a la xarxa salut de la Generalitat Valenciana.

20. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 de març de 2018 al 12 d’abril de 2018

B) MOCIONS 1. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST PEL COMPLIMENT EFECTIU DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

21. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A) PUNTS D’URGÈNCIA: DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ACORDS A ADOPTAR EN RELACIÓ AMB L'EXPEDIENT PAID/1077 (TRAM DEL CARRER VALÈNCIA, SITUAT ENTRE EL PASSEIG MARÍTIM I EL CARRER DOCTOR FLEMING)

2. MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.

3. MOCIÓ PER RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR.

22. Precs i preguntes


Sessions plenàries extraordinàries (14-05-2018)

0. Ratificació de la urgència

1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).

2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).


Sessions plenàries extraordinàries (31-05-2018)

1. Aprovació, si escau, de les actes següents: • Acta sessió ordinària núm. 5/2018, de 26 d’abril de 2018. • Acta sessió extraordinària i urgent núm. 6/2018, de 14 de maig de 2018

2. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’adhesió al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’establix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.

4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/10.

5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/11.

6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/13.

7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.

8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.

9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/16.

10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

11. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, en l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.

12. Dació de Compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex. 7/18. OACSE).

14. Dació de Compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex. I- 004/18-HPP).

13. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex.I-003/18-HPP).

15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 d’abril de 2018 al 12 de maig de 2018.

16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

17. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (28-06-2018)

1. Aprovació, si escau, de l'acta núm. 7/2018, de data 31 de maig de 2018.

2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.

3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.

5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

7. Dictamen a la proposta d'adhesió a la Declaració per l'oci educatiu "ens reunim amb uns altres valors".

8. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 3 de maig de 2018 al 12 de juny de 2018.

9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

10. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (26-07-2018)

1. Aprovació, si escau, de l'acta núm. 8/2018, de data 28 de juny de 2018.

2. Dictamen a la proposta de nomenament deis càrrecs de Reina. Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2018.

3. Dictamen a la proposta nomenament mantenidor festes patronals 2018.

4. Dictamen a la proposta aprovació programa d'actes de les festes patronals 2018.

5. Dictamen a la proposta d'aprovació d'incorporació de membres a la Comissió de Festes Patronals 2018 i Nadal i Reig 2018-2019.

6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'ambit cultural de la ciutat de Benicarló.

7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit de l'acció social.

8. Dictamen a la proposta aprovació festes locals 2019 i festes escolars curs 2018-2019.

9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/25.

14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

17. Dació de compte de la relació de resums deis decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de junio al 12 de julio de 2018.

18. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del día. A) Modificació pressupostaria OACSE

19. Precs i preguntes.

10. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA, DE L'ESTUDI DE DETALL PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ALINEACIÓ DE LA RODONA 'INTERSECCIÓ DE L'AVINGUDA ILLES COLUMBRETES AMB EL CARRER PENÍSCOLA I LA REGULARITZACIÓ DE LLINDES DE LES DUES PARCEL·LES AFECTADES PER AQUESTA MODIFICACIÓ, EN L'ÀMBIT DEL PAI UE-SECTOR 5 «SOLAES»I PART DEL SOL URBÀ (MPG/3397)

B) Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018 de l'OACSE.


Sessions plenàries extraordinàries (10-08-2018)

1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

2. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 2 d'agost d'autoritzar la cessió del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i D. José Muchola García, el 27 de gener de 2006, al que es va subrogar la senyora Rosa María Muchola García per acord plenari de 30 d'octubre de 2008, de concessió administrativa per a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal situat en la plaça del Mercat Vell de Benicarló, a favor de D. Camilo Zaragozá Ferragut (Exp.8/2018)


Sessions plenàries extraordinàries (30-08-2018)

1. Aprovació, si escau, de les següents actes: Acta sessió ordinària del Ple núm. 9/2018, de data 26 de juliol de 2018. Acta sessió extraordinària del Ple 10/2018, de data 10 d’agost de 2018.

2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències en tots els termes que es contenen en la proposta de resolució emesa per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Benicarló, per l’actuació d’impermeabilització, humitats, recollida d’aigues pluvials, paviments de patis del Centre CEIP Marqués de Benicarló (ALT/3472).

3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva PAID/1077 «Carrer València, tram passeig Marítim i Carrer del Dr. Fleming»

4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.

5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.

7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.

8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/32.

9. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/33.

10. Dictamen a la proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni d’1 de juny de 2018, de donar d’alta a Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic, el quadre “Reflejos”, obra de l’artista Amparo Albiol Obiol. (PAT 14/2018).

11. Dictamen a la proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 1 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Ser Lliure”, obra de l’artista Irene Furió Añón a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 15/2018).

12. Dictamen a proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 4 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Introselenita 12”, obra del pintor Fernando José Jiménez Fernández a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 16/2018).

13. Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de 6 d’agost de 2018, pel qual es resol declarar la caducitat de l’expedient núm. 10/2012 de Patrimoni, i incoar un nou expedient de reversió dels terrenys cedits gratuïtament a la Generalitat Valenciana, per a la seua adscripció a l’IMPIVA, per a la construcció d’una Unitat Tècnica de l’Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatges i Afins (AIDIMA) a favor de l’Ajuntament de Benicarló, per haver deixat de destinar-se al fi per al que es va efectuar la cessió.

14. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al segon trimestre de 2018 (ex. I-003/18-HPP).

15. Dació de compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2018 (ex.I-004/18-HPP).

16. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 de juny de 2018 al 12 de juliol de 2018.

17. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

18. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (27-09-2018)

1. Aprovació, si escau, de l’acta sessió ordinària del Ple núm. 11/2018, de data 30 d’agost de 2018.

2. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució del contracte subscrit amb INVESAL 3000, S.L., agent urbanitzador del P.A.I. d’Astúries, i d’inici d’un nou procediment.

3. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. U.A.19, i d’inici d’un nou procediment.

4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.

6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.

8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.

9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 d’agost de 2018 al 12 de setembre de 2018

10. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

11. Precs i preguntes.

LA VOZ DEL PUEBLO


Sessions plenàries extraordinàries (10-10-2018)

PUNT 1r. I ÚNIC.- Proposta del Tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2017 (Ajuntament de Benicarló i OACSE) (expedients I-001/18-HPCG i I/001-18-OACSE)


Sessions plenàries extraordinàries (25-10-2018)

1. Aprovació, si escau, de dels actes de les sessions següents: Acta sessió ordinària 12/2018, de data 27 de setembre de 2018. Acta sessió extraordinària núm. 13, de data 10 d’octubre de 2018.

2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l'expedient núm. 59/18-GT

3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.

4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.

5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.

7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42

8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/43.

9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

12. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I006/18-HPMP.

13. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I007/18-HPMP.

14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la nova ordenança reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.

15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de setembre de 2018 al 12 d’octubre de 2018

16. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

16.01. Urgència 1

16.02. Urgència 2

16.03. Mocio

17. Precs i preguntes.


Sessions plenàries extraordinàries (15-11-2018)

PUNT 1r. I ÚNIC.- DEBAT SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT.


Sessions plenàries extraordinàries (29-11-2018)

1. Aprovació, si escau, de dels actes de les sessions següents: - Acta sessió ordinària 14/2018, de data 25 d'octubre de 2018. - Acta sessió extraordinària núm. 15/2018, de data 15 de novembre de 2018.

2. PUNT D’URGÈNCIA NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA: PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT FALLERES MAJORS I CORTS D’HONOR 2019.

3. Dictamen a la proposta d'inici del procediment d'exproplació forçosa de dos finques per a l'ampliació i consolidació de l'abocador de residus inerts.

4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

5. Dictamen a la proposta daprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/45.

6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 46/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/46.

7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 47/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/47.

8. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al tercer trimeste de 2018 (Ex. I-003/18-HPP)

9. Dació de compte de l'informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2018 (Ex. I-004/18-HPP)

10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 d'octubre de 2018 al 12 de novembre de 2018.

11. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia. 11.1. MOCIÓ SOBRE LA MILLORA EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA A LA FIBROMIÀLGIA

12. Precs i preguntes


Sessions plenàries extraordinàries (20-12-2018)

1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió ordinària núm. 16/2018, de data 29 de novembre de 2018.

2. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU.

3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU

4. Dictamen a la proposta per a caducar el procediment iniciat per a declarar la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple de 27 d’abril de 2000, de subvencionar el Sector 5 «Solaes», i per a reiniciar-lo.

5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució del contracte subscrit amb l’agent urbanitzador del P.A.I. d’un tram del carrer d'Astúries.

6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució de l’adjudicació de la condició d’agents urbanitzadors del P.A.I. U.A. 19.

7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del actes de les Festes Patronals 2018, corresponent a l'expedient núm. 31/18-TES.

8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del concert de Dani Miquel, corresponent a l'expedient núm. 34/18-TES

9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades de la temporada de teatre primavera-estiu 2018, corresponent a l’expedient núm. 24/18-TES.

10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/54.

17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

18. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/56.

19. Dació de compte de l’informe d’Intervenció de compliment de la llei de morositat en l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al segon i tercer trimestre de 2018.

20. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de novembre de 2018 al 12 de desembre de 2018.

21. Precs i pregunte.