AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 28-11-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de noviembre de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 18 00:10:26
  Partido Popular - PP 23 00:09:12
  Coalició Compromís 23 00:06:46
  Pspv-Psoe Xeraco 1 00:00:36
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 4 00:01:30

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors, de data 26 de setembre de 2019, minuta 10/2019 i 18 d'octubre de 2019, minuta 11/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors, de data 26 de setembre de 2019, minuta 10/2019 i 18 d'octubre de 2019, minuta 11/2019.

  Martina Grau Peris (00:03:37)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors, de data 26 de setembre de 2019, minuta 10/2019 i 18 d'octubre de 2019, minuta 11/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors, de data 26 de setembre de 2019, minuta 10/2019 i 18 d'octubre de 2019, minuta 11/2019.

  Martina Grau Peris (00:03:44)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors, de data 26 de setembre de 2019, minuta 10/2019 i 18 d'octubre de 2019, minuta 11/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors, de data 26 de setembre de 2019, minuta 10/2019 i 18 d'octubre de 2019, minuta 11/2019.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Alçament de l'objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 2082/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:04:23)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Alçament de l'objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 2082/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Alçament de l'objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 2082/2019.
  2.2. Reajustament d'anualitats en el marc de la delegació de competències per a la construcció del CEIP Joanot Martorell. Exp. 317/2018.
  2.3. Sol·licitud d'adhesió a la Central de Contractació de l'Estat. Exp. 2000/2019.

  Cora Rubio Ahulló (00:06:37)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Sol·licitud d'adhesió a la Central de Contractació de l'Estat. Exp. 2000/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Sol·licitud d'adhesió a la Central de Contractació de l'Estat. Exp. 2000/2019.
  2.4. Sol·licitud d'adhesió a la Central de Compres de la Generalitat. Exp. 1863/2019.

  Cora Rubio Ahulló (00:07:34)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.4. Sol·licitud d'adhesió a la Central de Compres de la Generalitat. Exp. 1863/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.4. Sol·licitud d'adhesió a la Central de Compres de la Generalitat. Exp. 1863/2019.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Ratificació de les al·legacions presentades a la proposta d'autorització de vessaments d'aigües residuals formulada per la CHX. Exp. 1059/2019.

  Martina Grau Peris (00:08:21)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Ratificació de les al·legacions presentades a la proposta d'autorització de vessaments d'aigües residuals formulada per la CHX. Exp. 1059/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Ratificació de les al·legacions presentades a la proposta d'autorització de vessaments d'aigües residuals formulada per la CHX. Exp. 1059/2019.
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:09:29)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:10:06)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:11:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:11:48)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2019, tercer trimestre. Exp.760/2019. 6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, tercer trimestre. Exp. 708/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:13:01)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2019, tercer trimestre. Exp.760/2019. 6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, tercer trimestre. Exp. 708/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2019, tercer trimestre. Exp.760/2019. 6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, tercer trimestre. Exp. 708/2019.
  7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, tercer trimestre. Exp. 889/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:14:18)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, tercer trimestre. Exp. 889/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, tercer trimestre. Exp. 889/2019.
  8.Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Evaristo Salom Rubio (00:15:57)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Evaristo Salom Rubio (00:16:37)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Evaristo Salom Rubio (00:17:55)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:20:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:22:48)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:24:01)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:24:08)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:24:17)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:24:28)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:24:44)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:24:51)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:25:07)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:25:23)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:25:30)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:26:04)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:27:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:27:40)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:27:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Cora Rubio Ahulló (00:28:22)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:29:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors, de data 26 de setembre de 2019, minuta 10/2019 i 18 d'octubre de 2019, minuta 11/2019. (00:03:01)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Martina Grau Peris (00:03:37)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Martina Grau Peris (00:03:44)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Alçament de l'objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 2082/2019. (00:04:02)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:04:23)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.2. Reajustament d'anualitats en el marc de la delegació de competències per a la construcció del CEIP Joanot Martorell. Exp. 317/2018. (00:05:10)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.3. Sol·licitud d'adhesió a la Central de Contractació de l'Estat. Exp. 2000/2019. (00:06:27)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:06:37)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.4. Sol·licitud d'adhesió a la Central de Compres de la Generalitat. Exp. 1863/2019. (00:07:28)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:07:34)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans

  3.1.Ratificació de les al·legacions presentades a la proposta d'autorització de vessaments d'aigües residuals formulada per la CHX. Exp. 1059/2019. (00:08:02)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:08:21)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:09:22)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:09:29)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:10:06)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:11:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:11:48)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2019, tercer trimestre. Exp.760/2019.

  6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, tercer trimestre. Exp. 708/2019. (00:12:49)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:13:01)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, tercer trimestre. Exp. 889/2019. (00:14:04)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:14:18)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  8.Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:15:21)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  9. Precs i preguntes (00:15:32)


  Avelino Mascarell Peiró (00:15:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Evaristo Salom Rubio (00:15:57)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Evaristo Salom Rubio (00:16:37)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Evaristo Salom Rubio (00:17:55)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:20:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:22:48)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:24:01)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:24:08)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:24:17)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:24:28)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:24:44)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:24:51)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:25:07)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:25:23)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:25:30)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:26:04)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:27:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:27:40)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:27:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:28:22)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:29:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP