AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 25-03-2021Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de marzo de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 24 00:16:59
  Partido Popular - PP 11 00:14:30
  Coalició Compromís 10 00:03:19
  Pspv-Psoe Xeraco 10 00:07:09
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 4 00:02:12

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:00:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors de data 28 de gener de 2021, minuta 1/2021 i de data 18 de febrer de 2021, minuta 2/2021.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 465/202.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:01:25)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 465/202.

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 465/202.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:03:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 465/202.

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 465/202.
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2021, per incorporació de romanents de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 452/2021.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:09:36)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2021, per incorporació de romanents de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 452/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2021, per incorporació de romanents de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 452/2021.
  2.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2021. Exp. 485/2021.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:10:39)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2021. Exp. 485/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2021. Exp. 485/2021.
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:12:35)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  4. Donar compte de la liquidació del pressupost. Exp. 120/2021.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:33)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Donar compte de la liquidació del pressupost. Exp. 120/2021.
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 712/2020.
  6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 691/2020.
  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:19:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020.
  8. Donar compte de resolucions judicials en processos contenciosos administratius interposats contra l'Ajuntament de Xeraco: - Recurs contenciós administratiu núm. 1223/2019, interposat per E.L.G. - Recurs contenciós administratiu núm. 2035/2020 interposat per E.U.A.

  Martina Grau Peris (00:21:24)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  8. Donar compte de resolucions judicials en processos contenciosos administratius interposats contra l'Ajuntament de Xeraco: - Recurs contenciós administratiu núm. 1223/2019, interposat per E.L.G. - Recurs contenciós administratiu núm. 2035/2020 interposat per E.U.A.

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de resolucions judicials en processos contenciosos administratius interposats contra l'Ajuntament de Xeraco: - Recurs contenciós administratiu núm. 1223/2019, interposat per E.L.G. - Recurs contenciós administratiu núm. 2035/2020 interposat per E.U.A.
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:23:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:25:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:25:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Silvia Milvaques Castelló (00:26:30)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:27:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  10. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:28:17)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:29:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:29:20)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:30:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Mª José Castelló Pérez (00:30:21)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:31:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:31:11)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:32:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes

  Martina Grau Peris (00:32:44)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  10. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes

  Martina Grau Peris (00:33:16)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  10. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes

  Martina Grau Peris (00:34:54)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  10. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Mireia Martí Peiró (00:35:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Héctor Josep Juan Bofí (00:36:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Héctor Josep Juan Bofí (00:39:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Silvia Milvaques Castelló (00:41:26)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors de data 28 de gener de 2021, minuta 1/2021 i de data 18 de febrer de 2021, minuta 2/2021. (00:00:50)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:00:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2021, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 465/202. (00:01:02)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:01:25)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:03:59)

  Héctor Josep Juan Bofí (00:03:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2021, per incorporació de romanents de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 452/2021. (00:09:22)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:09:36)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2021. Exp. 485/2021. (00:10:32)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:10:39)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:12:27)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:12:35)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:14:38)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  4. Donar compte de la liquidació del pressupost. Exp. 120/2021. (00:16:24)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:33)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 712/2020. (00:17:08)

  Dar cuenta

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:33)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 691/2020. (00:17:19)

  Dar cuenta

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:33)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2020, quart trimestre. Exp. 713/2020. (00:17:42)

  Dar cuenta

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:33)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:18:31)

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:19:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  8. Donar compte de resolucions judicials en processos contenciosos administratius interposats contra l'Ajuntament de Xeraco:
  - Recurs contenciós administratiu núm. 1223/2019, interposat per E.L.G.
  - Recurs contenciós administratiu núm. 2035/2020 interposat per E.U.A. (00:21:04)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:21:24)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:22:47)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:23:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:25:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:25:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Silvia Milvaques Castelló (00:26:30)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:27:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  10. Precs i preguntes (00:28:02)


  Avelino Mascarell Peiró (00:27:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:28:17)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:29:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:29:20)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:30:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª José Castelló Pérez (00:30:21)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:31:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:31:11)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:32:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Martina Grau Peris (00:32:44)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Martina Grau Peris (00:33:16)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Martina Grau Peris (00:34:54)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mireia Martí Peiró (00:35:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:36:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:39:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Silvia Milvaques Castelló (00:41:26)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP